Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Панагюрище, 17.06.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският   районен съд, в публичното заседание на  21.05.2019 г.  в състав:

 

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Н.Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Сн.Стоянова АНД № 61/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                   Образувано е по жалба на И.Г. *** с ЕГН: ********** против НП № 1 от 07.02.2019г. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл.38, ал.1  от ЗНССПЕЕН -112  и за нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН- 112, на жалбоподателя  е  наложена  глоба  в  размер  на 2 000 (две хиляди) лева.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Твърди се, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение, тъй като сигнала, който бил подал на тел.112 бил верен по своето съдържание. Оспорва се материалната компетентност на актосъставителя.

 В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен защитник, който поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено от фактическа страна следното:

      Жалбоподателят е санкциониран за това че на 02.02.2019  г. около 16,15  часа в град Панагюрище, на улица „**** *****” от мобилен телефон с № **********  е звънял на ЕЕН 112, като е предал невярно съобщение за лице в безпомощно състояние,  което е изнасилено.  

      От показанията на свидетеля Д.К., които съдът цени като достоверни се установява следното:

      На 02.02.2019г. св. К. *** на длъжност „Охрана на обществения ред“ към Охранителна полиция бил на работа. Около 16,15 часа той получил сигнал от ОДЧ за изнасилено лице. В сигнала се съобщавало, че към момента на подаването му лице от женски пол е обект на изнасилване. Свидетелят К. отишъл на мястото посочено в сигнала, находящо се на ул. „**** *****“ № ** в гр. Панагюрище. Мястото представлявало питейно заведение, в което се намирали подалото сигнала лице – жалб. И.И., лице от женски пол и съдържателят на заведението. Жалбоподателят, както и лицето от женски пол били във видимо алкохолно опиянение. Пред св. К. жалбоподателят признал, че той е подал сигнала и че същият се отнасял за лицето от женски пол, което стояло до него. Последната пък обяснила, че не е била изнасилена. Жалбоподателят не могъл да даде логично обяснение защо е подал сигнала. По-късно на същия ден дал обяснения, че действително е смятал, че лицето може да бъде изнасилено предвид пияното му състояние и затова е подал сигнала (обяснения на л. 9 в делото).При това положение св. К. съставил срещу жалбоподателя АУАН, с който му вменил нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН – 112, а именно за това че предава невярно съобщение на тел. 112 за лице в безпомощно състояние, което е изнасилено. Словесният израз на нарушението безкритично е пренесен в издаденото въз основа на АУАН НП, което било връчено лично на жалбоподателя на 16.02.2019година, като  жалбата против него била  подадена чрез АНО на 22.02.2019 г., с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля К..

От изискания и предявен на страните (чрез прослушването му в съдебна зала) компактдиск, съдържащ три броя аудиозаписи се установява по безспорен начин, че на 02.02.2019 г. в 16,34 и 16,38 часа мъжки глас, по отношение на който по делото не съществува спор, че е този на жалб. И.И., съобщава на тел. 112, че за момиче, което било много пияно съществувала опасност да бъде изнасилено.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че жалбата е основателна по следните съображения:

Налице е драстично противоречие между вмененото нарушение и случилото се в обективната действителност. По категоричен начин се изясни, че действително жалбоподателят е подал сигнал на тел. 112, но сигналът гласял за предстояща опасност лице от женски пол във видимо пияно състояние, да бъде изнасилено. Видно е от АУАН и издаденото въз основа на него НП жалбоподателят е санкциониран за неверен сигнал, подаден на тел. 112, представляващ твърдение за лице в  безпомощно състояние, което вече е изнасилено. Както вече бе посочено по категоричен начин се изясни, чрез предявяване на аудиозаписите чрез тяхното прослушване в съдебно заседание, че жалбоподателят не е твърдял подобно нещо в двете си последователни обаждания на тел. 112. При това положение съдът е солидарен с процесуалния представител на жалбоподателя, че последният не е извършил нарушението, за което е санкциониран.

По горните съображения, обжалваното НП, като незаконосъобразно следа да бъде отменено.

Що се касае до възражението за липса на материална компетентност на актосъставителя, съдът не го приема, предвид представената заповед на л.22 в делото, видно от която Министърът на МВР, на основание чл.29 и чл.30, ал.1 и ал.2 от ЗНССПЕЕН-112 е оправомощил полицейските органи от областните дирекции на МВР да съставят актове за установяване на административни нарушения, свързани с ползване на ЕЕН - 112. Ноторно е, че районните управления са част от структурата на ОДМВР на територията на областта и по тази причина на са  изрично упоменати в заповедта, т.е процесната заповед им делегира  компетентност  да съставят актове по ЗНССПЕЕН-112.

По изложените горе съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

                                                            Р   Е   Ш   И  :

                   ОТМЕНЯВА НП № 1 от 07.02.2019г. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което  на И.Г. *** с ЕГН: **********  на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл.38, ал.1  от ЗНССПЕЕН -112  и за нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН- 112, е  наложена  глоба  в  размер  на 2 000 (две хиляди) лева, като  незаконосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: