АНД № 110/2019 год.

МОТИВИ:

          Обвинението е против обв.Д.Н.Н. *** за престъпление по чл.354а, ал.5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК във връзка с чл.63, ал.1, т.5 от НК за това, че на 16.02.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3,6 тегловни %, с общо нето тегло 8,42 грама на стойност 50,52 лв. (петдесет лева и петдесет и две стотинки), като случаят е маловажен, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а, ал.6 от НК.

          Обвиняемият, редовно призован се явява в съдебно заседание лично и с упълномощен защитник, чрез който пледира да бъде освободен от наказателна отговорност за вмененото му деяние, което признава и да му бъде наложено административно наказание обществено порицание.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

          На 16.02.2019 г. св. Ш., полицай при РУ-Панагюрище бил дежурен за времето от 08,00 часа до 20,00 часа по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график, заедно с  мл.автоконтрольор Й.Й.. Около 18,00 часа при обход на района, движейки се с патрулния автомобил по ул. „Никола Мареков“ в посока към кръстовището с ул. „Оборище“, двамата полицаи  забелязали две лица, за които имало данни, че употребяват и държат в себе си наркотични вещества. Лицата били непълнолетния обвиняем  Д.Н. и П.К.. Двамата се движели  пеша по ул.„Никола Мареков“ в посока към ул. „Нистор Ружеков“. Полицаите обърнали  автомобила и тръгнали в тяхната посока, за да ги проверят. Когато се насочили към тях, двамата се разделили и непълнолетния обвиняем  Д.Н. ***. Настигнали  го и с патрулния автомобил му затворили пътя, като той рязко сменил посоката и започнал да бяга в обратна посока. Св. Ш. слязъл от автомобила и започнал преследване пеша. В същия момент той  видял свидетеля Я., който идвал по улицата срещу тях и му извикал да спре обв. Д.Н.. Св. Я. хванал с две ръце  обв. Д.Н. и го бутнал на земята. Св. Ш.  се намирал на около два метра от тях, като видял, че обв. Д.Н. държи в ръката си таблет и при падането на земята от джоба на якето му изпаднала  сгъвка с неправилна форма от брошура на магазин „Кауфланд“, цигари, запалка и портфейл. Тези неща се намирали  на две педи от него на земята. Св. Ш. отишъл при обвиняемия непълнолетен Д.Н. и му казал, че е задържан, като му поставил белезници. След това св.Ш. събрал изпадналите от джоба му вещи и ги сложил до него на задната седалка на автомобила. Обвиняемият непълнолетен Д.Н. бил отведен в сградата на РУ Панагюрище, където св. Ш.  предал на дежурния разследващ полицай с протокол за доброволно предаване сгъвката с неправилна форма от брошура на магазин „Кауфланд“, съдържаща сухата зелена на цвят растителна маса.

          На веществените доказателства бил извършен оглед, като  при огледа сухата зелена на цвят растителна маса била тествана с полеви тест и реагирала  положително на канабис.

          По досъдебното производство била  назначена химическа експертиза, от заключението на която е видно следното: сухата, зелена на цвят растителна маса представлява марихуана с нето тегло 8,42 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК)  3,6 тегловни %. Остатъка от обекта от 7,38 грама бил върнат на възложителя.

          С приемо предавателен протокол № 61800  от 25.03.19 г. върнатото количество марихуана, след експертизата, било изпратено на Агенция „Митници” от РУ-Панагюрище , на основание чл. 91 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

          Стойността на наркотичното вещество по цени на марихуаната, пласирана на улицата за нуждите на съдопроизводството възлиза на  50,52 лева.

          При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Д.Н.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.354а, ал.5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК във връзка с чл.63, ал.1, т.5 от НК, като на 16.02.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3,6 тегловни %, с общо нето тегло 8,42 грама, на стойност 50,52 лв. (петдесет лева и петдесет и две стотинки), като случаят е маловажен, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

          Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия съдът се ръководи от изискванията на чл. 36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл. 54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

          Самият деец е личност с невисока степен на обществена опасност.

          В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, тъй като засяга народното здраве.

          При това положение, съдът намира че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.6 във връзка с ал.1  от НК.

          За умишленото престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание глоба до 1 000 лв. Както вече се посочи, обвиняемият е непълнолетен, към инкриминираната дата не е осъждан  и  не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

          Като смекчаващо отговорността обстоятелство се отчете чистото съдебно минало на обвиняемия. Отегчаващи обстоятелства  - негативната характеристика от инспектор ДПС.

          Предвид това и като отчете индивидуализиращите отговорността обстоятелства, според относителната им тежест съдът  на основание чл.78а, ал.6 във връзка с ал.1 от НК счете, че на обв.Д.Н., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание обществено порицание.  Като взема предвид целите на наказанието, и най-вече генералната превенция, съдът намери че същото следва да бъде изпълнено чрез обявление на съдебното решение на видно място в Кметство **********, за срок от един месец.

          При този изход на делото и на основание чл.354а, ал.6 от НК, съдът постанови предметът на престъплението, останал след експертното изследване – марихуана с тегло 7,38 грама, да се отнеме в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт да бъде унищожен по предвидения законов ред.

          При този изход на делото съдът осъди обвиняемия Д.Н. да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 95,00 лв. (деветдесет и пет лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

          По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: