Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

2011г., 13.06.2011г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Шести юни

 

2011

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ДАНИЕЛА ПОПОВА

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия ПОПОВА

 

98

 

2011

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано е по жалба на ЕТ “Ж.К.”***,  срещу наказателно постановление № 1301141 от 29.03.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пазарджик, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, вр. с чл.414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.128, т.1 и т.2 от КТ, вр.с чл.264 от КТ, на ЕТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Твърди се неправилност и незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна, алтернативно – намаляване на наложената санкция в предвидения в КТ минимален размер.

Ответникът по жалбата намира същата за неоснователна и моли НП да бъде потвърдено.

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като съобрази доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

На 15.03.2011г., св.Г.Й. – старши инспектор при ДИТ – Пазарджик, заедно със свой колега, извършили проверка за спазване на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд в обект в гр.Панагюрище – хранителен магазин, стопанисван от ЕТ “Ж.К.”***. На място били записани работещите в обекта лица – продавачите Д Щ Л и Д П К. Работодателят бил поканен да се яви в ИТ и да представи документацията си. При прегледа на фирмената документация на 18.03.2011г. било установено, че работодателят не е начислил и не е заплатил положен труд на 24 и на 25 декември 2010г. от Д Щ Л и Д П К, нарушавайки разпоредбите на чл.128, т.1 и т.2 от КТ и чл.264 от КТ. При така установеното, на 18.03.2011г., св. Г.Й., в присъствието на свидетелите Г.М. и С.Г. съставили АУАН на жалбоподателя за това, че като работодател не е начислил и изплатил в разплащателните ведомости за м.декември 2010г., положения труд на официални празници /24 и 25 декември 2010г./ на Д Щ Л и Д П К – двете продавачи в стопанисвания от него обект. Актът бил връчен на жалбоподателя, подписан от него без възражения, с обяснение, че нарушението ще бъде отстранено. Въз основа АУАН от 18.03.2011г. е издадено на 29.03.2011 и обжалваното наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от всички събрани по делото доказателства гласни – показанията на разпитаните по делото свидетели и писмени  - приложените по административната преписка и представени от страните в съдебно заседание. Съдът изцяло цени посочените доказателствени материали, тъй като те са кореспондиращи си и взаимно допълващи се. Между тях няма съществени противоречия и те възпроизвеждат по идентичен начин фактите от значение за делото. Нещо повече – по същество фактическата обстановка не се оспорва и от жалбоподателя.

Съдът не кредитира показанията на свидетелките Д Щ и Д К, в които сочат, че са получили полагащото им се възнаграждение за работата на 24 и 25 декември 2010г. Писмени доказателства в тази насока не са представени, а с оглед връзката, в която се намират с жалбоподателя, съдът приема, че показанията им са необективни – свидетелките са пряко заинтересовани от изхода на делото и се намират в пряка зависимост от жалбоподателя.

При тази фактическа обстановка, съдът намира за безспорно  установено, че ЕТ “Ж.К.”***, в качеството му на работодател, не е изпълнил задължението си по чл.128, т.1 и т.2 от КТ, вр. с чл.264 от КТ като не е начислил и изплатил в разплащателните ведомости за м.декември 2010г., положения труд на официални празници /24 и 25 декември 2010г./ на Д Щ Л и Д П К – двете продавачи в стопанисвания от него обект. Доводите в противния смисъл, изложени в жалбата и поддържани в съдебно заседание, съдът намира за неоснователни.  

Съдът констатира, че при реализиране на административнонаказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които водят до опорочаване на производството по налагане на административно наказание. АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. В конкретния случай е налице съответствие между фактическата обстановка, констатирана от контролните органи, и правната квалификация, дадена от административнонаказващия орган, и направените изводи са правилни.

В нормата на КТ, за посоченото нарушение е предвидено наказание за работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв. Наказващият орган е наложил наказание от 2000 лв. в размер, надхвърлящ минималния такъв, предвиден в КТ. Като взе предвид, че в НП липсват мотиви досежно размера на имуществената санкция от една страна, и от друга - като отчете превес на смекчаващите отговорността обстоятелства - съдействие на контролните органи, липса на други нарушения на трудовото законодателство, и при липсата на отегчаващи такива, съдът прецени, че така наложената санкция се явява прекомерно завишена. Счете, че дори наказание наложено в размер на минималния, ще постигне целите на административните наказания, посочени в нормата на чл. 12 от ЗАНН. Поради това съдът прие, че следва да измени НП, като намали размера на наложената санкция от 2000 лв. на 1500 лв.

По изложените съображения, предвид липсата на нарушения, обосноваващи наличие на основания за отмяна на обжалваното наказателно постановление, същото следва да бъде изменено в частта относно размера на наложеното наказание, като същият бъде намален от 2000лв. на 1500 лв.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1301141 от 29.03.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пазарджик, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, вр. с чл.414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.128, т.1 и т.2 от КТ, вр.с чл.264 от КТ, на ЕТ “Ж.К.”***, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., като намалява нейния размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: