Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр.Пазарджик, 06.06.2019 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на 16.05.2019 год. в състав: районен съдия Снежана Стоянова,при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 66/2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

      Образувано е по жалба на „М.К.“ ООД с ЕИК: 200869517 със седалище и адрес на управление гр. *******, представлявано от управителя Д.П.Я. против НП № 1201/2018г. от 01.02.2019 год. на с.д. Директор на ТД „Тракийска“ при  Агенция „Митници“, с което на основание чл.126, т.2 от ЗАДС на търговското дружество е наложена имуществена санкция  в размер на 2000 лева за държане на акцизни стоки без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата – 79,200 литра етилов алкохол, неденатуриран, с различно алкохолно съдържание, а на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.126, т.2  от ЗАДС,  дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект – ресторант, находящ се в град *******, ул. „*********” № **. 

      Подадената жалба е бланкетна, като в същата не се сочат конкретни основания за незаконосъобразност на НП. Твърди се само, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, като контролните органи не са успели да изяснят действителната фактическа обстановка.

      В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен процесуален  представител - адв.И.И. от Пл.АК, който акцентира на процесуална незаконосъобразност на обжалваното НП, като твърди, че не е спазен тримесечния срок за съставяне на АУАН. Факта на извършване на вмененото административно нарушение не се отрича.

Въззиваемата страна – АНО, редовно призован се представлява от юрисконсулт Н.К., която поддържа  становище за неоснователност на жалбата.

      Съдът провери основателността на жалбата,като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, взе предвид следното:

      Жалбоподателят „М.К.“ ООД със седалище и адрес на управление гр. ******* е санкциониран след като на 08.12.2017 год. полицейски служители от РУ Панагюрище извършили проверка в стопанисвания от търговеца ресторант „М.К.“, находящ се в град *******  на улица „*********” № **  и намерили 11 броя ПВЦ  бутилки от минерална вода с различна вместимост и съдържание с течност с характерен аромат на алкохол. Бутилките били намерени под навес, разположен източно от къщата, след редица от маси в югоизточния ъгъл.  

Намерените предмети били описани в протокол за оглед на местопроизшествие, съставен от дежурния разследващ полицай, в присъствието на поемни лица. Протоколът за оглед станал повод за образуване на досъдебно производство  за престъпление по чл.234, ал.1 от НК, като разследването било насочено срещу представляващия жалбоподателя Д.Я.. В хода на досъдебното производство били разпитани свидетели, които с показанията си установили, че в намерените 11 броя ПВЦ бутилки имало различни видове ракия, доставена в ресторанта от св.Д.П., и разтоварена съвместно с управителя Д.Я., с цел св.П. да почерпи гостите си на имения ден на Д. на 17.12.2017г., който възнамерявал да празнува в ресторант „М.К.“.

      В хода на досъдебното производство бил изготвен протокол за оглед на веществени доказателства и вземане на представителни проби, видно от който общото измерено количество на иззетата течност с характерен аромат на алкохол е 79,200 литра. Била назначена оценъчна експертиза, видно от заключението на която пазарната стойност на откритата акцизна стока възлиза на 475,20 лева.  

С постановление от 12.04.2018 г. наблюдаващият прокурор от РП Панагюрище е прекратил досъдебното производство, приемайки маловажност на случая.  След като е прекратил досъдебното производство, прокурорът е изпратил материалите по компетентност в РУ Панагюрище за  реализиране на административно наказателна отговорност спрямо представляващия жалбоподателя. От РУ Панагюрище преписката е била изпратена по компетентност на Агенция Митници, където  е била получена  на 03.07.2018 г. С покана рег.№ 32-209200 от 19.07.2018 г. Д.Я., в качеството му на  управител и представляващ „М.К.“ ООД, стопанисващо обекта, в който са били намерени гореописаните акцизни стоки, бил  поканен  да се яви на 27.07.2018 г. в МБ Пазарджик за вземане на проби от иззетите акцизни стоки с цел определяне на техния вид и алкохолно съдържание. Я. се явил на посочената дата и час, като в негово присъствие св.Р. – митнически инспектор, взел по една проба от всяка една от бутилките. Вземането на пробите било протоколирано (протоколи на л.46-58 в адм.нак. преписка), като на задната страна на всеки протокол представляващия жалбоподателя Д.Я. декларирал, че е присъствал при вземането на пробата и че няма възражения срещу начина на вземане, количеството, маркировката и осигуровката на пробата.Пробите били изпратени на Митническа лаборатория Пловдив, където били подложени на физико--химическа експертиза ( л.61- 67 в адм.нак. преписка), видно от която изпитаните проби представляват дестилатен етилов алкохол, неденатуриран, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol.“ .

С писмо рег.№ 32-237870/16.08.2018г. представляващия жалбоподателя Д.Я. бил поканен да се яви в МБ Пазарджик за съставяне и връчване на АУАН. Актът бил съставен в негово присъствие на 04.09.2018г., след което му бил предявен. Преди това на Я., в качеството му на управител на „М.К.“ ООД, били снети писмени обяснения, в които той написал, че ракията, намерена в заведението му при полицейската проверка на 08.12.2017г. , била собственост на св.Д.П. и той като собственик на ресторанта  я  бил приел да я съхранява под навеса до настъпване на датата на празненството – 17.12.2018г. Св.П. не му бил предоставил документи за произход на ракията или документ за начислен или платен акциз.

С АУАН на „М.К.“ ООД било вменено извършване на  нарушение на ЗАДС, а именно  държане на 08.12.2017 г. в стопанисвания и ползван от търговеца обект – ресторант, находящ се в град *******, ул. „*********“ № **, на акцизни стоки – 79,20  литра етилов алкохол, неденатуриран с различно алкохолно съдържание (ракия), без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, осъществяващо състава на чл.126 от ЗАДС.

      Въз основа на съставения акт, на 01.02.2019 г. било издадено и атакуваното НП. Последното било връчено на представляващия жалбоподателя   на  22.02.2019 г., а жалбата против него била подадена чрез АНО  на 27.02.2019 година, т.е. в на срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

      Горната фактическа обстановка съдът възприе от показанията на актосъставителя – св.Р., от показанията на св. Д.П., и  писмените доказателства, приети по делото, които са непротиворечиви, а и не се отричат от жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка жалбата е процесуално допустима,  а разгледана по същество е неоснователна.

Съображенията на съда в тази насока са следните:

Няма спор по делото относно констатациите в АУАН и наказателното постановление, т.е. относно факта на извършване на вмененото  нарушение.

      Предвид обстоятелството, че намерения в търговския обект, стопанисван от жалбоподателя алкохол представлява акцизна стока и като такава подлежи  на облагане с акциз, както и предвид това, че за държането на същата е необходим акцизен бандерол, акцизен данъчен документ или регистриран електронен акцизен данъчен документ, а  такъв не е  бил наличен за нито една от напитките, съдът намира, че АНО законосъобразно е санкционирал търговското дружество с  имуществена санкция в размер на 2 000 лв. В случая е следвало да бъде санкционирано точно търговското дружество „М.К.“ ООД,  като субект, стопанисващ заведението, в което са били намерени акцизните стоки. В този смисъл указанието на прокурора в постановлението за прекратяване да се реализира административно-наказателна отговорност спрямо физическото лице Д.Я., като управител на „М.К.“ ООД не обвърза нито актосъставителя, нито АНО, тъй като същите имат материална компетентност за съставяне съответно на АУАН и НП по ЗАДС.

Съдът намира, че  в хода на проведеното административно-наказателно производство са били  спазени  процесуалните правила,  гарантиращи правото на защита на жалбоподателя. Тук е мястото да се посочи неоснователността на възражението, че не е спазен тримесечният срок за съставяне на АУАН.  В случая производството е било прекратено от прокурора и препратено на наказващия орган. Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.2 от ЗАНН административно-наказващият орган не е бил длъжен да съставя АУАН. В случая съставянето на акта следва да се преценява като процесуално действие, насочено към пълно съблюдаване правото на защита на нарушителя, като се има предвид, че липсва тъждественост на правните субекти – досъдебното производство е било водено срещу представляващия жалбоподателя Д.Я., докато субект на административно-наказателната отговорност е юридическто лице „М.К.“ ООД, представлявано от Я.. Освен това, в случая  АНО е спазил тримесечният срок, който следва да се брои от момента на получаване на преписката в Агенция „Митници“, т.е от 03.07.2018г. , а АУАН е съставен и надлежно предявен на 04.09.2018г. , ( след два месеца и един ден ).  Именно датата  на получаване на прокурорската  преписка в Агенция „Митници“ е  момента на узнаването, т.е. на  откриване на нарушителя и в този смисъл е задължителната тълкувателна практика по въпроса.

При така установеното съдът намира, че АНО законосъобразно и обосновано е ангажирал  административно-наказателната  отговорност на жалбоподателя на посоченото правно основание - чл.126, т.2  от ЗАДС. 

Предвид обстоятелството, че административно наказващия орган е наложил на жалбоподателя имуществена санкция  в минимален  размер (съгласно чл.126, т.2  от ЗАДС  имуществената санкция за посоченото нарушение е двойният размер на дължимия акциз, не по-малко  от  2 000 лв.), съдът намира за безпредметно да коментира съобразяването от страна на АНО  с изискванията на правилата за  индивидуализация на санкцията. Достатъчно е само да се посочи, че административно-наказателната отговорност е била реализирана напълно обосновано предвид събраните доказателства за дължимия акциз - 396, 97 лв.  (л.84 в адм.нак.преписка), чийто размер сочи, че случаят не разкрива белезите на маловажен, тъй като не попада в обхвата на чл.126б, ал.2 от ЗАДС.

Законосъобразно е постановено и отнемане в полза на държавата  на стоките, предмет на нарушението предвид императивната разпоредба на чл.124, ал.1 от ЗАДС, предвиждаща че при лимитативно изброените в нея нарушения, както и  в случаите, когато извършителят е неизвестен, стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата,  независимо от това чия собственост са.

Законосъобразно санкционираното търговско дружество  е  лишено  от право да упражнява търговска дейност за срок от един  месец в търговски обект – ресторант, находящ се в град ******* на улица „*********” № 53, предвид разпоредбата на чл.124а, ал.1 от ЗАДС, която има императивен характер и предвижда лишаване от право  от  упражняване на определена дейност   в обекта, където е установено нарушение по чл.126 от закона, за посочения срок.

      По изложените съображения Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

                                            Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 1201/2018г.  от  01.02.2019 год. на с.д. Директор на ТД „Тракийска“ при  Агенция „Митници“, с което на  „М.К.“ ООД с ЕИК: 200869517 със седалище и адрес на управление гр. *******, представлявано от управителя Д.П.Я., на основание чл.126, т.2  от ЗАДС е наложена имуществена санкция  в размер на 2000 лева за държане на акцизни стоки без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата – 79,200  литра етилов алкохол, неденатуриран, с различно алкохолно съдържание, а на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.126, т.2  от ЗАДС, дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект – ресторант, находящ се в град *******, ул. „*********” № **, като законосъобразно.

          Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: