Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

2012г., 02.07.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и пети юни

 

2012

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ДАНИЕЛА ПОПОВА

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия ПОПОВА

 

107

 

2012

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Обжалва се наказателно постановление № 297 от 19.03.2012 г. на Директора на РДГ-Пазарджик, с което на Я.Б.М. ***, за нарушение на чл.213, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.266, ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 100 лева, а на основание чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението и вещите, послужили за извършването му. Твърди се неправилност, незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, допуснати съществени нарушения на процесуални правила при постановяването му и се иска неговата отмяна.

Ответникът по жалбата оспорва подадената жалба. Твърди, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и моли да бъде потвърдено изцяло.

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като прецени доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

От събраните по делото непротиворечиви доказателства -показанията на разпитаните свидетели и административно – наказателната преписка, се установява, че на 27.10.2011г. въз основа на подаден сигнал, в гр.Панагюрище била извършена проверка от служители на ДГС – Панагюрище на лек автомобил Форд Транзит с ДК № РА 38-98 АН, управляван от жалбоподателя М.. При проверката било установено, че същият транспортира 2 куб.м. дъбови дърва за огрев, които не били маркирани с контролна горска марка и не били придружени с документ, доказващ законовия им произход - превозен билет.

За така установеното, на М. бил съставен АУАН № 297 от 27.10.2011г., за това, че транспортира дърва за огрев без документ, доказващ законовия им произход - превозен билет. Нарушението е квалифицирано като такова на чл.213, т.2 от ЗГ и  въз основа на АУАН № 297 от 27.10.2011г. е издадено и обжалваното НП № 297 от 19.03.2012г.

При посочените по – горе констатации срещу жалбоподателя бил съставен и друг АУАН № 296 от 27.10.2011г., за това, че транспортира дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка. Нарушението е квалифицирано като такова на чл.213, т.1 от ЗГ и  въз основа на  този АУАН № 296 е издадено НП с № 296 от 09.01.2012г.

При така установената фактическа обстановка съдът приема следното от правна страна:

Съдът приема, че АУАН и НП съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Противно на твърденията, поддържани от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира, че АУАН и НП са издадени от компетентни за това органи. Независимо от това обаче, в административно – наказателното производство е допуснато съществено нарушение, довело до накърняване правата на санкционираното лице и рефлектиращо върху издаденото наказателно постановление по начин, налагащ отмяната му. В нарушение на процесуалните правила /чл.36 от ЗАНН и следващите/, за едно и също административно нарушение са издадени два АУАН и две НП, което накърнява по недопустим начин правата на санкционираното лице, в т.ч. се нарушава и забраната по чл.17 от ЗАНН.

Установява се по делото, че всяка нарушена норма на ЗГ, включена в режима за транспортирането на дървесина, е квалифицирано от наказващия орган като отделно нарушение, като за всяко, на основание чл.266, ал.1 от ЗГ е наложено отделно наказание. Съдът приема, че не се касае за отделни нарушения, за всяко от които да се налага отделно наказание, респ. имуществена санкция. Нарушението е едно – в конкретния случай транспортиране на дървесина в нарушение на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му, за което е предвидена санкция в нормата на 266, ал.1 и ал.2 от ЗГ. В конкретния случай изпълнителното деяние по чл.266, ал.1 от ЗГ се осъществява с неизпълнение на забраните, посочени в чл.213, т.1 и т.2 от ЗГ. Нарушението е едно, като броя на нарушените норми има значение на плоскостта на определяне на наказанието – при неговата индивидуализация.

За разлика например от чл.414, ал.3 от КТ, в чл.266 от ЗГ не е предвидено за всяко отделно нарушение да се налага глоба или имуществена санкция. Като е приел, че всяка нарушена норма на ЗГ представлява самостоятелно нарушение и подлежи на отделно наказание, наказващият орган е нарушил принципите на определяне и индивидуализация на наказанието – чл.27 и сл. от ЗАНН. За осъществяването на личната и на генералната превенция като цели на закона е следвало въз основа на резултатите от проверката да се определи санкция при съвкупна преценка на всички обстоятелства по случая.

Отделно от това, в частта относно отнемането на вещите, предмет на нарушението, е допуснато и друга нарушение. С присъда, постановена по НОХД № 76/2012г. на Панагюрския районен съд, влязла в сила на 05.06.2012г., са отнети в полза на държавата 2 куб.м. дървен материал – дърва за огрев от дъб, които са предмет както на престъплението, за което е реализирана наказателната отговорност на жалбоподателя, така и на административното нарушение, санкционирано с обжалваното НП, което сочи на незаконосъобразно наложена санкция от административно наказващият орган.

Наличието на посочените нарушения прави издаденото наказателно постановление незаконосъобразно, което е основание за неговата отмяна, без да се обсъждат останалите доводи на жалбоподателя и без да се разглежда спора по същество.

          Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 297 от 19.03.2012 г. на Директора на РДГ-Пазарджик, с което на Я.Б.М. ***, за нарушение на чл.213, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.266, ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 100 лева, а на основание чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението -2 куб.м. дърва за огрев от дъб, и вещите, послужили за извършването му - лек автомобил Форд Транзит с ДК № РА 38-98 АН.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: