РЕШЕНИЕ

гр.Панагюрище, 22.07.2019 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на 17.06.2019 год. в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД №17/2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на И. ***, ЕГН: ********** против НП № 73 от 11.12.2018 год. на Директора на РДГ Пазарджик, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право на ловуване за срок от три години за това, че на 09.12.2017 г. в гр. Панагюрище превозва с лек автомобил „Нисан Терано“  с рег. № ** **** **, негова собственост, убит дребен дивеч – 1 бр. див заек, без писмено разрешително за лов - нарушение, квалифицирано по чл. 85, предл. трето, във връзка с чл. 43, ал.2, предл. десето от ЗЛОД. С обжалваното НП са отнети в полза на Държавата предмета на нарушението: дребен дивеч – 1 бр. див заек; вещта, послужила за извършване на нарушението: лек автомобил „Нисан Терано“ с рег.№ ** **** ** и е определено жалбоподателят да заплати обезщетение в размер на 200 лв. в полза на СЛРД „Глиган“ гр. Панагюрище.

          Релевираните в жалбата обстоятелства се свеждат до това, че издаденото НП е материално и процесуално незаконосъобразно. Твърди се, че нарушението било неправилно квалифицирано, тъй като дивечът не бил намерен, а произходът му бил ясен от събраните в хода на проведеното разследване доказателства. В пледоарията по същество се акцентира на обстоятелството, че наказателното постановление било незаконосъобразно съставено на основание чл. 36, ал.2 от ЗАНН, тъй като бил наличен АУАН, при което АНО бил наказал жалбоподателя, заобикаляйки закона. В този смисъл се твърди, че НП което е следвало да бъде съставено на основание чл. 36, ал.1 от ЗАНН е издадено извън шестмесечния срок. Твърди се, че предвид проведеното досъдебно производство, наказването на жалбоподателя се явявало нарушение на принципа „не два пъти за едно и също нещо“.

     В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощени процесуални представители, които поддържат жалбата и пледират за отмяна на НП, като процесуално незаконосъобразно.

 Въззиваемата страна – АНО, редовно призован се представлява от юриск. Х., надлежно упълномощена, която излага съображения за неоснователност на жалбата. Моли НП, като законосъобразно, да бъде потвърдено.  

          Съдът провери основателността на жалбата, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства и взе предвид следното:

          На 09.12.2017 г. св. И.Ш. *** бил дежурен автопатрул, заедно с колегата си полицай Й.. Малко преди полунощ, по време на обход в района на ул. „Х. Ботев“ в гр. Панагюрище, св. Ш. спрял за проверка лек автомобил „Нисан Терано“  с рег.№ ** **** **, управляван от жалбоподателя И.Л.. В автомобила освен жалбоподателя имало още едно лице, което седяло на предна дясна седалка. Установило се, че това е приятел на жалбоподателя с имената Н. Л.. Жалбоподателят и спътника му били облечени в тъмни камуфлажни дрехи, приличащи на ловни. По тази причина св. Ш. попитал лицата дали в автомобила има оръжие. Н. Л. отговорил на св. Ш., че има оръжие, като му показал същото, както и надлежно разрешително за притежанието му. Свидетелят Ш. попитал Н. Л. по какъв повод оръжието се намира в него. Последният му отговорил, че заедно с жалбоподателя са били на лов. Показали му ловен билет, но не му показали разрешително за лов. Тогава св. Ш. попитал лицата дали в автомобила има дивеч, на който въпрос те отговорили отрицателно. Свидетелят Ш. се усъмнил в искреността им. Започнал да оглежда автомобила, като под предната дясна седалка, на която седял Н. Л., открил топъл труп на див заек, сложен в найлонова прозрачна торба. Животното все още не се било втвърдило (било подвижно), при което за св. Ш. било ясно че животното е прясно отстреляно. В хода на проведената беседа жалбоподателят и Н. Л. споделили на св. Ш., че са били на лов, върнали са се за да търсят кучетата, видели заека и го отстреляли.

          Въз основа на установеното и след сигнал до ДГС Панагюрище, на 29.01.2018 г. И. В. – горски стражар в ДГС Панагюрище съставил против жалбоподателя И.Л. АУАН серия ЮЦДП, бланков № 13362 (лист 93 в делото), за нарушение по чл. 85, във връзка с чл. 43, ал.2 от ЗЛОД, а именно за превозване на 09.12.2017 г. със собствения му лек автомобил „Нисан Терано“ с рег.№ ** **** **, на убит дивеч – 1 бр. див заек, видимо скоро отстрелян.

         Намереният в лекия автомобил на жалбоподателя убит дивеч станал повод и за образуване на досъдебно производство за престъпление по чл.237, ал.2 от НК, а именно за това че на 09.12.2017 г. в землището на гр. Панагюрище, без притежаване на ловен билет е убит дребен дивеч специално указан в ЗЛОД – 1 бр. див заек, в забранено време, със законно притежавана ловна пушка-надцевка „ТОЗ“ с фабр. № ******.  Досъдебното производство под наблюдението на РП Панагюрище било образувано на 10.01.2018 г., видно от постановление за образуване на л. 9 в делото, т.е. преди съставяне на АУАН.

Видно е от заключителната част на АУАН (л. 93 в делото) висящото досъдебно производство за престъпление по чл. 237, ал.2 от НК било прието от наказващия орган за правоизключващо основание, при което административнонаказателното производство било прекратено на основание чл. 33, ал.2 от ЗАНН.

С постановление от 07.11.2018 г. (л. 7-8 в делото) прокурорът е прекратил наказателното производство за престъпление по чл. 237, ал.2 от НК, а именно за това че на указаната дата е бил убит дребен дивеч – 1 бр. див заек, с притежаваната от спътника на жалбоподателя ловна пушка-надцевка „ТОЗ“ с фабр. № ******. Видно е от мотивната част на постановлението, прокурорът е приел че липсват безспорни доказателства за извършено такова престъпление. В акта си прокурорът е постановил след влизането му в сила преписката да бъде изпратена на Директора на РДГ Пазарджик за налагане на административно наказание съгласно ЗЛОД, а именно за превозването на намерения убит дивеч. При това положение Директорът на РДГ, в качеството си на административно наказващ орган е издал обжалваното в настоящото производство наказателно постановление, позовавайки се на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗАНН – прекратено от прокурора производство, препратено на наказващия орган.

При така установената фактическа обстановка жалбата е процесуално допустима,  а разгледана по същество е основателна.

Съображенията на съда в тази насока са следните:

В хода на административнонаказателното производто са допуснати съществени процесуални нарушения, които са накърнили правото на защита на жалбоподателя. Както вече се посочи, на 29.01.2018 г. срещу жалбоподателя е бил съставен АУАН за административно нарушение по чл. 85, предл. трето, във връзка с чл. 43, ал.2, предл. десето от ЗЛОД, а именно за това че на 09.12.2017 г., със собствения си лек автомобил превозва убит дивеч. На същата дата актът е бил предявен и получен от жалбоподателя ,в качеството му на нарушител. В последствие с резолюция на наказващия орган административнонаказателното производство е било прекратено на основание чл. 33, ал.2 от ЗАНН, предвид наличието на висящо наказателно производство за престъплеине по чл.237, ал.2 от НК. Изпълнителното деяние на това престъпление има две проявни форми: убие или улови дребен дивеч. Всичко това идва да покаже, че административнонаказателното производство срещу жалбоподателя е било прекратено абсолютно незаконосъобразно, тъй като съгласно чл. 33, ал.2 от ЗАНН когато се установи, че деянието за което е образувано АНП съставлява престъпление, производството се прекратява. С други думи, за да се прекрати образувано АНП на това основание, е необходим пълен идентитет в субективните и обективни елементи на деянието и субекта – „за същото деяние спрямо същото лице“. В случая, административното нарушение, вменено на жалбоподателя се изразява в превозване на убит дребен дивеч, докато наказателното производство е било насочено към съвсем друго деяние, а именно за това, че е убит дивеч, при наличие на останалите елементи от престъпния състав, тъй като превозването на убит дивеч не осъществява престъпен наказателен състав.  Освен това видно от материалите по прокурорската преписка, разследването е било насочено преди всичко срещу спътника на жалбоподателя Н. Л., който още пред св. Ш. е признал, че е убил дивеча със законно притежаваното от него оръжие.

Незаконосъобразното прекратяване на административнонаказателното производство, образувано срещу жалбоподателя на основание чл. 33, ал.2 от ЗАНН логично е довело до незаконосъобразност на съставеното по-късно на основание чл. 36, ал.2 от ЗАНН наказателно постановление от 11.12.2018 г., при което съдът е солидарен със становището на процесуалните представители на жалбоподателя, че наказателното постановление е съставено при заобикаляне на закона, а именно на основание материалите, събрани в хода на наказателно разследване за друго деяние, при наличие на АУАН. Освен това, предвид обстоятелството че разследването е било насочено към установяване на деяние, различно от вмененото на жалбоподателя с АУАН (за това, че е убит дребен дивеч ) липсват основания за спиране или прекъсване на давностните срокове, при което следва да се приеме, че НП е издадено извън шестмесечния срок.

По горните съображения НП, като процесуално незаконосъобразно следва да бъде отменено, включително и досежно постановеното отнемане на вещта,  послужила за извършване на нарушението и определеното обезщетение, доколкото административнонаказателното производство е протекло при съществено нарушение на процесуалните правила, при което няма как да се направи несъмнен извод за установено нарушение по чл. 85 от ЗЛОД. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено единствено в частта на постановеното отнемане на вещта, предмет на нарушението – дребен дивеч, 1 бр. заек, предаден на органите на ИАГ, доколкото липсват доказателства за това че е убит от лице, притежаващо писмено разрешително за лов.

По изложените съображения Панагюрският районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно НП № 73 от 11.12.2018 год. на Директора на РДГ Пазарджик в частта,  в която на И. ***, ЕГН: ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 200 (двеста ) лв. и лишаване от право на ловуване за срок от 3 (три) години за нарушение, квалифицирано по чл. 85, предл. трето, във връзка с чл. 43, ал.2, предл. десето от ЗЛОД, както и в частта, в която е постановено отнемане в полза на Държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: лек автомобил „Нисан Терано“ с рег.№ ** **** ** и е определено жалбоподателят И.Л. да заплати обезщетение в размер на 200 лв. в полза на СЛРД „Глиган“ гр. Панагюрище.

ПОТВЪРЖДАВА НП № 73 от 11.12.2018 год. на Директора на РДГ Пазарджик в частта,  в която е постановено отнемане в полза на Държавата на вещта, предмет на нарушението: дребен дивеч – 1 бр. див заек, предаден на органите на Изпълнителната Агенция по горите, като законосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: