Р Е Ш Е Н И Е

 

53

 

2010г.,04.06.2010 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                

 

Трети юни

 

2010

 
                

на                                                                          Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                        

СТАНКА ДИМИТРОВА

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия МАНГОВ

 

 128

 

2010

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на Глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура – Панагюрище за освобождаване от наказателна отговорност на П.Р.М.,***, за извършено от него деяние по чл. 343в, ал.2, във връзка с чл. 343в, ал.1 от НК, с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа предложението така, както е внесено.

Обвиняемият признава, че е осъществил престъплението по чл. 343в, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Дава обяснения за начина на извършването. Моли съда за снизхождение.

Адвокат-пълномощника на обвиняемия не оспорва фактическата обстановка. Моли съда да наложи административно наказание глоба на подзащитния му, като отчете младата му възраст, добрите му характеристични данни, обстоятелството, че е ученик и няма доходи.

Панагюрският районен съд, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото на досъдебното производство доказателства, прие за установена следната фактическа обстановка:

Досъдебното производство е водено срещу П.Р.М. ***,с ЕГН **********,за това,че на 14.01.2010 година около 10,30 часа в гр.Панагюрище,обл.Пазарджик,ул.”Генерал Георги Момеков” управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил „Прага”ВЗС с регистрационен №ВР 7496АХ без съответно свидетелство за управление,като е извършил деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление-с наказателно постановление №437/09 от 13.04.2009 година,издадено от Началник РУМВР-гр.Панагюрище,влязло в сила на 20.06.2009 година - престъпление по чл.343в,ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

            В хода на досъдебното производство и на съдебното следствие се установи следната фактическа обстановка, която не се оспорва от обвиняемия.

П.М. ***.Видно от приложеното на л.11 по досъдебното производство удостоверение изх.№КАТ-2360/18.02.2010 година на Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-гр.Пазарджик,М. не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.С наказателно постановление  №437/09 от 13.04.2009 година , издадено от Началник РУ на МВР-гр.Панагюрище,влязло в сила на 20.06.2009 година /заверено копие от  НП е приложено на л.4 по досъдебното производство/,обв.П.М. има наложено административно наказание по чл.177,ал.1,т.2,предложение първо от Закона за движението по пътищата,т.е. за управление на моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление.

Свидетелят К.Н. работи като полицайПътен контролпри РУ на МВР-гр.Панагюрище. Видно от изложеното в показанията му, съгласно утвърден график, на 14.01.2010 година от 08,00 часа до 20,00 часа с колегата си П К били на работа в състава на автопатрул.Около 10,30 часа на посочената дата ,по време на носене на службата си полицейските служители спрели за проверка движещ се по ул.”Генерал Георги Момеков” в гр.Панагюрище товарен автомобилПрага”ВЗС с регистрационен №ВР 7496 АХ с водач обвиняемият М.. При извършената проверка било установено, че М. не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.Във връзка с тази констатация свид.Н.   съставил на обв.М. акт за установяване на административно нарушение №14 от 14.01.2010 година /№408539 по кочан/,заверено копие от който е приложено на л.3 по досъдебното производство,който той подписал без  възражения.

Гореизложеното сочи съставомерно деяние по чл. 343в ал.2 във връзка с ал.1 от НК, извършено от обв. П.Р.М. виновно, при форма на вината пряк умисъл.

            Разпитан в хода на разследването,  обв. М. се е признал за виновен  за престъплението за което срещу него е водено наказателно преследване, като се е възползвал от правото си и е отказал да даде обяснения.

Тази фактическа обстановка съдът прие въз основа на обясненията на обв. М., дадени в съдебно заседание, на свидетелските показания на свидетеля К.С.Н., и от всички доказателства, приложени по досъдебно производство № 55/2010 г., които са последователни, логични и взаимно допълващи се, поради което съдът ги възприема изцяло.

В нормата на закона, за извършеното деяние е предвидено наказание лишаване от свобода до две години.

От приложената по дознанието Справка за съдимост рег. № 82/25.2.2010 г., издадена от Бюро съдимост при РС – Панагюрище е видно, че П.Р.М. не е осъждан за престъпление от общ характер  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, глава Осма от НК. От престъплението не са причинени имуществени вреди. От приложената характеристика по делото е видно, че обвиняемият М. е с позитивни характеристични данни. Поради това и на основание чл.78а от НК, М. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба в размер на 500 лв. в полза на Държавата.

При определяне размера на глобата, съдът изходи от степента на обществена опасност на деянието, която отчете като висока – касае се за престъпление по транспорта, от признанието на обвиняемия, чистото му съдебно минало, както и че деянието, което е извършил е в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, от имущественото състояние на дееца и обстоятелството, че същият е ученик.

Съдът определи размера на глобата при приложение на чл. 2 ал.1 от НК, като приложи нормата на закона, която е действала към момента на извършване на престъплението.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, във връзка с чл.78а, ал.1 от НК,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия П.Р.М., роден  на *** ***, постоянен адрес-***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в 11 клас при ПГ”Никола Белопитов” - гр.Панагюрище, неосъждан, с ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2010 година около 10,30 часа в гр.Панагюрище, обл.Пазарджик, ул.”Генерал Георги Момеков” управлявал моторно-превозно средство - товарен автомобил „Прага”ВЗС с регистрационен № ВР 7496 АХ без съответно свидетелство за управление, като е извършил деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с наказателно постановление №437/09 от 13.04.2009 година, издадено от Началник РУМВР-гр.Панагюрище, влязло в сила на 20.06.2009 година - престъпление по чл.343в, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във  връзка с чл. 343в, ал.1 от НК, във връзка с чл. 2 ал.1 от НК и във връзка с чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500,00 (петстотин) лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: