Р    Е    Ш  Е   Н    И    Е                        

 

№ …………

 

В       И  М  Е  Т  О           Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                               

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова

в присъствието на прокурора Николай Топкаров

след като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА АНД № 123/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Г.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.02.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 12,2 тегловни %, с общо нето тегло 0,89 грама, на стойност 5,34 лв. (пет лева и тридесет и четири стотинки), оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд - Панагюрище.

ОСЪЖДА Н.Г.Б., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик сумата от 95,00 лв. (деветдесет и пет лева), разноски в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и Районен съд – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

На основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 0,38 грама – остатък след извършената експертиза, предаден с приемо-предавателен протокол № 61801 от 25.03.2019 г. на НОП – ЦМУ на основание чл. 91 от ЗКНВП, се ОТНЕМА в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва да бъде унищожен по предвидения законов ред.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: