П Р И С Ъ Д А

 

 

№………….                                      2019 година                         град Панагюрище

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

на 02 юли                                                                           2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                      

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно общ характер дело № 333 по описа за 2018 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ц.С., роден на *** г. в гр. *******, живущ в гр. София, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2018 г. в гр. Стрелча, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества с нето тегло 2,58 грама, съдържащи 5,7 тегловни % амфетамин на стойност 77,04 лв. (седемдесет и седем лева и четири стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 от НК, поради което на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ГЛОБА в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева) платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище.

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ц.С., роден на *** г. в гр. *******, живущ в гр. София, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2018 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Пежо Партнер“ с рег. № , след употреба на високорисково наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред - чрез извършена проверка с техническо средство „Drager Drug Chek 3000“ – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения се възлага на Наблюдателна комисия при Община Столична.

На основание чл. 343г от НК, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК, във връзка чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ц.С., със снета самоличност, на наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 08.10.2018 г.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Р.Ц.С., роден на *** г. в гр. *******, живущ в гр. София, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, едно общо най-тежко наказание, а именно лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения се възлага на Наблюдателна комисия при Община Столична.

На основание чл. 23, ал. 2 от НК към определеното общо най-тежко наказание пет месеца лишаване от свобода се ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието  лишаване от правоуправление на МПС по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 08.10.2018 г.

На основание чл. 23, ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание пет месеца лишаване от свобода се ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието глоба, наложена за престъплението по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева) платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ц.С., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените на досъдебното производство разноски в размер на 74,00 лв. (седемдесет и четири лева).

ОСЪЖДА подсъдимия Р.Ц.С., със снета самоличност, да заплати по сметка на Районен съд - Панагюрище направените разноски за експертиза в размер на 511,44 лв. (петстотин и единадесет лева и четиридесет и четири стотинки), както и 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист  в  полза на полза на ОДМВР – Пазарджик и на Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

Вещественото доказателство – амфетамин с тегло 2,44 грама, останало след извършеното експертно изследване, предадено  на Агенция Митници на основание чл. 91 и чл. 92 от ЗКНВП с приемо-предавателен протокол № 58787 от 07.11.2018 г. се ОТНЕМА в полза на Държавата като предмет на престъплението на основание 354а, ал. 6 от НК, като след влизане в сила на съдебния акт същото следва да бъде унищожено по  надлежния ред.

Вещественото доказателство – запечатан плик с надпис „Drager Drug Chek 3000“, съдържащ проба на Р.Ц.С., намиращ се  на съхранение при домакина на РУ Панагюрище, ДА СЕ УНИЩОЖИ след влизане в сила на съдебния акт, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност за реализация в търговския оборот.

 

Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес. 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: