ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/11.06.2019 г., гр.Панагюрище

 

Панагюрски районен съд,  в закрито заседание на 11.06.2019 година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 140 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е жалба от А.Г.И. *** срещу Акт за установяване на административно нарушение, серия Д № 0301698 от 09.01.2018г., издаден от служител на РУ Панагюрище.

Жалбоподателят твърди, че до момента не му било връчено наказателното постановление, издадено въз основа на цитирания горе АУАН. Иска от съда да приложи чл.34, ал.3 от ЗАНН и да „отмени“ административното производство.

Жалбата е процесуално недопустима.

На обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението подлежат само наказателните постановления, но не и актовете за установяване на административни нарушения, въз основа на които са издадени НП. По тази причина жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

След влизане в сила на определението, административно-наказателната преписка следва да бъде върната на Началника на РУ Панагюрище, с оглед евентуално обжалване на издаденото въз основа на АУАН серия Д № 0301698 от 09.01.2018г., наказателно постановление.

Предвид изложеното, Панагюрският районен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         Оставя без разглеждане, като процесуално недопустима жалбата на  А.Г.И. *** срещу Акт за административно нарушение, серия Д № 0301698 от 09.01.2018г., издаден от служител на РУ Панагюрище.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 140/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

След влизане в сила на определението, административно-наказателната преписка, ведно с АУАН и НП  да се върнат  на Началника на РУ Панагюрище, като по настоящото дело останат копия.

Препис от определението да се изпрати на РУ Панагюрище и на жалбоподателя за сведение .

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 15-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: