РЕШЕНИЕ

 

№ ............. /05.07.2013 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на втори юли две хиляди и тринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Председател: Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря Н.С., като разгледа докладваното от съдия Чопаринов НАХД № 123 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на Р.И.В., с ЕГН **********, срещу НП № 11011934, издадено на 08.05.2013 г. от Т П. П - директор на АДФИ, с което, на основание чл. 128г ЗОП, му е наложено адм. наказание “глоба” в размер на 500 лв. Жалбоподателят твърди, че НП е незаконо-съобразно поради противоречие с материалния административен закон. Излага подробни доводи в тази насока, сведени най-общо до следното : грешен е извода на решаващия орган по фактите; описаните в НП негови действия не изпълват признаците на вменяваното му нарушение на чл. 70, ал. 1 ЗОП; налице са били основания за прекратяване на преписката поради маловажност на случая. Не сочи доказателства. Моли за отмяната на НП. В откритото съдебно заседание по делото, редовно призован, не се явява.

            Административният орган, издал обжалваното НП, с придружително писмо от 28.05.2013 г., вх. № 877/31.05.2013 г., е изпратил жалбата на съда, ведно с оригинала на  административнонаказателната си преписка. Не се явява и не се представлява в съдебното заседание, за което е редовно призован. Не взема становище по жалбата. Не сочи други доказателства.

           

Като съобрази доводите на жалбоподателя, и след анализ на събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

С Решение № 435 от 12.07.2011 г. Кметът на Община Стрелча е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на СМР по реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на помпена станция за водоснабдяване и реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа”, финансиран по ПРСР, съгласно договор за безвъзмездна помощ № 13/321/00049, и е одобрил документацията за провеждане на процедурата. Избрания от него, като възложител, критерий за оценка на предложенията е “икономически най-изгодна оферта”. В документацията е указано, че комплексната оценка за това ще се формира от сбора на оценката на предложените от участниците : срок на изпълнение, техническото предложение и изпълнение, допълнително предложен гаранционен срок, изпълнение на гаранционните задължения и оценка на ценовото предложение, със съответната  тежест (брой точки)  за всеки от тези показатели.

Със Заповед № 603/09.09.2011 г. Кметът на Общината е назначил комисия за провеждане на процедурата, с председател – Р.В., като й е възложил да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.  Комисията е провела няколко заседания, като в Протокол № 2 от заседанието на 27.09.2011 г. е вписано нейно решение – “да се изиска обосновка от “***” ДЗЗД ... за начина на образуване на съответния показател от офертата ... гаранционен срок за всички СМР ... 50 години, който е с повече от 30 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите предложения”. В протокола подробно са описани изчисленията и мотивите на комисията за вземане на това решение. С писма от 28.09.2011 г. комисията е поискала от участника (и от другите участници - за различни показатели) представянето на подробна писмена обосновка на начина на образуване на предложения срок за изпълнение на поръчката. След получаване в указания срок на исканите обосновки, комисията е продължила работата си на 04.10.2011 г. С подробно изложени мотиви в протокола, въз основа на представените доказателства (декларации, сертификати и удостоверения), обосновката на “***” ДЗЗД е приета.

На 21.11.2012 г. св. В.П.Г. – държавен финансов инспектор в АДФИ, с участието на М С – директор на Дирекция “СА” и К.Г. – финансов контрольор при Община Стрелча, е извършила проверка за законосъобразност на процедурата за възлагане на обществената поръчка. При проверката Г. е установила, че по показателя “гаранционен срок” участниците са предложили гаранционните срокове в години, както следва: “***” АД – град Стара Загора – 10 години;  Консорциум “***” – град София – 50 години; “***” ЕАД град София – 20 годни и Консорциум “***” – град Пазарджик – 100 години. Приела е, че средната стойност на предложенията на участниците – “***” АД, “***” ЕАД и Консорциум “***” е 43 години, а 30% от средната стойност са 12 години или с 30% по-благоприятно положение от средната стойност на съответните предложения е 52 години. Установила и, че в отразената в протокол № 2 на комисията таблица не било посочено предложението на участника “***” ЕАД. За проверката е съставен констативен протокол, подписан от участниците в нея. 

Р.В. е поканен от св. В.Г. за съставянето на АУАН с изрична писмена покана, изпратена му чрез куриер, която той е получил на 12.12.2012 г., видно от приложената по делото товарителница и обратната разписка към нея. На посочените в поканата дата, място и час за съставяне на АУАН В. не се е явил (удостоверено и с нарочен протокол, подписан от св. В. Г.,  св. К. Г. и св. В. В.), поради което, св. В. Г., в качеството й на държавен финансов инспектор в АДФИ, в присъствието на св. К. Г. и св. В. В., при условията на чл. 40 ал. 2 от ЗАНН, е съставила АУАН, с №11011934 по описа на АДФИ, срещу Р.В., за това, че „в качеството си на председател на комисия, назначена със Заповед № 603/09.09.2011 г. на Кмета на Община Стрелча със задача ..., на 04.10.2011 г., подписвайки Протокол № 2, лично и съвместно с останалите членове, е взел решение да се поиска писмена обосновка от участника Консорциум “***”,  град София, за начина на образуване на предложението му по показателя “гаранционен срок”, което предложение не е с 30 на сто по-благоприятно от съответните предложения в останалите оферти”.  В акта подробно са описани обстоятелствата, (възпроизведени от констативния протокол за проверката), въз основа на които актосъставителят е приела, че е допуснато нарушение на чл. 70, ал. 1 ЗОП. Описани са подробно и проверените книжа, въз основа на които твърдяното нарушение е установено. Препис  от АУАН е връчен на Р.В. лично на 14.01.2013 г., видно от изричната разписка към него. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, В. писмено е възразил по акта, с идентични на сочените в жалбата доводи.

Въз основа на акта и наличната по преписката доказателствена съвкупност, Т П. П, в качеството й на Директор на АДФИ, е приела, че В. е нарушил виновно установения в чл. 70, ал. 1 ЗОП ред за разглеждане на офертите на участниците в процедурата, и на 08.05.2013 г. е издала наказателно постановление № 11011934 по описа на АДФИ, с което му е наложила административно наказание “глоба” в размер на 500 лева. В НП дословно са възпроизведени описаната в АУАН фактическа обстановка, обстоятелствата при които е “извършено” твърдяното нарушение и доказателствата, които го „потвърждават”. За издаването на НП Теменужка Петкова (заемала длъжността директор на АДФИ до 04.06.2013 г.) е изрично упълномощена от действащия към момента на решаване на преписката министър на финансите със Заповед № ЗМФ-326/19.03.2013г. (вписаната в НП заповед е ноторно известна на съда). Наказателното постановление е изпратено на В. по пощата и получено от него на 13.05.2013 г., видно от известието за доставяне на пратката, приложено по делото. Жалбата си В. е депозирал в АДФИ на 20.05.2013 г.

При тези данни, съдът приема, че АУАН и издаденото въз основа на него НП са издадени от компетентните за това длъжностни лица, в преклузивните срокове по ЗАНН и с предписаното от закона съдържание. При установяване на твърдяното нарушение и при решаването на преписката не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяната на крайния санкционен акт. Гарантирано е участието на наказаното лице в производството пред решаващия орган и правото му на възражения и жалба, реализирани от него в срок.

Основателни, обаче, са оплакванията на жалбоподателя за материалната незаконосъобразност на НП. При ангажиране на отговорността на наказаното лице, решаващият орган е формирал изводи по фактите и по правото, противоречащи на закона, на формалната логика и взаимна връзка на отделните факти. Съображенията на съда за това са следните : На първо място, актуалната към датата на извършване на твърдяното от В.  нарушение редакция на чл. 70 ал.1 ЗОП, предвижда задължение за комисията да изисква от участник в процедурата подробна писмена обосновка за начина на образуването на обявения от възложителя на поръчката показател, ако е с 30 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Само за неизпълнението на това задължение законодателят е предвидил съответна санкция по чл. 128 г от ЗОП. Недопустимо е, чрез тълкуване на разпоредбата (в случая – по аргумент на противното), да се извежда административнонаказателна отговорност и да се санкционира член на комисията за това, че макар и да не са били налице предпоставките, е изискана допълнително писмена обосновка. Още повече, че съобразно хипотезата на чл. 68, ал. 11 ЗОП, комисията разполага с правомощията по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения и допълнителни доказателства (в т.ч. и обосновка), с единственото ограничение тази възможност да не се ползва или да не довежда до промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. В изложения смисъл, деянието на В. не е общественоопасно, т.е. не се намира в разрез с установения в закона ред за разглеждане на офертите на участниците в процедурата.

Освен това, решаващият орган не е съобразил точния смисъл на обявените в поръчката  критерии за оценка на предложенията и методика на формиране на комплексната оценка, а именно, че се оценява само допълнително предложения гаранционен срок. Минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР по поръчката са задължителни за всички участници в процедурата и възлизат, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, на 10 години. При това положение комисията, респ. В. е направила изчисленията на величината “30% по-благоприятното предложение”, като е сумирала само допълнително предложения гаранционен срок на следните участници: Консорциум “***”, “***” ДЗЗД и “***” АД, като от предложените от тях съответно 50 години, 100 години и 20 години, е извадила задължителния минимален срок, посочен в Наредбата. Така, след прилагане на формулата за изчисляване на “30% по-благоприятното предложение” на установените стойности, е получена средна стойност на предложенията, вписана в протокола, при която комисията е била и задължена да поиска писмена обосновка от участника „***” ДЗЗД. По същата причина, обяснимо е твърдяното от решаващия орган невписване в таблицата за изчисленията на комисията на предложението на участника „***” ЕАД, гр. София (в предложението му липсва допълнителен гаранционен срок). Още повече, изчисленията на решаващия орган в мотивната част на НП, в описанието на обстоятелствата, при които твърдяното нарушение е извършено, са и неверни (при цитираните изходни данни) – средната стойност е 43,33 г. (а не 43), 30% са 13 г. (а не 12) и по благоприятно с 30% е предложение над 56 г. (а не 52).

Крайният извод, който се налага от изложеното е, че обжалваното НП е незаконосъобразно и следва да се отмени. Неправилното приложение на закона от решаващия орган не може да бъде отстранено законосъобразно от съда в хода на въззивния контрол. А доколкото твърдяното в НП деяние не изпълва признаците на вмененото на В. административно нарушение, безпредметно е съдът да следва да обсъжда и доводите му за неговата доказаност или маловажност.

Водим от горното, и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011934, издадено на 08.05.2013 г. от Т П. П – директор на АДФИ, упълномощено от Министъра на финансите длъжностно лице - с което, за нарушение на чл. 70 ал. 1 от ЗОП, на основание чл. 128г от същия закон, на Р.И.В., с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 (петстотин) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :