Р Е Ш Е Н И Е

 

51

 

2010г., 04.06.2010г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                           Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                

 

Двадесет и шести май

 

2010

 
                

на                                                                                                       Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

100

 

2010

 
 


                                                     НАХД №                                по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на Й.Т.Б., в качеството му на *** на М. „С.Н.” ЕООД ***, срещу наказателно постановление № 11011967/2009 от 12.03.2010 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което за нарушение на чл.41 ал.2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 128д от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3 ал.1 от ЗАНН, на М. „С.Н.” ЕООД *** е наложена санкция в размер на 5000,00 лв. в полза на Държавата. Твърди се неправилност и незаконосъобразност на обжалваното НП и се иска неговата отмяна. Твърди се също така, че е налице изтекла погасителна давност за образуване на административно-наказателното производство по чл. 34 ал.1 и сл. от ЗАНН, както и влязъл в сила по-благоприятен закон. Алтернативно моли да бъде намален размера на наложеното наказание до размера на законовия минимум.

В съдебно заседание, адвокат-пълномощника на жалбоподателя поддържа жалбата. Моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Алтернативно моли съда да намали размер на наложеното наказание до минимума. Излага съображения за това.

Представителят на ответника по жалбата излага доводи за неоснователност на жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Излага подробно съображенията си.

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, взе предвид становището на жалбоподателя, изложено в жалбата и поддържано в съдебно заседание чрез адвокат-пълномощника становището на административно-наказващия орган изложено чрез гл. юр. Е Д Д-К, обясненията на актосъставителката  Р.С.М. и свидетелските показания на свидетелката Й.И.М., прие за установено следното:

Жалбата е частично основателна.

Безспорно се установи по делото, че на 01.12.2009 г. в М. „С.Н.” ЕООД *** е извършена проверка на документацията във връзка с проведена през 2007 г. процедура – открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на М. „С.Н.” ЕООД ***.

Установено е, че е допуснато нарушение по чл. 41 ал.2 от ЗОП. Нарушението е установено от Р.С.М.  - финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция, в присъствието на  свидетелката Й.И.М.. На 03.12.2009 г. е съставен акт, който е подписан от жалбоподателя, като в срок е изпратено възражение от същия. Във възражението е записано, че се касае за маловажен случай, предвид на което моли административно-наказващият орган да прекрати преписката като не съставя наказателно постановление.

Горната фактическа обстановка безспорно се установи от обясненията на актосъставителката, дадени в съдебно заседание и от свидетелските показания на свидетелката Й.И.М., както и от писмените доказателства приложени към административно наказателна преписка по акт І№ 11011967/03.12.2009 г.

При тази фактическа обстановка, съдът намери, че е осъществено вмененото в наказателното постановление нарушение, а именно, че „М. „С.Н.” ЕООД *** като възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7 т.3 от ЗОП, на 02.04.2007 г. е сключило договор № 13, в резултат на проведена открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на М. „С.Н.” ЕООД”, в който договор не са включени всички предложения от офертата на участника – „***” ЕООД – гр. Хисар, въз основа на които е определен за изпълнител.     

Сключвайки договора при други условия възложителят е поставил останалите кандидати в поръчката в неравнопоставено положение. Това е нарушението, което е извършил възложителят.

Неоснователни са доводите на адвокат-пълномощника на жалбоподателя, че от независимо от така установеното нарушение, болницата не е претърпяла вреди. Никъде в Закона за обществените поръчки законодателят не поставя условие, нарушението при сключване на договора да води до претърпени вреди от страна на възложителя. Законодателят ясно и категорично е изразил волята си като е въвел императивната разпоредба на чл. 41 ал.2 от ЗОП, с която изрично е задължил възложителите да включват в договорите всички предложения по офертата.

Съдът прие за неоснователни и доводите на жалбоподателя , че е налице изтекла давност, тъй като съгласно чл. 34 от ЗАНН. Законът за административните нарушения и наказания е общ закон, който урежда процедурите и правилата, свързани с ангажиране на адм. нак. отговорност. Законът за обществените поръчки се явява специален закон спрямо ЗАНН и по общите правила в правото той има приоритет. Съгласно чл.127 ал.1от ЗОП - органите на Агенция за държавна финансова инспекция могат да ангажират адм. нак. отговорност и да съставят акт за нарушение в срок 6 месеца, от момента в който е открит нарушителя, но не по-късно 3 години от извършване на нарушението. Видно от акта за установяване на административното нарушение, същият е съставен на 03.12.2009 г., т..е. 6-месечен срок от момента на установяване на нарушението, което се доказва от приложения по делото констативен протокол от 01.12.2009 г. и в рамките на 3-годишния преклузивен срок – чл. 127 ал.1 от ЗОП.

Основателен е доводът на адвокат-пълномощника на жалбоподателя за явна несправедливост на наложеното наказание. Съгласно разпоредбата на чл. 128д от ЗОП, (редакция ДВ бр. 37/2006 г. в сила до 31.12.2008 г., изм. ДВ бр. 94/2008 г. в сила от 01.01.2009 г.)  възложител, който наруши чл. 41 ал.2 от ЗОП се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 лв. до 5000 лв. Наказващият орган неправилно е наложил имуществена санкция глоба в размер на 5000,00 лв. като не е съобразил по-благоприятния закон, а именно: изменението на редакцията на чл. 128д от ЗОП с бр. 94/2008 г. Санкцията, която е наложил, е в максималния размер и се явява явно несправедлива с оглед тежестта на извършеното нарушение от страна на жалбоподателя.  Наказателното постановление следва да се измени в тази част като се намали наложеното административно наказание глоба от 5000 лв. на 3000 лв. Безспорно е установено от наказващия орган, че нарушението е извършено за първи път.

Съдът констатира, че при реализиране на административно наказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на производството по налагане на административното наказание. АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица и съдържат формалните реквизити, предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

  По изложените съображения и предвид липсата на нарушения обуславящи наличие на основание за отмяна на наказателното постановление, същото следва да бъде изменено в частта относно размера на глобата, като се намали размера на глобата от 5000 лв. на 3000 лв.

 

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 11011967 от 12.03.2010 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което за нарушение на чл.41 ал.2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 128д от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3 ал.1 от ЗАНН, на М. „С.Н.” ЕООД ***, със седалище: гр. Панагюрище, ул. ***, с ЕИК 112520604, е наложена глоба в размер на 5000,00 лв. в полза на Държавата, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 5000,00 лв. на 3000,00 (три хиляди) лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: