МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 221/2012г. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура - Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение срещу Г.И.Г. *** за престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението така, както е внесено по посочената квалификация.

Подсъдимият не оспорва фактите, изложени в обвинителния акт.

Съдът, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства – показанията на свидетелката Д., приобщените по надлежния процесуален ред писмени доказателства, събрани в  хода на досъдебното и съдебното производство по делото, прие за безспорно установени следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

Свидетелката С.М.Д. и подсъдимия  Г.И.Г.  за времето от 13.12.2009г. до края на месец май 2010г. в гр. Панагюрище са живеели на съпружески начала. В този период св.Д. забременяла от подсъдимия и след като с него се разделили, на 25.12.2010г, родила дъщеря си - Х С Д..

С Решение № 15/12.01.2012г., постановено по гражданско дело № 866 / 2011г. по описа на ОС-Пазарджик,  подс.Г.И.Г. е признат за баща на детето Х Г М., и е осъден да плаща на малолетната си дъщеря –  с ново име Х Г Г с ЕГН **********, чрез нейна майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 70 лв., считано  от 04.10.2011г. Решението е влязло в сила на 08.02.2012г.

От влизане в сила на решението, подс. Г. не е изпълнил задължението си да изплаща издръжка на детето си Х Г Г в размер на повече от две месечни вноски. Към момента на  приключване на досъдебното производство подс.Г.  не е заплатил дължимата от него издръжка за периода от  08.02.2012г. до месец септември  2012г. включително, общо в размер на 560,00  лева.       

Обвинението за това срещу подс.Г. е внесено на 18.10.2012г. с обвинителен акт в Панагюрския районен съд, като е образувано настоящото дело

С обвинителен акт от 12.06.2012г., РП-Панагюрище е повдигнала обвинение срещу Г. ***, след като с Решение №15/12.01.2012, постановено по гр. дело 866/2011г. по описа на ОС Пазарджик, е осъден да издържа свой низходящ – малолетната си дъщеря – Х Г Г с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно за периода от 04.10.2011г. до 04.04.2012г., общо в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева - престъпление  по чл. 183,ал.1 от НК, за което е образувано НОХД № 144/2012г. на Панагюрския районен съд.

 

В хода на първоинстанционното производство, до постановяване на присъдата по настоящото дело, подс.Г. с вносни бележки е заплатил издръжка на детето си в общ размер на 420.00 лева изцяло.

Посочената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от събраните по делото доказателства - показанията на св. Д. и всички останали писмени доказателства, събрани в хода на досъдебната фаза и съдебната фаза на процеса.

С оглед на така събраните доказателства по делото, при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК, съдът прие от правна страна, следното:

Установено е по делото, че периода 08.02.2012г. до 04.04.2012г. и за дължимите от подсъдимия Г. суми в размер на 140 лева за издръжка на детето му Христина са предмет и на обвинението, повдигнато с обвинителния акт от 12.06.2012г. на РП – Панагюрище.   Предвид това, съдът прие, че наказателното производство срещу подсъдимия Г.Г. в частта, с която е повдигнато обвинение срещу него за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК за периода 08.02.2012г. до 04.05.2012г. включително, както и за сумата от 140 лева – дължима от него издръжка за този период, следва да бъде прекратено. В теорията и съдебната практика еднозначно се приема, че правилото non bis in idem се прилага с оглед фактите, а не с оглед правната им квалификация /Р. № 559/95 год. на I н. о., Р. № 198/58 год. на II н. о., Решение № 166 от 21.05.2009 г. на САС по в. н. о. х. д. № 814/2008 г., НК, 1-ви с-в/, а тъждество на престъплението по смисъла на чл.24, ал.1, т.6 от НПК е налице, когато става въпрос за същата дейност. Установено бе безспорно по настоящото дело, че както фактите, така и правната им оценка /квалификация/ предмет на НОХД № 144/2012г. на Панагюрския районен съд и на настоящото наказателно производство в частта, с която е повдигнато обвинение срещу подс.Г. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК за периода 08.02.2012г. до 04.05.2012г. включително, както и за сумата от 140 лева – дължима от него издръжка за този период, са абсолютно идентични.

Предвид това, с оглед тъждеството на двете престъпления, и на основание чл.24, т.6 от НПК, съдът прекрати наказателното производство в частта, с която срещу подс.Г. е повдигнато обвинение за престъпление по чл 183, ал.1 от НК за периода 08.02.2012г. до 04.05.2012г. включително, както и за сумата от 140 лева – дължима от него издръжка за този период.

В останалата част – за периода от 05.04.2012г. до месец септември 2012г. и за сумата от 420 лева, съдът прие че обвинението срещу подсъдимият Г.И.Г. е доказано по несъмнен начин, съгласно изискванията на чл.303, ал.2 от НПК, поради което същият бе признат за виновен в извършването на обективните и субективните елементи на престъпния състав по чл. 183, ал.1 от НК.

От обективна страна безспорно е установено неизпълнение от страна на подсъдимия на задължението за издръжка, след като е осъден за това, в размер на повече от две месечни вноски, а именно – от 05.04.2012г. до м.септември 2012г. включително, общо в размер на 420.00 лева. От субективна страна, подсъдимият е действал при пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е обществено – опасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

До постановяване на присъдата от първата инстанция, подсъдимият Г. е изпълнил задължението си  и е платил изцяло дължимата сума от 420.00 лева за издръжка на детето си. Предвид това и при липсата на други вредни последици за пострадалите, съдът приложи разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК и не наложи наказание на подсъдимия Г..

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: