Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

2012г., 02.07.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и пети юни

 

2012

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ДАНИЕЛА ПОПОВА

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия ПОПОВА

 

84

 

2012

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано е по жалба К.Д.К. ***, срещу наказателно постановление № 562/11 от 19.08.2011г. на началник на РУМВР Панагюрище при ОДМВР-Пазарджик, с което на основание чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП му е наложено административна наказание глоба в размер на 100 лева, а на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.150 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева. Твърдят се неспазване на предвидените в закона производства, липса на компетентност на актосъставителя, постановено при допуснати нарушения на процесуалните правила. Иска се отмяна на обжалваното НП.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител, не взема становище по жалбата.

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като обсъди събраните доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното:

На 03.08.2011г., свидетелят К.Н. и Д.П. – полицейски служители при РУП - Панагюрище, били на работа, като следели за спазване на ограниченията в скоростта за движение по пътищата с техническо средство. На републикански път ІІІ-801 км.49+682, между гр.Панагюрище и с.Оборище, засекли движение на МПС с превишена скорост. Същата била засечена с техническо средство “Трафик Радар TR4Д” с рег.№ 406А. Радарът засякъл движение със скорост - 67 км./ч., при максимално допустима такава – 40 км./ч. МПС – то  – лек автомобил  “Опел Вектра” с ДК № РА 08-70 АМ, бил спрян за проверка. Установено било, че водач на автомобила е К.Д.К. ***, Скоростта била фиксирана на радара, запаметена и показана на водача. При проверката на документите на водача, последният представил свидетелство за управление на МПС № KRACH602217KD9LC, издадено на 10.04.2008г. във Великобритания. По повод на това СУПМС, полицейските служители разполагали с информация, че е невалидно. Поради това и при така установеното, св.Н. съставил акт за установяване на административно нарушение срещу жалбоподателя за нарушения на чл.21, ал.2 от ЗДвП и чл.150 от ЗДвП. Актът бил връчен на нарушителя и подписан от него без възражения. Въз основа на акта е издадено и обжалваното НП

   Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства, подкрепени от показанията на разпитания по делото свидетел Н.. Доказателства, които да ги опровергаят, както и такива, които да оборят формалната доказателствена сила на АУАН, от страна на жалбоподателя, не бяха представени.

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка в частта относно извършеното нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Твърди обаче, че е правоспособен водач, за което е представил свидетелство за управление на МПС № KRACH602217KD9LC, издадено на 10.04.2008г. във Великобритания, ксерокопие от което е приложено на стр.8 и на стр.13 от делото. При съпоставка на приложените ксерокопия се установява, че ксерокопието на стр.8 не съответства на ксерокопието на стр.13, а именно – на копието на стр.8, под снимката на водача в бяло поле, над заличен текст, е записано означението „APR18”, а на копието, приложено на стр.13, на същото място, отново над заличен текст, е записано „KD9LC”. Липсва идентичност между представените по делото копия на документа и в същите е извършена поправка, която не е ясно от кого изхожда. Поправката в документа рефлектира върху неговата доказателствена сила и го прави негодно доказателства за фактите, подлежащи на доказване с него, а именно – че посоченото в него лице е правоспособен водач на МПС.

При така установената фактическа обстановка съдът приема следното от правна страна:

Съдът констатира, че при реализиране на административнонаказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които водят до опорочаване на производството по налагане на административно наказание, противно на твърденията, поддържани от жалбоподателя. АУАН и НП са издадени от компетентните органи. Актосъставителят е младши автоконтрольор, а административно – наказващия орган – началник към ОДМВР  - Пазарджик. Посочените длъжностни лица са включени в Заповед от 02.08.2010г., изд. от Министъра на вътрешните работи и съгласно нея са компетентни съответно да съставят актове и да издават НП по ЗДвП. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са спазени предвидените форми и производство, и съдържат формалните реквизити, предвидени в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. С тези доводи съдът отговаря на твърденията, изложени в жалбата и поддържани в съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, за липса на компетентност и липса на предписано от закона съдържание, отхвърляйки ги като неоснователни.

Неоснователни са доводите, изложени от жалбоподателя, свързани с нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В АУАН и в издаденото въз основан на него НП е конкретизирано мястото, на което е извършено нарушението – На републикански път ІІІ-801 км.49+682, между гр.Панагюрище и с.Оборище.

За да обуслови отмяната на наказателното постановление, нарушението следва да е съществено, т.е да е такова, че да нарушава правата на страните в производството по реализиране на отговорността. Безспорно в административно – наказателното производство са установени нарушителят, нарушението и кога е извършено. По никакъв начин не е нарушено правото на защита на санкционираното лице, на което е известно за какво деяние, конкретизирано по място, се ангажира отговорността му. Доводите в противния смисъл, изложени от жалбоподателя се явяват лишени от основание.

Видно от приложените към преписката АУАН и НП в обстоятелствените части на същите се съдържат достатъчно обстоятелства и факти, които в пълнота описват нарушениата, в извършването на което К.К. е бил привлечен към административно-наказателна отговорност, като в достатъчна степен и в двата акта са посочени и обстоятелствата, при които са били извършени

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие, за безспорно установено, че К.Д.К. на посочената дата жалбоподателят е управлявал МПС със скорост, надвишаваща с 27 км./ч разрешената без да притежава свидетелство за управление на МПС, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушенията по чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП, и това по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП за което е бил и санкциониран с НП - предмет настоящия контрол, и това е доказано по безспорен и категоричен начин.

В конкретния случай е налице съответствие между фактическата обстановка, констатирана от контролните органи, и правната квалификация, дадена от административнонаказващия орган, и направените изводи са правилни. Наказващият орган е наложил наказанията, предвидени в закона, а именно – глоба в размер на 100 лв. за всяко нарушение, като санкцията за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП е в рамките на минималния размер, предвиден в закона.

По изложените съображения, предвид липсата на нарушения, обосноваващи наличие на основания за отмяна или изменение на обжалваното наказателно постановление, същото следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно и обосновано, а подадената жалба – като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 562/11 от 19.08.2011г. на началник на РУМВР Панагюрище при ОДМВР-Пазарджик, с което на К.Д.К. *** на основание чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП е наложено административна наказание глоба в размер на 100 лева, а на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.150 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: