МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 147/2012 г. на Панагюрския районен съд

 

Против подсъдимия М.К.Ц.,***, Районна прокуратура- Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт, а именно:

         Свидетелят Г.П.У. работи, като полицай ООРП в РУП- Панагюрище, като на 24. – 25.06.2012 г. е бил дежурен в състава на автопатрул със своя колега- полицай КСН.

На 24.06.2012 г., около 23,00 ч. по ул. „Райна Княгиня” в гр. Панагюрище, двамата полицаи спрели за проверка лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с ДР № РВ 51 01 КВ, собственост на М ХК, като водачът бил подсъдимият М.Ц..

При проверката свидетелите констатирали, че подсъдимият има признаци да е употребил алкохол, същият лъхал на алкохол, поради което бил изпробван за употреба на алкохол с апарат Алкотест Дрегер 7410", с фабричен номер 0627, на който цифровата скала е отчела 2,16 промила алкохол в издишания от водача въздух, като този резултат му е бил надлежно показан на подсъдимия. На Ц. е бил издаден талон за медицинско изследване № 0397669, приложен на лист 3 от бързото производство и е бил отведен във ФСМП- гр.Панагюрище, където същият е бил прегледан от дежурния лекар и където подсъдимият е дал кръв за медицинско изследване. Това е отразено в талона за медицинско изследване с подписа на дежурния лекар. След това Ц. ***, където свидетелят Немски му е съставил АУАН № 292/24.06.2012 г. по описа на РУП - Панагюрище.

Съдебното следствие е проведено по реда на глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено в съда. Моли съда да признае същия за виновен и спрямо него да бъде произнесена осъдителна присъда, като наказанието бъде определено с приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК във вр. с чл. 58а, ал. 4 от НК. В този смисъл излага подробно съображенията си.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение, като не дава обяснения за начина и обстоятелствата, при които е извършил вмененото му деяние. Моли съда лишаването му от правоуправление на МПС да бъде за кратък срок, тъй като е безработен и трябва да си търси работа.

Процесуалният представител на подсъдимия, служебният защитник адвокат Р.К., от Пазарджишка адвокатска колегия, сочи, че подсъдимият Ц. наистина е осъществил състава на престъплението по смисъла на чл. 343б, ал. 1 от НК, като е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2/1000, като сочи, че смекчаващото вината обстоятелство е фактът, че употребата на алкохол е осъществена на обяд, след което подсъдимият Ц. е  спал и едва вечерта, около 20,30 ч. му се е наложило да пътува, т.е., той не е предприел управление на МПС веднага, след употребата на алкохол. Моли съда, срокът на лишаване от управление на МПС да бъде по-кратък, тъй като единствената професия на подсъдимия Ц. е „тракторист”.

Като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, признанието на подсъдимия в съдебно заседание, приетите по делото писмени доказателства, събрани по бързото производство, съдът, прие за установено следното:

Подсъдимият М.К.Ц. е правоспособен водач на моторно превозно средство категория „А” и “В” и притежава СУМПС № 232532891, със срок на валидност до 09.09.2014 г., видно от приложеното на л. 6 от бързото  производство копие от свидетелство за управление на МПС и контролен талон № 2439214, издадени на М.К.Ц..

Видно от приложеното по делото уведомление за образувано бързо производство № ЗМ 211/2012 г. по описа на РУП Панагюрище, срещу подсъдимия М.К.Ц. е образувано Бързо производство за престъпление по смисъла на чл. 343б, ал. 1 от НК.

Видно от приложения по бързото производство, АУАН № 292/24.06.2012 г., по описа на РУП – Панагюрище, подсъдимият М.К.Ц. е изпробван с техническо средство  „Алкотест Дрегер 74 10 ", с фабричен номер 0627, тъй като същият е  бил в явно нетрезво състояние, залитал е и е миришел на алкохол.

По делото е приложена справка от Централна база „КАТ”, изготвена на 25.06.2012 г.- за автомобил с рег. № РВ 51 01 КВ, от която е видно, че същият е собственост на МХК.

От приложената справка за нарушител от региона, изготвена на 26.06.2012 г. се установява, че подсъдимият Ц. има регистрирани 5 нарушения на ЗДвП, за което са му отнети 10 контролни точки от общо 39, получени към 01.01.2000 г.

От приложения по делото талон за медицинско изследване и фиш за спешна медицинска помощ, изготвен на 24.06.2012 г. в 21,50 ч. се констатира, че на подсъдимия М.К.Ц. е направена електрокардиограма, поради висока сърдечна честота и високо кръвно налягане- 185/115.

Видно от списък, изготвен на 07.03..2012 г. на Лаборатория за проверка на СИ ”Полиция“, /л. 8 от бързото производство/ апарат Алкотест "Дрегер 74 10" с фабричен номер 0627, е с годност на калибровката до 07.09.2012 г.

От приложения по делото протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина, се установява, че подсъдимият е с доказано съдържание на етилов алкохол в кръвта 1,92/1000  промила.

         От протокол за медицинско изследване, изготвен на 24.06.2012 г. се констатира, че подсъдимият е консумирал 300 гр. ракия около 12.00 -13.00 ч. на същия ден.

Видно от приложената на страница 18 от Бързото производство, Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние се констатира, че Ц. е женен и има три деца – две дъщери и един син, не получава трудово възнаграждение и не притежава недвижими имоти или МПС.

По делото е приложена справка за съдимост № 256/25.06.2012 г., издадена от Районен съд Панагюрище, от която се установява, че М.К.Ц. е осъждан за престъпление по смисъла на чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 и във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.  

От характеристичната справка, приложена на лист 21 от бързото производство се установява, че подсъдимият М.К.Ц. е женен, със средно образование, има три пълнолетни деца, не е регистриран в РУП – Панагюрище за престъпления от общ характер. Сочи се, че същият се ползва с добро име в квартала, в който живее.

При така събраните доказателства, съдът намери от правна и фактическа страна, че обвинението срещу подсъдимия е доказано по безспорен и категоричен начин, предвид, на което същият бе признат за виновен по него, тъй като е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК.

От обективна страна подсъдимият е управлявал МПС – лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,92 на хиляда, установено по надлежен ред.

От субективна страна деянието е извършено , с форма на вината пряк умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК.

При определяне на наказанието, съдът намери, че са налице смекчаващи вината обстоятелства, поради което предвиденото в закона наказание, а именно: лишаване от свобода за срок до една година без минимум, ще се окаже несъразмерно тежко, затова и приложи разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК във вр. с чл. 58а, ал. 4 от НК и определи наказание Пробация със задължителни пробационни мерки: на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 – задължителна регистрация по настоящ адрес, която да се изпълнява два пъти седмично и на основание  чл. 42а, ал.2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител- и двете за срок от осем месеца.

Като смекчаващи вината обстоятелства бяха отчетени: признаването на вината от подсъдимия за извършеното от него деяние, а като отегчаващи вината  обстоятелства, съдът отчете, че същият има наложени множество административни наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата до този момент, заради което му са отнети контролни точки от контролния талон, както и наличието на престъпление, за което Ц. има влязла в сила присъда.

На основание чл. 343г от НК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, съдът лиши подсъдимия от право да управлява моторно-превозно средство за срок от осем месеца. За да постанови такъв размер на лишаването от право на управление, съдът се съобрази с личността на подсъдимия, който вече има налагани няколко административни наказания за извършени нарушения, за което е санкциониран по ЗДвП, видимите признаци за това, че е употребил алкохол, обстоятелството, че няма настъпило пътнотранспортно произшествие в резултат на шофирането му в пияно състояние.

Именно с така определените по вид и размер наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието, следва да се търси в неуважение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата от страна на подсъдимия.

 

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: