Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 31.05.2019 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 102/2019 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  А.М.Б. ЕГН: ********** *** от 27.02.2019 г. на кмета на Община Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН на чл. 6, ал. 12 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище е наложена глоба на жалбоподателя в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради липсата на доказателства за извършване на вмененото нарушение, като непосочването в НП на доказателствата води до невъзможност жалбоподателя да организира защита си. Моли се да се отмени обжалваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не се явява и неговия процесуален представител.  

За АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

Жалбоподателят Б. е санкциониран заради това, че на 07.01.2019 г. около 23:00 часа г. в гр. Панагюрище на ул. „***************“ е нарушил почивката на населението за времето от 22,00 часа до 06:00 часа с висока музика.

Гореописаното било установено от св. Д.Г.-***, който съставил АУАН № 1 от 07.01.2019 година против жалбоподателя, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя Б. на 02.04.2019 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 09.04.2019 г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

На 07.01.2019 г. свидетел Г. бил дежурен автопатрул, заедно с негов колега, като около 23:00 часа получили сигнал, в който било посочено, че живущите на ул. „***************“ хвърлят бомби (пиратки), поради което св. Г., заедно с неговия колега се отправили към мястото за което бил подаден сигнала. Още в началото на улица „***************“ се чувало силна музика, поради което св. Г. и неговия колега се отправили към къщата на жалбоподателя откъдето се чувала музиката. На място установили, че лицето, което пуска музика е жалбоподателя Б., поради което му съставили процесния АУАН , от който отпочнало настоящото производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя Г., както и писмените доказателства, приети по делото. Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите взаимно се допълват. Съдът дава вяра изцяло на показанията на свидетел Г., доколкото същите се подкрепят от останалия събран по делото доказателствен материал. Освен това от данните по делото не може да се направи извод, че свидетелят познава жалбоподателя отпреди процесната случка, поради което житейски необосновано би било да се приеме, че същият целят подвеждането под административно-наказателна отговорност на непознато за него лице.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган - Кмета на Община Панагюрище. С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 500 лв. при нарушаване почивката на населението от 22:00часа до 06:00 часа. В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП фактическа обстановка жалбоподателят е наказан за това, че около 23:00 часа е пускал силна музика, което се установи еднопосочно от всички събрани по делото доказателства, в това число и показанията на свидетел Г., които съдът кредитира изцяло. С поведението си – пускане на силна музика жалбоподателят Б. е допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище, поради което и правилно е санкциониран за това неправомерно негово поведение.

Неоснователно се явява възражението, че от посоченото в НП „ почивката на населението за времето от 22:00 часа до 06:00 часа е нарушена с висока музика“ жалбоподателят е лишен от възможност да разбере за какво е обвинен. Без съмнение висока музика е синоним на силна музика, поради което напълно ясно и разбираемо е за жалбоподателя нарушението, за което е санкциониран.

Извън казаното до тук, при служебна проверка, въззивната инстанция не намери да са допуснати каквито и да е нарушения на процедурата по ангажиране на административно наказателната отговорност на нарушителя, засягащи правото му на защита.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН 

 

 

 

 Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 500 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 15 от 27.02.2019 г.  на кмета на Община Панагюрище, с което на  А.М.Б. ЕГН: ********** *** , за нарушение на чл. 6, ал. 12 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище и на основание чл. 53 ЗАНН му е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: