Р    Е    Ш  Е   Н    И    Е                        

№ …………

 

В       И  М  Е  Т  О           Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                               

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова

в присъствието на прокурора Николай Топкаров

след като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА АНД № 155/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Н.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.06.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 0,863 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 8,9 тегловни %, на стойност 5,18 лв. (пет лева и осемнадесет стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд - Панагюрище.

ОСЪЖДА Н.Н.Н., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик сумата от 70,44 лв. (седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки) разноски в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: