О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /23.07.2013 г., гр. Панагюрище

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на двадесет и трети юли две хиляди и тринадесета година закрито заседание,  в състав:

 

                       Председател: Делчо Чопаринов

 

            като разгледа НАХ дело № 169 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното : 

 

Производството пред съда е образувано с получаването на съпроводително писмо от Районна здравноосигурителна каса Пазарджик, регистрирано с вх. № 1158 от 19.07.2013 г., с което, за решаване по компетентност, му е изпратена жалба на “МБАЛ-СЪБО НИКОЛОВ” ЕООД, с ЕИК 112520604, представлявано от управителя Мая Димитрова Влайкова, против НП № 476/07.06.2011 г. на Мирослав Христов Миков, мл. юрисконсулт в РЗОК-Пазарджик, ведно с оригиналната административнонаказателна преписка.

При извършената предварителна проверка, съдът установи, че жалбата е процесуално недопустима като просрочена.

От приложените към преписката на наказващия орган документи е видно, че препис от НП № 476, издадено на 07.06.2011г. от упълномощено от Директора на РЗОК-Пазарджик длъжностно лице, е връчен на санкционираното дружество на вписания му в Търговския регистър адрес в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 100, чрез Лука Ланджев, на датата 13.06.2013 г., видно от „Известие за доставяне” с рег № 10079 на „Български пощи” ЕАД. Жалбата си против същото НП управителят на “МБАЛ-СЪБО НИКОЛОВ” ЕООД е изпратила на РЗОК-Пазарджик, чрез куриер, на 20.06.2011 г., в 16.30 ч., и получено в деловодството на РЗОК от служителя Узунова, на 21.06.2011 г., в 15.10 ч., които обстоятелства надлежно са отбелязани върху копието на „Известие за доставяне” с рег № 17035902 на “Лео Експрес” ЕООД.

За да може да породи целения суспензивен и деволутивен ефект, жалбата следва да е подадена в седемдневния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН. Срокът е процесуален и преклузивен, и с изтичането му се погасява правото на жалба. Началният му момент тече от датата на връчване на постановлението. А съгласно чл. 184 НПК, с оглед изричното препращане с чл. 84 ЗАНН, срокът се счита спазен, ако до изтичането му жалбата е постъпила в съответния орган, в пощата, в друг съд, прокуратура или разследващ орган  и пр.

В случая, срокът за обжалване на НП № 476/07.06.2011 г. е изтекъл на 20.06.2011 г. (работен ден – понеделник). Изпращането на жалба против него на тази дата, чрез куриер, не може да се приеме за надлежно упражнено право на жалбоподателя, поради изричното и изчерпателно посочване в закона на обстоятелствата за това. Получаването на жалбата в РЗОК на 21.06.2013 г. - след изтичането на срока по чл. 59, ал. 2  ЗАНН - препятства инициирането на съдебен контрол за законосъобразността и правилността на обжалваното НП. В жалбата не се сочат обстоятелства, а и не се съдържа искане, за продължаване или възстановяване на пропуснатия срок. Ето защо, като ненадлежно сезиран, съдът следва да прекрати образуваното пред него съдебно производство.

 

Водим от горното, и на основание чл. 63, ал. 2 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 169 по описа на Районен съд Панагюрище за 2013 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд Пазарджик, в седемдневен срок от връчването на препис на страните.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :