Р Е Ш Е Н И Е

№ ……..

Гр.Панагюрище, 17.07.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският  районен съд, в публичното заседание на  04.07.2019 година в състав:   

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Н.Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  СТОЯНОВА АНД №  116/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

 

  Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано  е  по  жалба  на В.С.П. с ЕГН:  **********  против Електронен фиш серия К, № 2609045  на ОДМВР - Пазарджик, с който на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182 ал.2, т.2 от ЗДП, и за нарушение на чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1  от ЗДП  на жалбоподателя, в качеството му на законен представител на „Оптикоелектрон груп“ АД гр.Панагюрище е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева.

          Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на ЕФ, чиято отмяна се иска. Твърди се, че собственик на автомобила била Лизингова къща, при което наказващият орган е следвало да състави ЕФ първо на собственика (Лизинговата къща), и едва след като собственика посочи на кого е предоставил автомобила, да анулира първия ЕФ и да състави нов. Твърди се също така, че наказанието е следвало да бъде наложено не на жалбоподателя в качеството му на Председател на Съвета на директорите на дружеството, ползвател на автомобила, а на изпълнителните директори, на които е възложено управлението и представителството на търговското дружество.

          В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

          За ответника по жалбата – териториалната структура на ОДМВР Пазарджик, редовно призована, не се явява представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на  08.12.2018 година,  в  16,24 часа, по републикански път ІІІ-801 км. 49+655 е управлявал л.а. „БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д“  с ДК№ ** ** ** **, като се е движил с превишена скорост от 54 км/час, при въведено ограничение на скоростта с пътен знак  В 26  от  40 км/час, при което превишаването било от 14 км/час. 

Скоростта била установена и фиксирана с автоматизирано техническо средство № TFR1-М631/13. Засичането и фиксирането на скоростта било  станало с мобилна система за видеоконтрол, монтирана на служебен автомобил „Опел Астра“ с рег.№ ** ** ** **. На посочената дата съгласно правомощията си за работа по ЗДП и указанията,  дадени в Наредба №8121з-532­ от 12 май 2015г. за условията и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, автопатрул на звено „Пътна полиция“ при РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик в състав мл.инсп. И К И бил позициониран на точка за контролна РП ІІІ, км. 49+655. За работата с АТС бил изготвен протокол за използване на АТС (л.14 - л.16 в делото ). След като мобилната система за видеоконтрол била в работен режим, в 16,24  часа посредством същата бил заснет клип № 1460, в който се вижда лек автомобил „БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д“  с ДК№ ** ** ** **, който се движи с превишена скорост от 57 км/час, при въведено ограничение от 40 км./час с  пътен знак В 26.

Въз основа на заснетото нарушение бил издаден атакувания ЕФ, като от засечената скорост бил приспаднат толеранс от 3 км/час в полза на нарушителя. Същият  бил изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като бил връчен на жалбоподателя в качеството му на законен представител на „Оптикоелектрон груп“АД, ползвател на автомобила,  на  03.04.2019  год., видно от отбелязването в разписката на л. 18 в делото. Видно от материалите към АНП, жалбоподателят като законен представител на търговското дружество,  ползвател  на МПС не е попълнил декларацията, т.е. не посочил друго лице като нарушител, а подал жалба против ЕФ.

Жалбата против ЕФ била подадена до Панагюрския РС чрез ОДМВР Пазарджик  на 15.04.2019 г., т.е. в 14-дневния срок за неговото обжалване по реда на чл.189 ал.8 от ЗДП, с оглед на което е процесуално допустима, като подадена в срок и от активно легитимирано лице да инициира съдебен контрол за законосъобразност на атакувания санкционен акт.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на приетите  по делото писмени доказателства, които  са  абсолютно  непротиворечиви.

При така установеното е видно, че жалбата против атакувания ЕФ е неоснователна, по следните съображения:

Атакуваният ЕФ съдържа всички реквизити, установени в чл.189, ал.4 от ЗДвП. Спазено е изискването за попълване на протокол  за използването на мобилното АТСС, което видно от протокола на л. 14-16  в делото съответства на одобрения тип. Спазена е процедурата по изпращане на ЕФ. При това положение съдът намира, че производството по реализиране на административно наказателна отговорност чрез издаването на електронен фиш се е развило при спазване на установените процесуални правила. Видно е от протокола, заснемането  е станало обективно, чрез предварително настройване на мобилното техническо средство да работи на автоматичен режим, т.е. без участието на човешки фактор. Законосъобразен е и размерът на наложената санкция, тъй като за превишаване на скоростта с 14 км. час, законът (чл.182,ал.2,т.2 от Закона за движение по пътищата)  предвижда точно такава санкция, като същата е в абсолютен размер.

Неоснователни са възраженията в жалбата, че наказващият орган е следвало да състави ЕФ първо на собственика (Лизинговата къща), и едва след като собственика посочи на кого е предоставил автомобила, да анулира първия ЕФ и да състави нов.

От справката, приложена на л.36 в делото се установява, че към датата на заснетото нарушение – 08.12.2018г., посоченият автомобил е бил собственост на „ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ“ ЕАД (т.1 от справката), а представляваното от жалбоподателя дружество „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД е вписано във водения от Пътна полиция регистър като ползвател на автомобила (т.2 от същата справка).   Съгласно разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗДП, за нарушение, извършено с моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, по реда на чл.189, ал.4 и следващите от ЗДП се наказва законния представител на ЮЛ, освен ако той посочи конкретното лице, което е управлявало МПС. В процесния случай жалбоподателят В.П. е посочен в ЕФ като законен представител на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД, което не е собственик, а ползвател на посочения в ЕФ автомобил. Уточнението, че жалбоподателят е   законен представител на „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД  внася допълнителна яснота по отношение на това кому е наложена глобата, фигурираща в електронния фиш, а именно на физическото лице В.С.П. с посочено ЕГН.

Целта на регламентираната в закона процедура по установяване на действителния извършител на конкретното  нарушение  посредством подписване на декларация по чл.188 от ЗДвП е да бъде  наложено наказание и да бъде санкциониран този, който е извършил конкретно административно нарушение, а не собственика на автомобила. Точно, за да бъде избегнато  ангажиране отговорността на лизингодателя за нарушения, които за  извършени от лизингополучателя,  в справката на л.36 в делото, изведена от водения от Пътна полиция регистър ясно е посочено кой ползва  този автомобил. В конкретния  случай  няма  спор, че към датата на заснетото нарушение – 08.12.2018г. собственик на автомобила е било лизинговото  дружество „ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ“ ЕАД. Безспорно е също така,  и това не се отрича от жалбоподателя, че към тази дата процесния автомобил се е ползвал  по силата на договор за лизинг от „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД, което дружество се представлява от жалбоподателя.

Доводите, с които се претендира отмяна на обжалвания електронен фиш касаят защо не е наложено наказание изначално на собственика на автомобила. Тук е мястото изрично да се посочи, че административно-наказващият орган законосъобразно е приложил нормата на чл.188,ал.1,изр.1 от ЗДвП, съобразно която  собственикът или този, на когото е предоставено моторното превозно средство отговаря за извършеното с него нарушение. Съюзът или  идва да покаже избирателност, т.е. че законът не поставя изискване в разглеждания случай ЕФ да се състави първо на собственика (Лизинговата къща), и едва след като собственика посочи на кого е предоставил автомобила, да се анулира първия ЕФ и да състави нов, на ползвателя.  След като е установено по безспорен начин,че  въпросният автомобил, с който е извършено нарушението, към датата на заснетото нарушение се е ползвал от „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД в качеството му на  ползвател по силата  на договор за  лизинг,  правилно е приложена нормата на чл.188,ал.2 от  ЗДвП, като е наложено наказание на  законния представител на юридическото лице – ползвател на  автомобила, с  който е било извършено нарушението. По делото липсват данни, а и не се твърди от страна на жалбоподателя  да  е депозирал декларация по  чл.189, ал.5 от ЗДвП, в която да посочи данни за лицето, което е управлявало  МПС, с което е  било извършено конкретното нарушение. След  като  не е упражнил правото си да  възрази  и  да посочи конкретното  физическо лице, което е управлявало процесния автомобил на посочената  дата, жалбоподателят следва да понесе неблагоприятните последици, които законът свързва с  това бездействие , а именно - издаване на електронен  фиш  за ангажиране отговорността на представляващия юридическото лице - ползвател на  автомобила, с който автомобил е извършено конкретното административно нарушение.

Съдът намира за неоснователни и възраженията в жалбата че наказанието е следвало да бъде наложено не на жалбоподателя в качеството му на Председател на Съвета на директорите на дружеството, ползвател на автомобила, а на изпълнителните директори, на които е възложено управлението и представителството на търговското дружество. Орган на управление на акционерните дружества, каквото е „Оптикоелектрон груп“, ползвател на автомобила, е Съветът на директорите. Същият се представлява от Председател, който е законов представител на дружеството. В случая това е жалбоподателят. Обстоятелството, че дружеството е възложило управлението и представителството на двама от изпълнителните директори не прави последните законови представители на същото. Аргумент за това са разпоредбите на чл. 244, ал. 5 и ал. 7 от Търговския закон, предвиждащи че отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите, както и че в случай на възлагане на управлението и представителството всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства от съществено значение за дружеството. С други думи, сключването на договор за възлагане на управлението има значение само за търговските взаимоотношения на дружеството с трети лица, но законов представител на дружеството си остава Председателя на съвета на директорите, а именно жалбоподателя В.П..  

По изложените до тук съображения Панагюрският  районен съд в настоящият състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,

 

                                                Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА   Електронен фиш серия серия К, № 2609045 на ОДМВР Пазарджик, с който на В.С.П. с ЕГН **********  на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182 ал.2, т.2 от ЗДП и за нарушение на чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева, като законосъобразен.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: