НОХД № 100/19 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против подcъдимия Т.Т.Н., ЕГН: **********  за престъпление по чл.343б, ал.2 от НК за това, че на  28.03.2019г. по републикански път ІІ-37, км. 99+645, между с. Попинци и с. Левски, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № **********, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,07 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК със споразумение-присъда, постановено по НОХД № 1605/2019 г. на Районен съд – *******, влязло в сила на 13.03.2019 г.

Производството пред първата инстанция е проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие, при условията на чл.371, т.2 от НПК.

В съдебно заседание подсъдимият се явява лично и със служебно назначен защитник. Декларира, че се признава за виновен,  признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и отказва да се събират доказателства за тези факти.

Представителят на Районна прокуратура-гр.Панагюрище  поддържа изцяло обвинението и пледира за осъдителна присъда.

                Районният съд след като обсъди и прецени  събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при спазване на разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият е неправоспособен водач на МПС и не притежава СУМПС, видно от приложената на л.9 в досъдебното производство справка за нарушител. Няма наложени административни наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата с влезли в сила наказателни постановения.

          На 28.03.2019 год. подсъдимият Т.Н. бил  употребил алкохол. Независимо от нетрезвото си състояние, около 13,00 часа подсъдимият се качил на лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № **********, собственост на негов приятел, привел го в движение и започнал да го управлява по републикански път ІІ-37, посока град Панагюрище. На км. 99+645, между с. Попинци и с. Левски, на ляв завой, подс.Н. загубил контрол над управляваното от него моторно превозно средство, навлязъл в лентата за насрещно движение и  предизвикал ПТП с насрещно движещия се лек автомобил марка „Рено Меган” с ДК № ** ** ** ** , управляван от св. Х.Ч.. Вследствие настъпилото ПТП по предната лява част автомобила на св.Ч. били нанесени незначителни повреди и деформации.

На местопроизшествието пристигнал св.И.В.и колегата му полицай У. - мл.автоконтрольори в РУ Панагюрище. Полицейските служители извършили проба за употреба на алкохол на участниците в ПТП с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510 с фабричен номер 0085. Пробата на св.Ч. била отрицателна, а тази на подсъдимия – положителна. Уредът отчел 1,07 на хиляда наличие на алкохол в издишания от подсъдимия въздух.

На подсъдимият бил издаден талон за медицинско изследване, на който написал, че приема показанията на техническото средство и отказва да даде кръв за изследване. По повод на това било отпочнато настоящото наказателно производство.

Видно от приложеното на л.6 в д.п.  удостоверение,  „Алкотест Дрегер 7510 ARВА” с фабричен номер 0085 е преминал на периодична  проверка на 15.11.2018г. и съответно е технически изправен, предвид изискването за калибровка на този вид средства на всеки 6 месеца.

Видно от приложеното свидетелство за съдимост на подсъдимия, същият е осъждан по НОХД № 1605/2009г. на Районен съд *******   с влязла в сила присъда-спразумение на 13.03.2019г. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК, като му е било наложено наказание от единадесет  месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е било отложено за изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 100 лева. Това означава, че настоящото деяние е извършено в изпитателния срок по горецитираното условно осъждане.

          Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на самопризнанието на подсъдимия за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и събраните в досъдебната фаза на процеса доказателства, които подкрепят самопризнанието- показанията на свидетелите И.В.и Х.Ч., а също и писмените доказателства приложени в делото.

          Съдът кредитира изцяло събраните по делото писмени и гласни доказателства, т.к. те са непротиворечиви и взаимно се допълват.

С оглед възприетата фактическа обстановка и след анализ на доказателствата съдът прие, че  подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343б ал.2 от НК,  като на 28.03.2019 г. по републикански път ІІ-37, км. 99+645, между с. Попинци и с. Левски, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № **********, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,07 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК със споразумение-присъда, постановено по НОХД № 1605/2019 г. на Районен съд – *******, влязло в сила на 13.03.2019 г.

Подсъдимият е имал представи за всички обективни елементи на състава по чл.343б, ал.2 от НК, като е предвиждал и е допускал настъпването на общественоопасните последици на деянието си. Бил е наясно със съдебното си минало и с обстоятелството, че вече е осъждан за престъпление по чл.343б ал.1 от НК. Действал е при евентуален умисъл, тъй като е съзнавал, че е употребил алкохол, чиято концентрация в кръвта му би могла да надхвърля максимално допустимата по закон от 0.5 промила, както и че няма право да управлява МПС, но преследвайки пряката си цел - да се придвижи с автомобила от едно място до друго, се е съгласил с настъпването на общественоопасните последици.

В нарушение на чл.5 ал.3, т.1 от ЗДП подсъдимият е управлявал автомобила, след като е употребил алкохол, като с оглед концентрацията на алкохол в кръвта му – 1.07 промила, нарушението му по ЗДП съставлява престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.

Употребата на алкохол е установена в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 19.07.2017г.  за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

          При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия за престъплението по чл.343б, ал.2 от НК, съдът взе предвид разпоредбите на чл.36 от НК относно целите на наказанието и на чл.54 и следващите от НК за неговата индивидуализация.

Обществената опасност на деянието е висока с оглед засягането на правната сигурност и установения правов ред в страната. Включено е в раздел втори на глава единадесета на НК „Престъпления по транспорта и съобщенията”. С него се засягат важни обществени и лични интереси. От друга страна съдът прецени обществената опасност на конкретно извършеното от подсъдимия деяние, която също е  висока, предвид обстоятелството, че подсъдимият е управлявал автомобила по второкласен път от републиканската пътна мрежа и при недостатъчен контрол над приборите за правоуправление, т.к. в противен случай не би се стигнало до настъпването на ПТП.

Преценявайки личността на подсъдимия съдът отчете, че същият е със сравнително  висока степен на обществена опасност, т.к. вече е осъждан за престъпление от същия вид, а освен това е и неправоспособен водач на МПС.

Причината за извършване на престъплението следва да се търси в личността на подсъдимия, в ниското му правосъзнание и култура.

          Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства се отчетоха направеното самопризнание, оказаното съдействие на полицейските органи, както и недоброто здравословно състояние на  подсъдимия, видно от приетата по делото епикриза. Като отегчаващо обстоятелство се отчете  факта, че подсъдимият  е предизвикал ПТП в резултат на шофирането в пияно състояние.

При тези данни и като отчете наличните смекчаващи  отговорността обстоятелства, съдът счете същите за многобройни и приложи разпоредбата на чл.58а, ал.4  от НК, като  осъди подсъдимия  на наказание  лишаване от свобода в размер на десет месеца,  с което ще се постигнат целите по чл.36 от НК. Тук е мястото да се посочи, че наложеното наказание не може да се редуцира с 1/3, в какъвто смисъл беше пледоарията на защитника, тъй като е наложено под минимума, предвиден в закона, т.е. при условията на чл.55,ал., т.1 от НК, която разпоредба винаги е по-благоприятна за осъдения, предвид и кумулативно предвиденото наказание глоба, което съдът не наложи, позовавайки се на разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК и вземайки предвид материалното  положение и имотно състояние  на подсъдимия, видно от приложената на л.21 в досъдебното производство ДСМПИС.

С оглед разпоредбата на чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, се определи първоначален общ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Неприложима е разпоредбата на чл.66 от НК, т.к. преди настоящото деяние подсъдимият е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, като настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходната условна присъда.

На основание чл.59, ал.1, т.1 във връзка с ал.2 от НК съдът приспадна от наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР от 15,30 часа на 28.03.2019г. до 15,25 часа на 29.03.2019г., като постанови един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.68, ал.1 от НК съдът постанови подсъдимият Т.Н. да изтърпи наказанието от единадесет месеца лишаване от свобода,наложено му по НОХД №  1605/2019г. по описа на РС *******, изцяло и отделно, от наказанието от десет месеца лишаване от свобода, наложено му по настоящото дело, като на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определи първоначален общ режим на изтърпяване.

Съдът не наложи кумулативно предвиденото наказание лишаване от правоуправление, т.к подсъдимият е неправоспособен водач на МПС. Известно е, че никой не може да бъде лишен от права, които не притежава.

Както вече се посочи, съдът не наложи кумулативно предвиденото ( наред с наказанието лишаване от свобода ) наказание глоба, позовавайки се на разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК и основавайки се на данните за материалното положение  и имотно състояние на подсъдимия, видни от приложената на л.21 в досъдебното производство ДСМПИС.

          По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: