АНД № 123/2019 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. Н.Г.Б. ***, с ЕГН: **********, за това, че на 22.02.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 12,2 тегловни %, с общо нето тегло 0,89 грама, на стойност 5,34 лв. (пет лева и тридесет и четири стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

Обвиняемият, редовно призован се явява в съдебно заседание, като признава вината си и пледира да му бъде наложено минимално наказание.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

На 22.02.2019г. св. Ш., полицай  „ВПА“ при РУ-Панагюрище бил дежурен по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график заедно с  мл.автоконтрольор Й Й. Около 01, 00 часа  при обход на района, движейки се с патрулния автомобил по кръстовището на ул. „30-ти декември“ и бул. „Пятигорск“, двамата полицаи  забелязали две лица, които  се движели пеша по ул. „Стоян Трендафилов“. Това били обвиняемият Н.Б. и св.Й Н.. Полицаите ги спрели и след като се представили им поискали документите за самоличност. Обвиняемият и св.Н. представили документи за самоличност. След това полицаите попитали лицата дали държат в себе си забранени вещества и предмети. Обв.Н.Б. им казал, че в кутия от цигари има малко количество марихуана, което желае да предаде доброволно. Св.Ш. уведомил за случая ОДЧ при РУ-Панагюрище. Обв.Б. и св.Н. били откарани в сградата на РУ-Панагюрище, където обвиняемият предал на дежурния разследващ полицай с протокол за доброволно предаване един брой топче с неправилна форма от суха зелено кафява на цвят листна маса, поставено в прозрачно полиетиленово пликче и насипна суха зелено кафява на цвят листна маса, с общо тегло ведно с опаковката от 1,34 грама.

На веществените доказателства бил извършен оглед, като при огледа сухата зелена на цвят растителна маса била тествана с полеви наркотест и реагирала  положително на канабис.

По досъдебното производство била назначена химическа експертиза, видно от   заключението на която сухата, зелена на цвят растителна  маса представлява марихуана с нето тегло 0,89 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 12,2 тегловни %. Остатъкът от обект №1 от 0,38 грама бил върнат на възложителя.

С приемо предавателен протокол № 61801  от 25.03.19г., върнатото количество марихуана, след извършеното експертно изследване, било изпратено на Агенция „Митници”, на основание чл. 91 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Стойността на наркотичното вещество по цени на марихуаната, пласирана на улицата за нуждите на съдопроизводството възлиза на  5,34 лева.

Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетелите И. Ш. и Й Н.,  които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, от заключението на назначената на досъдебното производство химическа експертиза, също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

          При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Н.Б. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от НК, като на  22.02.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 12,2 тегловни %, с общо нето тегло 0,89 грама, на стойност 5,34 лв. (пет лева и тридесет и четири стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия съдът се ръководи от изискванията на чл. 36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл. 54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Самият деец е личност с невисока степен на обществена опасност доколкото не е осъждан и без данни за криминалистически регистрации, видно от справките на л.21 и на л.23 в ДП.

В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, тъй като засяга народното здраве.

При това положение, съдът намира че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За умишленото престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание глоба до 1 000 лв. Както вече се посочи, обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха чистото съдебно минало на обвиняемия и липсата на данни за криминалистически регистрации. Отегчаващи обстоятелства не се установиха.

Предвид това и като отчете индивидуализиращите отговорността обстоятелства, според относителната им тежест съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.Н.Б., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя, данни за което се събраха от обясненията му, дадени в съдебно заседание и от приложената на л. 35 в ДП  ДСМПИС.

При този изход на делото и на основание чл.354а, ал.6 от НК, съдът постанови предметът на престъплението, останал след експертното изследване – марихуана с тегло 0,38 грама, да се отнеме в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт да бъде унищожен по предвидения законов ред.

При този изход на делото съдът осъди обвиняемия Н.Б. да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 95,00 лв. (деветдесет и пет лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС - Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: