АНД № 112/2019 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв.П. ***, с ЕГН: ********** за това, че на 23.01.2019 г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – колесен трактор „Кубота“, модел *****, рама № *************, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал. 1 от НК.

Обвиняемият, редовно призован, се явява в съдебно заседание лично и с упълномощен процесуален представител – адв.П.М. от ПАК, като дава обяснения, с които признава вината си. Лично и чрез защитника си пледира за минимално наказание.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Обвиняемият П.Я.  е  неправоспособен водач на моторно превозно средство и  не  притежава СУМПС, видно от приложената на л.26 в досъдебното  производство справка за нарушител/водач от региона на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР гр.Пазарджик.

На 23.01.2019г. свидетелите  Е.К.и Г.У., на длъжност мл.автоконтрольори  при РУ гр. Панагюрище били дежурни  по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график, с район на действие Община Панагюрище. Около 16,00 часа в гр.Панагюрище на ул. „*******“  свидетелите К. и У. спрели за проверка колесен трактор „Кубота“, модел „*****“, рама № ************, който бил без регистрационни табели. Към трактора имало прикрепено режещо устройство, като същият се управлявал от обв.П.Я.. При извършената проверка се установило, че обвиняемият не притежава документи, от които до е видно, че управляваното от него МПС  е регистрирано по надлежния ред ,като същият не притежавал и СУМПС.

С протокол за оглед от 23.01.2019г. колесен трактор „Кубота“, модел „*****“, рама № ************,  бил иззет от органите на полицията.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

В хода на досъдебното производство била  изискана справка от Областна дирекция „Земеделие“ гр.Пазарджик,  видно от която е, че МПС – колесен трактор „Кубота“, модел „*****“, рама № ************, не е регистрирано в масивите на службата,като същото подлежи на регистрация съгласно ЗРКЗГТ.

Видно от приложените по делото писма от  Д „МОС“ и отдел „Интерпол и ММО“ при МВР, колесен трактор „Кубота“, модел „*****“, рама № ************ е обявен за международно издирване след отнемането му през 2013 г. в Белгия.

Видно от договор за покупко-продажба на земеделска и горска техника на л.19 в Д.П., с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача, обв.Я. е придобил трактор „Кубота“, модел „*****“, рама № ************, на 10.07.2017г. от св.Ц.С., като при изповядване на сделката на нотариуса не били представени документи за собственост и регистрационен номер.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост,  обвиняемият не е осъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание, от показанията на свидетелите С., К. и У., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.П.Я. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 23.01.2019 г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – колесен трактор „Кубота“, модел *****, рама № *************, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв.П.Я. е личност със сравнително ниска степен на обществена опасност, доколкото не е осъждан  и за същия няма данни за криминалистически регистрации, видно от сравката на л.23 в досъдебното производство.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващо отговорността обстоятелство се отчете оказаното съдействие от страна на обвиняемия по време на извършената му полицейска проверка и положителната му характеристика. Отегчаващи обстоятелства не се установиха.

Предвид това и като отчете наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, като отчете и степента на обществена опасност на деянието, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.П.Я., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също и материалното и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от обясненията му в съдебно заседание и от приложената на л.27 в досъдебното производство ДСМПИС.

Относно веществените доказателства:

 Режещото устройство, прикрепено към нерегистрирания по надлежния ред трактор „Кубота”, намиращо се на съхранение в двора на РУ – Панагюрище, съдът постанови, след като бъде отделено, да се върне на обвиняемия, като собственик на вещта.

Относно колесния трактор „Кубота“, модел *****, с рама № *************, без регистрационна табела, съдът постанови да остане на съхранение в РУ – Панагюрище до получаване на отговор от белгийските власти за снемане на издирването му. Съдът постанови при евентуално снемане на сигнала за издирване на МПС, да се приложат правилата за конфискация на РУ Панагюрище за непотърсени вещи от собствениците им. Съображенията на съда за това решение произтичат от разпоредбата  на чл.78, ал.1 от Закона за собствеността, от която следва че движимите  вещи, за прехвърлянето на собствеността на които се изисква нотариална заверка на подписите, какъвто е настоящия случай, не могат да се придобият от несобственик  чрез добросъвестно владение.  Обвиняемият е закупил процесния колесен трактор на 10.07.2017 г. от несобственик – св.С., и макар да не е знаел че тракторът  е обект на престъпление – кражба,  той не е станал собственик и на основание давностно владение, тъй като не го е владял непрекъснато в продължение на пет години. По тези съображения не може да бъде удовлетворено искането на защитника на обвиняемия, направено в пледоарията по същество, процесният трактор да му бъде върнат.

При този изход на делото съдът осъди обвиняемия П.Я.  да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик сумата от 110,64 лв. (сто и десет лева и шестдесет и четири стотинки), разноски в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР  и на РС – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: