РЕШЕНИЕ

№………..  

09.05.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 09.04.2019 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 50 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Н.Н.С. *** с ЕГН: ********** против НП № 306 от 11.12.2018 г. на  Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства се свеждат до това, че атакуваното НП е незаконосъобразно. Твърди се, че нарушението не било доказано.

    В съдебно заседание жалбоподателят не се явява. Представлява се от надлежно упълномощен защитник – адв.П.М. от ПАК, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител юриск.У., поддържа становище, че НП е правилно и законосъбразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие  за  установено  следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 19.10.2018 г. около 03,40 часа в село Попинци е участвал в скарване и сбиване с Ц.Д.Ц., за което е потърсено съдействието на полицията на тел.112.  

По повод констатираното нарушение против жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 220/19.10.2018 г., който последният подписал без възражения.

Въз основа на АУАН било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 11.02.2019 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 15.02.2019 год., видно от съпроводителното писмо на Община Панагюрище, т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе предимно въз основа на  показанията на свидетеля Д.Г., които цени като безпристрастно депозирани. От същите се установява, че на 19.10.2018 г. през нощта около 03,30 часа в дежурната част на РУ Панагюрище бил получен сигнал за скарване и сбиване в центъра на село Попинци. Свидетелят Г., който работил като полицай в РУ Панагюрище и бил дежурен, посетил адреса, заедно с колегите си по дежурство. На място установили лице, което ги насочило към жалбоподателя,  жена с име Л.П. и мъж с име Ц.Ц, и което им обяснило, че тримата са се карали и били, след което тръгнали заедно в определена посока. По-късно полицаите установили жалбоподателя Н.С., Л.П. и Ц.Ц, които били във видимо пияно състояние. Ръцете им били в кръв. Признали, че взаимно са се карали и били, като успокоили полицаите, че най-вероятно утре щели да се сдобрят. Тъй като полицаите не могли да установят кой точно е предизвикал скандала, съставили акт за нарушаване на обществения ред както на жалбоподателя Н.С., така и на останалите двама.

Съдът цени показанията на полицейския служител св.Г. като достоверно депозирани. Свидетелят не познава жалбоподателя и няма никакъв личен мотив да го уличава в нещо, което той не е извършил.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следното:

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателя Н.С. е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания,  скарвания, семейни свади и др. скандални действия, които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията, непристойно и неморално поведение, което се изразява с действия, жестове и словесни изрази.  В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП и доказана в процеса фактическа обстановка жалбоподателят е наказан за това, че е участвал в скарване и сбиване с Ц.Д.Ц.. Не може да има спор, че едно такова поведение, за което е било потърсено съдействието на полицията,  е непристойно и представлява нарушение на разпоредбата на чл.6, ал.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, още повече че е било извършено на публично място - центъра на село Попинци и през нощта – около 03,40 часа, с което обществения ред е бил грубо нарушен. В този смисъл АНО е квалифицирал нарушението при точно и стриктно спазване на приложимия нормативен акт. Няма никакво значение, че не е бил установен подателя на сигнала, след като е безспорно че същият е бил основателен.

При това положение, съдът намира, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя е законосъобразно ангажирана.

Съдът намира, че АНО се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН за индивидуализация на наказанието. Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение и на нарушителя, доколкото не са събрани данни за друго подобно предходно нарушение.

По изложените съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

                                          Р  Е  Ш  И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА  НП № 306 от 11.12.2018 г.  на  Кмета на Община Панагюрище, с което на Н.Н.С. *** с ЕГН: **********,  за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: