Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 08.07.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на 11.06.2019 год. в състав:       

                                                             

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД106/19 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Ф.Т. ***, ЕГН: ********** против НП 19-0310-000164 от 11.03.2019 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание  чл.53 от ЗАНН, чл.638, ал.1, т.1 във връзка с чл.461, т.1 от Кодекса за застраховането ( КЗ )  и за нарушение на чл.483, ал.1, т.1  от КЗ  на жалбоподателя  е наложена глоба в размер на  250 (двеста е петдесет) лева.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат само до наличие на процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Самото деяние не се отрича.

Твърди се, че в АУАН била допусната неточност в номера на СУМПС, което било иззето от жалбоподателя с акта. Освен това в НП не били описани всички иззети с акта документи, а именно СУМПС на жалбоподателя, КТ към СУМПС и СРМПС. Било нарушено изискването на чл.42, т.7 от ЗАНН за присъствието на поне двама свидетели за установяване на нарушението. В акта било отбелязано, че свидетелят е само един, като били посочени трите му имена и че е на длъжност в РУ-Панагюрище, като липсвал точен адрес и ЕГН. Това нарушавало правото на защита на жалбоподателя.

          В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адв.Г.М. ***, който поддържа въззивната жалба и  иска отмяна на НП.

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 20.02.2019 год. около 12,45 часа, в град Стрелча е управлявал собствения си лек автомобил Опел Вектра с рег. № ** ** ** **, без договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, валиден към момента на проверката.

Нарушението било установено от автопатрул на РУ - Панагюрище, в състава на който били полицейските служители Д.И.и К.М..

За констатираното нарушение полицай К.М. съставил против жалбоподателя  АУАН № 171 от 20.02.2019 година, след което  му го  предявил. Жалбоподателят го подписал с възражението, че не бил съгласен. След проверката, в 14,10 часа на същия ден жалбоподателят сключил договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ с начало 14,10 часа (л.11 в делото).

Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. Последното  било връчено на жалбоподателя  на 28.03.2019 г.,  а  жалбата  против  него била подадена чрез АНО по пощата на  03.04.2019 г., видно от пощенското клеймо на плика на л.10 в делото. При това положение жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка, която е безспорна и не се отрича от жалбоподателя,  съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени доказателства.  

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че  жалбата е неоснователна.

Установи се безспорно по делото, че на посочените в НП дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното МПС, негова собственост, за което не бил сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност“. Такъв договор е бил сключен от жалбоподателя около час и половина след извършената полицейска проверка. По този факт не се спори по делото.

Досежно възраженията за процесуални нарушения:

Съдът намира за неоснователно възражението в жалбата, поддържано и в защитата по същество, че било нарушено изискването на чл.42, т.7 от ЗАНН за присъствието на поне двама свидетели за установяване на нарушението. За валидността на АУАН е достатъчно да бъде посочен с трите си имена и да се е подписал само един свидетел и не е съществено процесуално нарушение обстоятелството, че актът в случая е подписан от един свидетел, за който от акта ясно личи, че е свидетел на установяване на нарушението. Употребата в закона (чл. 40, ал.1 от ЗАНН) на множествено число за свидетели в случая не налага посочването задължително на поне двама свидетели, а предполага възможност такива да бъдат посочвани, което може да е необходимо с оглед доказване на фактическите констатации, описани в акта, при евентуално оспорване на наказателното постановление. Така, съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел и респ. посочването и подписването на АУАН само от един свидетел, при използваното множествено число на тази дума в чл. 40, ал.1 от ЗАНН, но свидетел, който е възприел непосредствено констатирането на нарушението, не засяга правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице и не засяга процесуалните права на това лице (така и в Решение № 288 от 17.02.2015 г. по н. д. № 3411/2014 г. на Административен съд – Пловдив). Ето защо съдът не споделя доводите на жалбоподателя за наличие на съществени процесуални нарушения при съставяне на процесния АУАН. Освен това за свидетеля е посочен адрес за призоваване и длъжност, при което същия би могъл да бъде намерен за евентуален разпит при направено такова искане от жалбоподателя. Точно в този смисъл и за тази цел е изискването на закона да бъдат посочени данните за самоличност на свидетеля.

Неоснователни са възраженията за процесуално нарушение, изразяващо се в непосочване в НП на всички иззети с акта документи, както и в допуснатата неточност в номера на СУМПС в акта.  Реквизитите на НП са лимитативно изброени в чл. 57, ал.1 от ЗАНН , където никъде няма изискване да бъдат описани иззетите с АУАН документи.           Описват се  само вещите, които се отнемат в полза на Държавата. Допуснатата неточност в горната част на АУАН досежно номера на СУМПС представлява техническа грешка, която не накърнява правото на защита на жалбоподателя, още повече че в заключителната част на акта, при описание на иззетите документи номера на СУМПС е правилно изписан, което се установява чрез сравнение с данните в справката за нарушител на л.16-19 в делото.

          При това положение съдът намира, че правилно и законосъобразно е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя по чл.638, ал.1, т.1 от КЗ, за нарушение на чл.483, ал.1, т.1  от КЗ .  

          При определяне размера на глобата наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за индивидуализация на административното наказание. След като АНО е отчел  степента на обществена опасност на конкретното нарушение, правилно е наложил нормативно фиксираното по вид и размер наказание  глоба от 250 лева,  с което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл.12 от ЗАНН.

По изложените горе съображения, Панагюрският  районен съд в настоящият състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН ,

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП 19-0310-000164 от 11.03.2019 г. на Началника на РУ Панагюрище,  с което на Ф.Т. ***, ЕГН: ********** на основание  чл.53 от ЗАНН, чл.638, ал.1, т.1 във връзка с чл.461, т.1 от Кодекса за застраховането ( КЗ ) и за нарушение на чл.483, ал.1, т.1  от КЗ  е наложена глоба в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева, като законосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: