РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр.Панагюрище, 09.07.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на тринадесети юни  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 70/2019 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалбата на Б.Ц.С. ***  с ЕГН: **********  против Наказателно постановление № 4 от 21.02.2019 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл.264, ал.1 от ЗМВР и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН на жалбоподателя  е наложено административно наказание глоба в размер на 800 (осемстотин) лева.

         В жалбата се излагат доводи за процесуална и материална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се иска. Твърди се, че жалбоподателят не бил подписал АУАН, като подписът бил положен от друго лице. Твърди се, че жалбоподателят не бил административнонаказателно отговорно лице, тъй като не бил извършил деянието в състояние на вменяемост. Оспорва се материалната компетентност на АНО.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител, чрез който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено като материално  незаконосъобразно  поради липса на материална компетентност на АНО.  

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител. Изразено е становище за неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това че на 16.02.2019 г. около 16,40 часа в град Панагюрище, на улица ***, е пречил на полицейски орган да изпълни задълженията си по служба, при посещение на адрес във връзка с подаден сигнал на ЕЕН 112, като във видимо нетрезво състояние  с двете с ръце е посегнал към шията на инспектор К.Ч..

      За извършеното нарушение св.К.Ч. *** съставил против жалбоподателя АУАН № 4 от 16.02.2019 г., въз основа на който било издадено атакуваното НП. 

НП било връчено лично на нарушителя на 23.02.2019 година, като  жалбата против него била  подадена чрез АНО на 05.03.2019г. ( първият работен ден след седмия ден за обжалване, който е бил почивен ), с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства, заключението на назначената почеркова експертиза, както и от показанията на свидетеля К.Ч., от които се установява следното:

На 16.02.2019 г. св. К.Ч.,*** получил сигнал от ОДЧ за семеен скандал на улица *** в град Панагюрище. Сигналът бил подаден от съпругата на жалбоподателя, и в него се сочело, че последният бил пиян и буйствал. Св.Ч., заедно с колегата си полицай А.Б. посетили адреса. Заварили жалбоподателя и съпругата му, че се карат. Легитимирали се. Тъй като жалбоподателят бил видимо пиян, св.Ч. му разпоредил да се прибере в стаята. След това той обяснил на съпругата му възможностите, с които разполага по ЗЗДН. В един момент жалбоподателят приближил св.Ч., разперил ръцете си, и на няколко пъти се опитал да го хване за шията. Св.Ч. му хванал ръката и тъй като жалбоподателят започнал да буйства, му поставил белезници и го откарал в РУ, където бил задържан.

При така установената фактическа обстановка  съдът приема, че жалбата е основателна по следните съображения:

Наказателното постановление е издадено от Н. Н.Б., който се е подписал за Началник на РУ-Панагюрище. Като основание за издаване на НП е  посочена Заповед на Министъра с рег.№ Із-1759/28.08.2012г., която видно от заповед № 8121з -1371/11.11.2015г. (л.11 в делото ) е отменена.

 В заповед 8121з -1371/11.11.2015г., т.1.14  Министърът на вътрештите работи изрично е посочил, че оправомощава да издават наказателни постановления само началниците на районни управления в ОДМВР,  като отменя заповед с рег.№ Із-1759/28.08.2012г. ( цитирана в НП като основание за издаване от Н. Н.Б. в качеството му на заместващ Началник ана РУ ) за оправомощаване на  длъжностни лица от МВР да издават наказателни постановления по ЗМВР и Правилника за устройството и дейността на МВР.

Видно е от приетата по делото заповед № 312 з - 93/10.01.2019г. на Директора на ОДМВР Пазарджик (л.37-38 в делото) предходните заповеди относно определяне на държавни служители по чл.141, ал.1, т.1 от ЗМВР за длъжностни лица, които ще заместват отсъстващи ръководители на структурни звена при ОДМВР Пазарджик са отменени, като съгласно цитираната заповед, актуална за случая,  издалият НП Н. Н.Б. е определен да замества Началника на РУ Панагюрище за времето на неговото отсъствие, като изпълнява функционални задължения по ръководство и управление на звеното.

Административнонаказващата дейност е специфична дейност и не е дейност нито по ръководство, нито по управление на структурното звено на МВР. При  това положение, при изрично отменена заповед на Министъра на вътрешните работи за оправомощаване на  длъжностни лица от МВР да издават наказателни постановления по ЗМВР, съдът приема, че обжаваното НП е издадено от длъжностно лице, което не разполага с  необходимата за това материална компетентност. Само натова основание НП е незаконосъобразно, като е безпредметно да бъдът обсъждани останалите доводи, посочени в жалбата.

По изложените съображения за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е       Ш     И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 4 от 21.02.2019 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Б.Ц.С. ***  с ЕГН: **********  за нарушение на чл.264, ал.1 от ЗМВР и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН  е наложено административно наказание глоба в размер на 800 (осемстотин) лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: