Р Е Ш Е Н И Е

№ …………   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                     

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА  

Секретар Нонка Стоянова

Прокурор Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова  АНД  № 112 по описа за 2019 г.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия П.О.Я., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, вдовец, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2019 г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – колесен трактор „Кубота“, модел *****, рама № *************, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище.

Вещественото доказателство по делото – режещото устройство, прикрепено към трактор „Кубота”, подробно описан горе, намиращо се на съхранение в двора на РУ – Панагюрище, след като бъде отделено, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му - обвиняемия П.О.Я..

Колесният трактор „Кубота“, модел *****, с рама № *************, без регистрационна табела, ДА ОСТАНЕ на съхранение в РУ – Панагюрище до получаване на отговор от белгийските власти за снемане на издирването му.

При евентуално снемане на сигнала за издирване на МПС, да се приложат правилата за конфискация на РУ Панагюрище за непотърсени вещи от собствениците им.

 ОСЪЖДА П.О.Я., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик сумата от 110,64 лв. (сто и десет лева и шестдесет и четири стотинки), разноски в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР  и на РС – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: