Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище, 29.07.2019 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 15.07.2019  г., в състав : районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 134/2019 год., за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.С.К. с ЕГН: **********,  подадена от надлежно упълномощения адв.Н.К. от АК-Благоеврад против НП № 33-0000021/27.03.2019 г. на Началника на  ОО „АА“ в ГД „АИ“ гр.Пазарджик, с което на жалбоподателя:

- на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози и за нарушение на чл.87, т.3 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ е наложена глоба в размер на 500 (петстотин) лв.

 - на  основание чл.93в, ал.17, т.1  от Закона за автомобилните превози и за нарушение на чл. 34, §.1, изр.1, предл.1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г.   е наложена глоба в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв.

В бланкетно подадената жалба се твърди незаконосъобразност на акатуваното наказателно постановление. Конкретни възражения не се сочат. Вменените нарушения не се отричат.

В съдебно заседание за  жалбоподателя се явява адв.Н.К. от АК-Благоеврад, който  поддържа жалбата, и пледира за отмяна на атакуваното НП. Не сочи конкретни основания за незаконосъобразност на НП.

Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован,  не се   представлява в проведеното открито съдебно заседание.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 21.02.2019 г. около 12,20 часа в град Панагюрище, на изхода за град Пазарджик е управлявал влекач МАН с рег.№ * **** ** с прикачено полуремарке с рег.№ * **** **, като е извършвал обществен превоз на товари със заверено копие № 163790016/10.05.2016г. и пътен лист № 436286/21.02.2019г. от град Панагюрище за град Благоевград, без да използва тахографски лист и без да носи издадената му на същата дата карта за квалификация на водача. 

За извършеното нарушение, против жалбоподателя бил съставен  АУАН Серия А-2018 с фабр.№ 255101 от 21.02.2019 година, който след предявяването му последният подписал без  възражение.  

Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на нарушителя на 10.04.2019 г.,  а жалбата против НП била подадена чрез АНО по пощата на 15.04.2019 г., с оглед на което е процесуално допустима,  като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, легитимирано да предизвика въззивен контрол за законосъобразност на НП.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя  св.Н.Р.,  които са непротиворечиви.   

От събраните по делото доказателства се установява, че на 21.02.2019 г. св.Н.Р., заедно с колегата си И.П., в изпълнение на служебните си задължения се намирали на изхода на град Панагюрище, посока гр.Пазарджик, когато спрели за проверка влекач МАН с рег.№ * **** ** с прикачено полуремарке с рег.№ * **** **, който се управлявал от жалбоподателя. След визуална проверка се установило че жалбоподателят извършва превоз на товари, а от представения пътен лист на л.8 в кориците на АНД № 943/2019г.  по описа на Пазарджишкия районен съд,  било видно че превозът е обществен по смисъла на легалната  дефиниция, дадена в  допълнителните разпоредби на ЗАвт.П. По време на проверката жалбоподателят не представил на контролните органи карта за квалификация на водача. Установило се също така, че не използва тахографски лист. След справка се установило, че на същия ден, на жалбоподателя била издадена карта за квалификация на водача № Р232983, но по причини, които не обяснил на контролните органи, той не носил в себе си документа. При това положение св.Р. съставил против жалбоподателя АУАН, с който му вменил описаните горе нарушения.

При така установената фактическа обстановка и при липса на конкретни възражения за незаконосъобразност на НП, съдът приема, че  жалбата е неоснователна.

АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в рамките на делегираните им правомощия. Нарушенията са правилно квалифицирани. Съгласно чл. 87, т.3 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ водъчът на автомобил за обществен превоз на товари е длъжен да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на чл.7б от ЗАвт.П. Тази материалноправна разпоредба кореспондира на санкционнната такава, а именно приложената чл.93, ал.2 от ЗАвт.П., съгласно която водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз на товари, и не представи в момента на проверката документи, които се изискват от закона, се наказва с глоба от 500 лв. Няма съмнение, че картата за квалификация на водача се изисква по силата на чл.7б, ал.1 от от ЗАвт.П. като задължителен документ, който следва да носи водача, когато извършва обществен превоз.

В чл.34, §.1, изр.1, предл.1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. , който е част от позитивното право, се съдържа  задължение за водачите, когато извършват обществен превоз,  да използват тахографски листове или карти на водача всеки ден, през който управляват ППС, считано от момента на приемането му, като се съдържа забрана тахографския лист или картата да бъдат изваждани преди края на работния ден, освен при специално разрешение, а такова в случая не се твърди да е имало. На тази материалноправна разпоредба кореспондира наложената санкцията  в размер на 1 500 лв., предвидена в чл. 93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози,  за водачите, които при проверка от контролните органи не представят документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките през текущия ден, какъвто документ представлява тахографския лист.

При това положение, НП досежно квалификацията на неотричащите се в жалбата и установените в хода на процеса  нарушения, е законосъобразно. НП е законосъобразно и от гледна точка на процесуалните правила досежно съставянето на АУАН, реквизитите, които съдържа, предявяването му на нарушителя, съставянето и връчването на НП, както и досежно съдържанието му, което е пълно и пределно ясно.

Съдът не намира за нужно да излага подробни съображения за това доколко АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализация на наказанията по причина, че същите са във фиксиран размер, като са наложени точно в този размер.

По горните съображения наказателното постановление като законосъобразно следва да бъде пътвърдено.

Ето защо и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд,

 

                                             Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 33-0000021/27.03.2019 г. на Началника на  ОО „АА“ в ГД „АИ“ гр.Пазарджик, с което на П.С.К. с ЕГН: **********, на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози и за нарушение на чл.87, т.3 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ е наложена глоба в размер на 500 (петстотин) лв., и на основание чл.93в, ал.17, т.1  от Закона за автомобилните превози и за нарушение на чл.34, §.1, изр.1, предл.1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г.  е наложена глоба в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв., като законосъобразно.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: