ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……

гр.Панагюрище, 07.05.2019 г.

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на 07.05.2019 г., в състав: районен съдия Диана Стателова, като разгледа АНД № 118/2019 г., за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е  по  жалба  на  В.С.П. с ЕГН **********  против Електронен фиш серия К, № 1980339  на ОДМВР - Пазарджик, с който на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182 ал.1, т.2 от ЗДП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева.

От приложените от АНО доказателства и след служебна проверка се установява, че по жалба на В.П. срещу същия електронен фиш в РС Панагюрище е било образувано АНД № 273/2018 г.. Делото е приключило с решение №134/18.12.2018г., което е било обжалвано от В.П. ***. Било е образувано КАНД № 54/19, приключило с определение, с което касационната жалба е била оставена без разглеждане, поради просрочие. Определението на Адм. съд Пазарджик не е било обжалвано и е влязло в сила на 23.03.2019г. Впоследствие по необясними причини, ЕФ отново е бил връчен на жалбоподателя, като последният отново го обжалва.

Гореизложеното сочи, че е налице основание за прекратяване на производството, тъй като спрямо същото лице, за същото деяние има влязло в сила съдебно решение.

Ето защо и на основание чл. 84 от ЗАНН във връзка с чл.24, ал.1, т.6 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

               Оставя без разглеждане  жалбата  на  В.С.П. с ЕГН **********  против Електронен фиш серия К, № 1980339  на ОДМВР - Пазарджик, с който на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182 ал.1, т.2 от ЗДП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: