МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 144/2012г. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура - Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение срещу Г.И.Г. *** за престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението така, както е внесено по посочената квалификация.

Подсъдимият не оспорва фактите, изложени в обвинителния акт.

Съдът, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства – показанията на свидетелката Д., приобщените по надлежния процесуален ред писмени доказателства, събрани в  хода на досъдебното и съдебното производство по делото, прие за безспорно установени следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

Свидетелката С.М.Д. и подсъдимия  Г.И.Г.  за времето от 13.12.2009г. до края на месец май 2010г. в гр. Панагюрище са живеели на съпружески начала. В този период св.Д. забременяла от подсъдимия и след като с него се разделили, на 25.12.2010г, родила дъщеря си - Х С Д..

С Решение № 15/12.01.2012г., постановено по гражданско дело № 866 / 2011г. по описа на ОС-Пазарджик,  подс.Г.И.Г. е признат за баща на детето Х С М., и е осъден да плаща на малолетната си дъщеря –  с ново име Х Г Г с ЕГН **********, чрез нейна майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 70 лв., считано  от 04.10.2011г.

Подс. Г. за периода от влизане в сила на Решението на ОС Пазарджик, до подаване на жалбата от страна на пострадалата  не е превеждал никакви суми за издръжка на дъщеря си Х Г Г, като към датата на подаване на жалбата от св.Д. ***, подсъдимият не е изпълнил задължението си да заплаща издръжка на детето си в размер на повече от две месечни вноски, а именно за  период от 6 месеца - от 04.10.2011г. до 04.04.2012г. по 70 лв. на месец, или общо 420 лв. за 6 месеца.

В хода на първоинстанционното производство, до постановяване на присъдата, подсъдимият Г. е изпълнил изцяло задължението си и е заплатил дължимата от него сума от 420.00 лева изцяло.

Посочената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от събраните по делото доказателства - показанията на св. Д. и всички останали писмени доказателства, събрани в хода на досъдебната фаза и съдебната фаза на процеса.

С оглед на така събраните доказателства по делото, при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК, съдът прие от правна страна, че обвинението срещу подсъдимият Г.И.Г. е доказано по несъмнен начин, съгласно изискванията на чл.303, ал.2 от НПК, поради което същият бе признат за виновен в извършването на обективните и субективните елементи на престъпния състав по чл. 183, ал.1 от НК.

От обективна страна безспорно е установено неизпълнение от страна на подсъдимия на задължението за издръжка, след като е осъден за това, в размер на повече от две месечни вноски, а именно – м.04.10.2011г. до 04.04.2012г. включително, общо в размер на 420.00 лева. От субективна страна, подсъдимият е действал при пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е обществено – опасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

До постановяване на присъдата от първата инстанция, подсъдимият Г. е изпълнил задължението си  и е платил изцяло дължимата сума от 420.00 лева за издръжка на детето си. Предвид това и при липсата на други вредни последици за пострадалите, съдът приложи разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК и не наложи наказание на подсъдимия Г..

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: