МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 99/2012 г. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура - Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение срещу Н.И.М. *** за престъпление по чл.235, ал.2, предл.5 от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинениието така, както е внесено по посочената квалификация.

         Подсъдимият се признава за виновен. Не оспорва фактическите обстоятелства относно извършеното от него. Изразява съжаление за стореното.

Защитникът на подсъдимия пледира за налагане на наказание в минимален размер.

Производството по делото бе проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие. От събраните по делото доказателства – самопризнанието на подсъдимия, подкрепено от показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели, писмените доказателства и експертните заключения, които съдът обсъди поотделно и в съвкупност, безспорно се установяват следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

Подсъдимият Н.И.М. е роден на  *** г. в гр.Пазарджик. Живее в с.Елшица, ул.Марица №3, българин, български гражданин, с основно  образование, безработен,  разведен и е неосъждан.

Свидетелят М О работи като  младши полицейски инспектор в РУП град Панагюрище. Във връзка с работата си обслужва  селата Левски и Елшица на територията на община Панагюрище. През месец януари 2012г. свидетелят М О получил оперативна информация, че  подс.Н.И.М. съхранява незаконно добита дървесина в дом си в с.Елшица. На 25.01.2012г. той посетил домът на подс.М. ***,с цел да провери информацията. По пътя  към дома на подсъдимия полицай О срещнал сина на обвиняемия -И М., и го попитал къде е баща му. Той му отговорил, че баща му е в град Пазарджик и ще се прибере вечерта. О го попитал също  дали има дърва в домът им. И М. му отговорил, че има. Свидетелят Оряшков го попитал дали може да влезе в имота и да огледа дървата.Докато разговаряли пред дома на подс.М. излязла бабата на И М.. Тя позволила на полицай О да влезе в имота, като му казала, че не знае да има незаконни дърва у тях. Свидетелят М ряшков влязъл  в имота и установил, че в стопанска постройка/гараж/ има складирани дърва без контролна горска марка. Той попитал  майката на  подс.Н.М. – С дали има документ за дървата. Последната отговорила, че няма и че дървата са собственост на сина й – подс.М.. Свидетеля М Оведнага съобщил в РДГ град Панагюрище и на ОДЧ в РУП град Панагюрище за установеното. На място била изпратена  дежурна оперативна група за извършване на процесуално следствени действия. На място бил изпратен и свидетеля т С Г - главен специалист горски инспектор към РДГ-Пазарджик. Същият присъствал при извършването на огледа, като съхраняваната дървесина била измерена и била с кубатура около 7,00 пространствени кубически метра.

В хода на огледа било установено, че дърва от същите видове ,като съхраняваните в дома на подс.М. са отсечени на около 300 метра от дома му от дере, което преминава покрай улица „Марица” в с.Елшица. Територията от която били отсечени дърветата била собственост на Кметство на с.Елшица.

В хода на огледа свидетелят Г  не открил  по дървата за огрев  контролна горска марка. В последствие подс.М. бил  призован да се яви при служителите на РДГ-Пазарджик, като същият  не предоставил документ, доказващ законният произход на дървата. На подс.М.  бил съставен Акт  серия Н 00А №001270 и  за това, че съхранява дърва за огрев/акация ,бряст и цер/ , без документи доказващи законния произход и втори Акт  серия Н 00А №000870 за това, че съхранява дърва за огрев, не маркирани с контролна горска марка. С актовете дървата за огрев били иззети, за което била съставена разписка за отговорно пазене №000687/26.01.12г.,с която дървата били оставени на съхранение на подс.М..

От заключението на  комплексна лесотехническа и оценъчната експертиза се установява, че кубатурата на незаконно  съхраняваните дърва  за огрев от вида  полски бряст - 3,00 пространствени кубически метра,бяла акация -3,00 пространствени куб.метра и цер/зимен дъб/ -0,50 пространствени кубически метра или общо 6,50  пространствени куб.метра с пазарна   стойност  от 403,00 лв.  Дървета са съхранявани незаконосъобразно като същите не са маркирани с КГМ или общинска такава и не са придружавани с превозен билет или позволително за сеч.

Посочената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от събраните по делото доказателства. Подсъдимият признава извършеното и не оспорва фактите по обвинението. Самопризнанията му се подкрепят от  показанията на свидетелите, разпитани  в досъдебното производство, и експертните заключения, както и всички останали писмени доказателства, събрани в хода на досъдебната фаза на процеса и приобщени към доказателствения материал по реда на чл.373, вр.с чл.283 от НПК.

С оглед на така събраните доказателства по делото, при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК, съдът прие от правна страна, че обвинението срещу подсъдимия Н.И.М. е доказано по несъмнен начин, съгласно изискванията на чл.303, ал.2 от НПК, поради което същата бе признат за виновен в извършването на обективните и субективния елемент на престъпния състав по чл.235, ал.2, предл.5 от НК.

От обективна страна по чл.235 от НК се касае за престъпно посегателство против обществените отношения, свързани с опазване, съхранение и стопанисване на горския фонд. Съгласно ЗГ, сеч на дървесина може да се извършва само в насаждения /подотдели/, предвидени в ЛУП на лесничейството. Определените за сеч дървета се маркират с КГМ ниско до земята, така, че след отсичането им марката да остане в пъновете. Въз основа на издадено позволително за сеч, същата се осъществява, след което добитата дървесина се описва, маркира се с ЕГМ на челата на сортиментите /отрезите/, след което се издава позволително за извоз или превозен билет. Придобиването, транспортирането и съхраняването на дървесина без ЕГМ, позволително за сеч и извоз, е незаконосъобразно.

В настоящия случай, от обективна страна е установено, че на инкриминираната дата подсъдимият М. е съхранявал дърва  за огрев от вида  полски бряст - 3,00 пространствени кубически метра,бяла акация -3,00 пространствени куб.метра и цер/зимен дъб/ -0,50 пространствени кубически метра или общо 6,50  пространствени куб.м без редовен превозен билет и немаркирани с експедиционна горска марка, съгласно изискването на ЗГ, т.е незаконно добити от другиго.

От субективна страна, подсъдимият е действал при пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е обществено – опасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

Поради това, съдът призна подсъдимия за виновен в извършването на престъплението, за което е предаден на съд.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието, която съдът отчете като висока – с оглед честите прояви от този вид в региона,  обществената опасност на дееца, както и подбудите за извършване на престъплението. Съдът прие, че в настоящия случай са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – необремененото съдебно минало, оказаното съдействие на разследващите органи и изразеното съжаление за стореното. Бе отчетена невисоката стойност на незаконно съхранявания дървен материал, тежкото семейно и финансово състояние на подсъдимия, както и това, че същият няма други нарушения по Закона за горите. Поради това, съдът прие, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, при което и най – лекото предвидено в закона наказание би се оказало прекалено тежко.

Поради това, и на основание чл. 58а, ал. 4 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал.3 от НК, съдът наложи на подсъдимия М. наказание  пробация с пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, която да се изпълнява два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Съдът намери, че в настоящия случай, с оглед разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК, не е необходимо да бъде налагано кумулативно предвиденото в чл.235, ал.2 от НК наказание глоба.

 Така наложеното по вид и размер наказание съдът намира за справедлива и адекватна санкция за извършеното от подсъдимия, като чрез него ще се въздейства превъзпитаващо спрямо него и възпиращо и предупредително спрямо останалите членове на обществото, а индивидуалната и генералната превенция, посочени като цели на наказанието в чл.36 от НК, могат да бъдат постигнати.

На основание чл.235, ал.7 от НК бяха отнети  в полза на Държавата 6,50 пространствени кубически метра дърва за огрев.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият бе осъден да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 65.00 лв.

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: