АНД № 119/2019 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против Г.И.К. ***, с ЕГН: ********** за това, че на 21.04.2019 г. в с.  П.е управлявал МПС – мотоциклет марка „PIAGGIO“, с номер на рама ************, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях - престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал. 1 от НК.

Обвиняемият, редовно призован, се явява в съдебно заседание като дава обяснения. Твърди, че бил закупил мотоциклета в края на м. март 2019 г. от непознато лице, което му предоставило документи за регистрация на немски език. Признава, че бил знаел че трябва да регистрира мотоциклета, но не бил извършил регистрация, тъй като му правил основен ремонт. Възнамерявал да направи регистрация след приключване на делото.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Обвиняемият Г.К. е правоспособен водач на моторно превозно средство и притежава СУМПС, категории В, М, АМ от 20.09.2007 г.

На 21.04.2019 г. св. И.В.– мл. АК в РУ гр.Панагюрище бил дежурен по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график, заедно с колегата си полицай Г. ***. Около 09,00 часа в с. Попинци, на ул. „Г. Бенковски“ двамата полицаи спрели за проверка мотоциклет марка „PIAGGIO“, с номер на рама ************, управляван от обв. К., който бил без поставена регистрационна табела.

След направена справка се установило, че за мотоциклета, управляван от обв. К. няма данни за регистрация.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

В хода на досъдебното производство била изискана справка от Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Пазарджик, от която е видно, че МПС – мотоциклет марка „PIAGGIO“, с номер на рама ************ не е регистрирано в масивите на службата, като същото подлежи на регистрация, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост обвиняемият е осъждан с присъда-споразумение, влязла в сила на 09.10.2014 г., за което осъждане е реабилитиран по право на 09.10.2017 г., т.е. към инкриминираната дата обвиняемият следва да се третира като неосъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание, от показанията на свидетеля И.В., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв. Г.К. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 21.04.2019 г. в с.  П.е управлявал МПС – мотоциклет марка „PIAGGIO“, с номер на рама ************, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв. Г.К. е личност със сравнително ниска степен на обществена опасност, доколкото не е осъждан (реабилитиран по право на 09.10.2017 г.).

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан (реабилитиран по право към инкриминираната дата), не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващо отговорността обстоятелство се отчете оказаното съдействие от страна на обвиняемия по време на извършената му полицейска проверка, а като отегчаващо - негативната характеристика по местоживеене.

Предвид това и като отчете наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, като отчете и степента на обществена опасност на деянието, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв. Г.К., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също и материалното и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от обясненията му в съдебно заседание и от приложената на л.28 в досъдебното производство ДСМПИС.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: