П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2019                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                               

На 03 юни                                                                                         година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                     

Секретар: Иванка Палашева

Районен Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НОХ дело № 142 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 12,11 се явиха:

 

         За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА град Панагюрище – явява се районен прокурор Красимир Танев.

Явява се обвиняемият И.Г.И., доведен от Областна охрана – гр. Пазарджик.

Явява се адв. В.В. от ПзАК, назначен за служебен защитник.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРА - Да се даде ход на делото.

АДВ. В. - Да се даде ход на делото.

ОБВ. И. - Да се даде ход.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото. Всички необходими страни в процеса са редовно призовани, поради което

ОПРЕДЕЛИ:           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Пристъпи се към снемане самоличността на обвиняемия под негова диктовка:

И.Г.И., роден на *** ***, живущ ***,  българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРА - Уважаема г-жо Председател, със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение, така, както е внесено в съда със следните пояснения – в диспозитивната част на обвинението по чл. 144, ал.3, поради технически причини липсва съществен елемент, а именно, че заканата би могла да възбуди основателен страх за осъществяването й, като моля диспозитива да бъде вписан в този смисъл в съдебния протокол. Освен това, относно веществените доказателства, тъй като те нямат стойност, се договорихме за различно от вписаното, а именно - да бъдат унищожени. Освен това, въпреки че не е реквизит на споразумението, моля да бъде приспаднато задържането на подсъдимия, за мен това е наложително, предвид наказанието, за което се договорихме. Да бъде приспаднато задържането за времето от  06.04 до 09.04.2019 г. включително и за времето от 18.04 до днес.

АДВ. В. - Уважаема г-жо Председател, присъединявам се към казаното от прокурора. Поддържаме споразумението така, както е подписано с направените днес пояснения и изменения.

ОБВ. И. – Съгласен съм с допълненията към споразумението. Доброволно съм го подписал.

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. В. и обвиняемия И.Г.И., поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което И.Г.И., роден на *** ***, живущ ***,  българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че в периода от 06.04.2019 г. до 17.04.2019 г. в гр. Панагюрище, при условията на продължавано престъпление се е заканил с убийство, в условията на домашно насилие на Д.С.К., от гр. Панагюрище с думи и действия, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - Престъпление по чл. 144, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, буква „б”, във връзка с чл.  42 а, ал. 2,  т. 1 и т. 2 от НК се ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност на явяване два пъти седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

Обвиняемият И.Г.И., със снета самоличност се признава за виновен в това, че 17.04.2019 г., в гр. Панагюрище, не е изпълнил заповед за незабавна защита, издадена на основание чл. 18, ал.1 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 1 от Закона за защита от домашно насилие по гражданско дело № ***г. по описа на РС Панагюрище, с която е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Д.С.К., от гр. Панагюрище – престъпление по чл. 296, ал.1, предл. 3 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал.1, т.2, буква „в” от НК се ОСЪЖДА на наказание „ГЛОБА” в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА платима по Бюджета на Съдебната власт по сметка на РС Панагюрище.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, на обвиняемият И.Г.И., с ЕГН ********** се налага едно общо най-тежко наказание „ПРОБАЦИЯ“, с пробационни мерки по чл. 42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, а именно наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес при периодичност на явяване два пъти седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 23, ал. 3 от НК към определеното общо най-тежко наказание „ПРОБАЦИЯ”, се ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО наложеното наказание „ГЛОБА” в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА платима в полза на Бюджета на Съдебната власт по сметка на РС Панагюрище.

На основание чл. 59, ал.1,  т. 1 и ал. 2 от НК времето от 06.04.2019 г. до 09.04.2019 г. включително и от 18.04.2019 г. до 03.06.2019 г. включително, през което обвиняемия И.Г.И., с ЕГН ********** е бил задържан, се приспада при изпълнение на наказанието „ПРОБАЦИЯ”, като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

ОСЪЖДА обвиняемия И.Г.И., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените в досъдебното производство разноски в размер на 168,00 лв. (сто шестдесет и осем лева),  както и по сметка на Районен съд Панагюрище 10,00 лв. (десет лева) държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР Пазарджик и на РС Панагюрище, за събиране на наложената глоба и присъдените разноски.

Веществените доказателства по делото - 1 (един) брой метален нож с пластмасова кафява дръжка и 1 (един) брой зимно яке, тъмночервено на цвят (повредено до степен на непоправимост) намиращи се на съхранение при домакина на РУ Панагюрище– да се унищожат предвид ниската икономическа стойност на металния нож и липсата на такава на зимното яке и свързаната с това невъзможност за реализация в търговския оборот.

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

РАЙНОНЕН ПРОКУРОР:                              ЗАЩИТНИК:        

                        (Красимир Танев)                       (адв. В.В.)                            

 

                                                       

ОБВИНЯЕМ:

                                                                       (И.Г.И.)

 

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени съставомерни имуществени щети, подлежащи на възстановяване. Предвид това не съществува пречка за приключване на делото със споразумение. Договорените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с тях ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 142/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража” взета по отношение на обвиняемия И.Г.И., с ЕГН: **********.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

На основание чл. 309, ал.4, изр. 2 от НПК постановява задържаният И.Г.И. да бъде освободен в съдебната зала.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК за съдебното определение по настоящото дело, с което бе одобрено споразумението да се съобщи на пострадалата Д.С.К., с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се изготви на 03.06.2019 г. в съдебно заседание, което приключи в 12,50 часа.

                  

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: