Р    Е    Ш  Е   Н    И    Е                        

 

№ …………

 

В       И  М  Е  Т  О           Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                               

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова

в присъствието на прокурора Николай Топкаров

след като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА АНД № 110/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 6 от НК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Н.Н., роден на *** ***, общ. Панагюрище, българин, български гражданин, с основно образование, учащ, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2019 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3,6 тегловни %, с общо нето тегло 8,42 грама, на стойност 50,52 лв. (петдесет лева и петдесет и две стотинки), като случаят е маловажен, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, във връзка с чл. 63, ал.1, т. 5 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6, във връзка с ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявление на съдебното решение на видно място в Кметство **********, за срок от един месец.

ОСЪЖДА Д.Н.Н., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик сумата от 95,00 лв. (деветдесет и пет лева), разноски в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

На основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 7,38 грама – остатък след извършената експертиза, предаден с приемо-предавателен протокол № 61800 от 25.03.2019 г. на НОП – ЦМУ на основание чл. 91 от ЗКНВП, се ОТНЕМА в полза на държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва да бъде унищожен по предвидения законов ред.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: