Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.Панагюрище, 21.05.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският   районен съд, в публичното заседание на  23.04.2019 г.  в състав:

 

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Н.Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Сн.Стоянова АНД № 60/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

                   Образувано е по жалба на Х.Д.К. *** с ЕГН: ********** против НП № 3 от 11.02.2019г. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл.38, ал.1  от ЗНССПЕЕН -112  и за нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН- 112  (неправилно квалифицирано по чл.48, ал.2 от ЗНССПЕЕН- 112), на жалбоподателката  е  наложена  глоба  в  размер  на 2 000 (две хиляди) лева.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Твърди се, че на посочената в АУАН и НП дата жалбоподателката не се е намирала на мястото, посочено като място на извършване на нарушението. Твърди се, че жалбоподателката не е извършила вмененото й нарушение, тъй като сигнала, който била подала на тел.112 бил верен по своето съдържание. Оспорва се материалната компетентност на актосъставителя.

 В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от надлежно упълномощен защитник, който поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено от фактическа страна следното:

      Жалбоподателката е санкционирана за това че на 28.12.2018 г. около 22,33 часа в град Панагюрище, на улица „Г.Б.” от мобилен телефон с № ********** е звъняла на ЕЕН 112, като е предала неверни и заблуждаващи сигнали за помощ, гласещи че има жена в безпомощно състояние в района на ж.п. гара Панагюрище, а такава жена не била установена.

      От показанията на свидетелите Л.К. и Я.Д., които съдът цени като достоверни се установява следното:

      На 28.12.2018г. жалбоподателката била на гости в дома на св.Д., намиращ се в непосредствена близост до сградата на ж.п. гара Панагюрище. Около 22,30 часа в двора светнало охранителното сензорно осветление. По тази причина св.Д. излязъл навън и установил, че пътната врата е отворена, а в двора се намирали  две непознати му лица от ромски произход. Св.Д. ги набедил, че са влезли, за да крадат, а те от своя страна започнали да го псуват и обиждат. Уплашена от ставащото, жалбоподателката позвънила на тел.112 и без да се представя,  съобщила че в района на жп. гара става скандал. Обаждането било предадено в ОДЧ, от където св.К., като дежурен полицай бил изпратен на място с несъответното на сигнала съобщение, че се е обадила жена, която била съобщила, че е в безпомощно състояние. Св. К. и колегата му полицай У. отишли в района на ж.п. гара и тъй като не открили жена в безпомощно състояние, се обадили на дежурния, за да осъществи обратна връзка.  Жалбоподателката обаче не отговорила на позвъняването, тъй като  звука на телефона й бил намален, а лицата от ромски произход били избягали.  По-късно била направена справка за собственика на телефонния номер, подал сигнала за скандал на тел.112 и по този начин жалбоподателката била установена.  Св.К. ***, където й съставил  АУАН № 3 от 05.02.2019 г., въз основа на който било издадено атакуваното НП.  В акта жалбоподателката възразила писмено, че не била подавала сигнал на тел.112.

НП било връчено лично на жалбоподателката  на 16.02.2019година, като  жалбата против него била  подадена чрез АНО на 21.02.2019 г., с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите К. и Д..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че жалбата е основателна по следните съображения:

 В хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които сами по себе си представляват основание за  отмяна на НП.

Като място на извършване на нарушението, в драстично противоречие с фактите, които установява, актосъставителят е посочил улица „Г.Б.” в град Панагюрище, намираща се на значително разстояние от района на ж.п. гара, видно от представената към жалбата извадка от мащабната карта на югоизточната част на населеното място. Св.К. установи, че е постъпил по този начин по причина, че когато получил сигнала от дежурния, той се намирал на улица „Г.Б.” и тъй като в района на ж.п. гара не намерил жена в безпомощно състояние, нямало какъв друг адрес да посочи.

Допуснатата още при съставянето на АУАН грешка досежно мястото на извършване на нарушението безкритично е пренесена в по-късно  издаденото НП.

Съдебната практика константно приема, че мястото на извършване на нарушението е съществен елемент от АУАН и НП  и неговото непосочване, в т.ч.  неточното или грешното му посочване, какъвто е настоящия случай, представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, водещо до незаконосъобразност на административния акт. Да се приеме обратното  би означавало, жалбоподателят да бъде наказан за нещо, което не е извършил. Безспорно е по делото, че на 28.12.2018г. жалбоподателката не се е намирала на улица „Г.Б.” в град Панагюрище, т.е.няма как да е извършила нарушението на така посоченото място.

Дори да не беше допуснато посоченото нарушение, деянието не е доказано. В пълен синхрон с показанията на св.Д. е съдържанието приетите като доказателства по делото електронни картони на л.10 и л.11, видно от които обадилата се жена, която била доста притеснена съобщила за скандал, като никъде не е обективирано предаденото от дежурния за жена в безпомощно състояние. При това положение липсват доказателства жалбоподателката да е подала  неверен или заблуждаващ сигнал. Напротив същата е съобщила за скандал, съответно на случващото се в двора на св.Д..

По горните съображения, обжалваното НП, като незаконосъобразно следа да бъде отменено.

За пълнота следва да се посочи, че невярно посочения цифров  израз на нарушението (посочен е несъществуващ чл.48, ал.2 от ЗНССПЕЕН-112, вместо съответния на словесното описание чл.28, ал.1 ) не представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, тъй като при разминаване между словесния и цифров израз на нарушението, примат има словесното описание.

Що се касае до възражението за липса на материална компетентност на актосъставителя, съдът не го приема, предвид представената заповед на л.27 в делото, видно от която Министърът на МВР, на основание чл.29 и чл.30, ал.1 и ал.2 от ЗНССПЕЕН-112 е оправомощил полицейските органи от областните дирекции на МВР да съставят актове за установяване на административни нарушения, свързани с ползване на ЕЕН - 112. Ноторно е, че районните управления са част от структурата на ОДМВР на територията на областта и по тази причина на са  изрично упоменати в заповедта, т.е процесната заповед им делегира  компетентност  да съставят актове по ЗНССПЕЕН-112.

По изложените горе съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

 

                                                            Р   Е   Ш   И  :

 

                   ОТМЕНЯВА НП № 3 от 11.02.2019г. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което  на Х.Д.К. *** с ЕГН: ********** на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл.38, ал.1 от ЗНССПЕЕН – 112 и за нарушение на чл. 28, ал.1 от ЗНССПЕЕН - 112  (неправилно квалифицирано по чл.48, ал.2 от ЗНССПЕЕН - 112),  е  наложена  глоба  в  размер  на 2 000 (две хиляди) лева, като  незаконосъобразно.

 

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: