Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

2011г.,06.06.2011г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Шести юни

 

2011

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ДАНИЕЛА ПОПОВА

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

П З

 
 

Секретар                                                        

НИКОЛАЙ ТОПКАРОВ

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия ПОПОВА

 

149

 

2011

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура Панагюрище за освобождаване от наказателна отговорност на С.И.С. за извършено от него деяние по чл.343в, ал.2, вр.с ал.1 от НК, с налагане на административни наказания по чл.78А от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа предложението така, както е внесено.

В съдебно заседание, обвиняемият се явява лично. Признава вината си и не оспорва фактическите обстоятелства, изложени в обтоятелствената част на постановлението. Изразява съжаление за извършеното и моли за минимално наказание.

Панагюрският районен съд, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото на досъдебното производство доказателства, прие  за установена следната фактическа обстановка:

Обвинаемият С.И.С. е роден  на ***г***, българин, български гражданин,  женен, с основно образование, безработен, неосъждан, с настоящ и постоянен адрес ***. Обвиняемият не притежав свидетелство за управление на МПС, като има наложени наказцания за нарушение разпоредбите на Закона за движението по пътищата. С НП №630/09г.на Началника на РУП-Панагюрище ,влязло в сила на 26.04.2010г., и НП №218/10г на Началника на РУП-Панагюрище, влязло в сила на 23.05.2010г., са му нваложени административни наказания за нарушения по чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата, а именно – управлява МПС без свидетелство за управление.

Св.П.  работи ,като полицай мл.полицейски инспектор в РУП гр.Панагюрище.На 13.10.2010г. същият бил дежурен по график в гр.Стрелча, обл.Пазарджик, заедно с полицай К.. На 13.10.2010 год. около 12,00 часа, двамата полицаи  патрулирали със служебния автомобил в гр.Стрелча и забелязали товарен автомобил марка Фолсваген Транспортер” с ДК № РА 6866 АР да се движи по бул.”България”. Автомобилът подал десен пътен показалец и завил по ул.Богдан Овесянин. Полицаите го спрели за проверка. Автомобилът бил управляван от обв.С.. Полицаите поскали от обв.С.   да им представи свидетелство за управление на МПС, както и документите на автомобила. Същият им предоставил само свидетелство за регистрация на МПС, но не и свидетелство за управление на МПС. Обв.С.   заявил, че не може да  представи свидетелство за управление на МПС, тъй като е неправоспособен водач.З а констатираното нарушение св.К. съставил на обв.С.   акт за установяване на административно нарушение серия „В” № 681/470610 , който обв.С.   подписал без възражения.

Посочената фактическа обстановка се установява бизпротиворечиво от събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Обвиняемият не оспорва фактите и в обясненията си признава извършеното деяние. Обясненията му се подкрепят от показанията на разпитаните в досъдебното производство свидетели – С.П. и С.К. - полицейските служители, установили нарушението. Изцяло в съответствие с гласните доказателства са и събраните писмени такива, приобщени по надлежния ред.

С оглед на така събраните доказателства по делото, съдът прие от фактическа и правна страна, за безспорно установено, че С.И.С. ***, е осъществил обективните и субективните елементи на престъпния състав по чл. 343в, ал.2 , вр. с ал.1 от НК.

От обективна страна е установено, че обв.С. ***  управлява МПС- товарен автомобил марка «Фолксваген Транспортер » с ДК№РА6866АР ,без съответното свидетелство за управление на МПС  ,в едногодишен срок от наказването  му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с

Деянието е осъществено в едногодишен срок от наказването му по административен ред -   след като с НП №630/09г.на Началника на РУП-Панагюрище, влязло в сила на 26.04.2010г., и НП №218/10г на Началника на РУП-Панагюрище, влязло в сила на 23.05.2010г., обв.С. е бил санкциониран за нарушения по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. От субективна страна деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл – с целени и настъпили обществено опасни последици.

В нормата на закона, за извършеното деяние е предвидено наказание лишаване от свобода до две години. Обв.С. не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а от деянието на са причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване. Поради това и на основание чл.78А от НК, С.С. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв.

При определяне размерът на глобата съдът изходи степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, която съдът намери за ниска – С. е без други съществени нарушения на ЗДвП. При това положение, при наличието само на смекчаващи отговорността обстоятелства – позитивна характеристика, оказаното съдействие и изразеното съжаление за стореното, съобразявайки се с имущественото състояние на дееца, съдът прие, че глоба в размер на минималния, посочен в закона – 1 000 лв. е достатъчна, за да доведе до поправяне и превъзпитание на извършителя.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК,1 вр.с чл.78а, ал.1 от НК,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.И.С., ЕГН**********, роден  на ***г***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, неосъждан, с настоящ и постоянен адрес ***, за ВИНОВЕН в това, че на затова че на 13.10.2010г. в гр.Стрелча , в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление №630/09г.на Началника на РУП-Панагюрище, влязло в сила на 26.04.2010г., и наказателно постановление № 218/10г на Началника на РУП-Панагюрище, влязло в сила на 23.05.2010г., управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка «Фолксваген Транспортер» с ДК № РА 6866 АР, без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ с налагане на административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: