РЕШЕНИЕ

№………..  

11.07.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 11.06.2019 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 104 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.П.В. с ЕГН: ********** против НП № 42 от 15.03.2019 г. на  Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до твърдения за процесуална незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, чиято отмяна се иска. Твърди се, че административното обвинение било формулирано по недопустим начин. Твърди се, че деянието не било правилно квалифицирано, тъй като не съдържало задължителен субективен признак, а именно наличието на хулигански мотив.

    В съдебно заседание жалбоподателят, както и ответникът по жалбата, не се явяват и не се представляват.  

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за  установено  следното:

Жалбоподателят В.В. е санкциониран за това, че на 17.02.2019 г., около 18,00 часа в гр. Панагюрище, в района на паметник „Априлци“, предизвиква скандал, като се държи непристойно спрямо П.Г.Ш.на ** години, от гр. Панагюрище и същата твърди, че я е ударил и наплюл пред свидетели.

По повод констатираното нарушение против жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 27/17.02.2019 г. Жалбоподателят възразил срещу акта с обяснения, че ще даде писмени такива в тридневен срок.  

Въз основа на АУАН било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 03.04.2019 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 05.04.2019 год.,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, по следните съображения:

Като свидетел по делото е разпитан актосъставителя С.Р.. Свидетелят Р. установява, че на 17.02.2019 г. бил на работа заедно с колегата си полицай К., когато в РУ Панагюрище пристигнали двама граждани – П.Ш. и мъж с фамилията П.. Последните подали сигнал, че жалбоподателят В.В. е изритал Ш. в корема, обиждал я и я наплюл в лицето. По повод сигнала св. Р. призовал жалбоподателя в РУ и му снел обяснения. Пред св. Р. жалбоподателят устно признал, че е извършил деянието по сигнала на Ш., но „не докрай“ (цитат от показанията на св. Р.). При това положение св. Р. съставил срещу жалбоподателя АУАН на база сигнала на П.Ш. и придружаващия я гражданин с фамилия П..

При така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за основателна. Налице е съществено процесуално нарушение, изразяващо се във формулиране на административното обвинение (както в АУАН, така и в НП) по един недопустим начин. Видно е от словесната част на административното обвинение, жалбоподателят е наказан за това, че е „предизвикал скандал, държал се е непристойно спрямо П.Г.Ш.от гр. Панагюрище и същата твърди, че я е ударил и наплюл пред свидетели“. При тази редакция на административното обвинение наложеното на жалбоподателя от АНО наказание е за твърдяно, а не за доказано нарушение, което е недопустимо. Никой не може да бъде санкциониран за обвинение, чийто словесен израз оставя впечатление, че е на база твърдения на пострадал, които не са проверени и доказани по несъмнен начин. Само на това основание НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

За пълнота следва да се посочи, че дори да не бе налице посочения порок, обвинението остава недоказано. Свидетелят Р. твърди, че е съставил акта само на база сигнала на П.Ш., представила се като пострадала и придружаващия я младеж, без да провери сигнала чрез други обективни доказателства, още повече че жалбоподателят „не признал докрай“ вмененото му обвинение.

Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

 

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

     ОТМЕНЯВА НП № 42 от 15.03.2019 г.  на  Кмета на Община Панагюрище, с което на В.П.В. с ЕГН: **********, за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като незаконосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: