РЕШЕНИЕ

№………..  

08.05.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 09.04.2019 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА С.

Секретар: Нонка С., като разгледа докладваното от съдия С. АНД № 46 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Л.С.П. *** с ЕГН: ********** (посочена в НП и жалбата като Л.П.С. ) против НП № 308 от 11.12.2018 г. на  Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателката е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства се свеждат до това, че атакуваното НП е незаконосъобразно. Твърди се, че нарушението не било доказано.

    В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично и с надлежно упълномощен защитник – адв.П.М. от ПАК, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител юриск. У., поддържа становище, че НП е правилно и законосъбразно и като следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие  за  установено  следното:

Жалбоподателката е санкционирана за това, че на 19.10.2018 г. около 03, 40 часа в село Попинци е участвала в скарване и сбиване с Ц.Д.Ц., за което е потърсено съдействието на полицията на тел.112.  

По повод констатираното нарушение против жалбоподателката бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 222/19.10.2018 г., който последната подписала без възражения.

Въз основа на АУАН било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателката на 07.02.2019 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 14.02.2019 год., т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе предимно въз основа на  показанията на свидетеля Д.Г., които цени като безпристрастно депозирани. От същите се установява, че на 19.10.2018 г. през нощта около 03,30 часа в дежурната част на РУ Панагюрище бил получен сигнал за скарване и сбиване в центъра на село Попинци. Свидетелят Г., който работил като полицай в РУ Панагюрище и бил дежурен, посетил адреса, заедно с колегите си по дежурство. На място установили лице, което ги насочило към жалбоподателката и мъж с имената Ц.Ц., който им обяснил, че двамата са се карали и били, след което тръгнали заедно в определена посока. По-късно полицаите установили жалбоподателката и Ц.Ц., които били във видимо пияно състояние. Признали, че взаимно са се карали и били. Тъй като полицаите не могли да установят кой точно е предизвикал скандала, съставили акт за нарушаване на обществения ред както на жалбоподателката, така и на Ц.Ц..

Съдът цени показанията на полицейския служител св.Г. като достоверно депозирани. Свидетелят не познава жалбоподателката и няма никакъв личен мотив да я уличава в нещо, което тя не е извършила.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следното:

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателката е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания,  скарвания, семейни свади и др. скандални действия, които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията, непристойно и неморално поведение, което се изразява с действия, жестове и словесни изрази.  В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП и доказана в процеса фактическа обстановка жалбоподателката е наказана за това, че е участвала в скарване и сбиване с Ц.Ц.. Не може да има спор, че едно такова поведение, за което е било потърсено съдействието на полицията,  е непристойно и представлява нарушение на разпоредбата на чл.6, ал.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, още повече че е било извършено на публично място - центъра на село Попинци и през нощта – около 03,40 часа, с което обществения ред е бил грубо нарушен.   В този смисъл АНО е квалифицирал нарушението при точно и стриктно спазване на приложимия нормативен акт. Няма никакво значение, че не е бил установен подателя на сигнала, след като е безспорно че същият е бил основателен.

При това положение, съдът намира, че административно наказателната отговорност на жалбоподателката е законосъобразно ангажирана.

Допуснатата неточност в НП , изразяваща се в размяна на презимето и фамилното име на жалбоподателката, станало ясно при проверка на самоличносттта й, съдът приема като техническа грешка, която не влияе на законосъобразността на НП.

Съдът намира, че АНО се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН за индивидуализация на наказанието. Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение и на нарушителката, доколкото не са събрани данни за друго подобно предходно нарушение.

По изложените съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

                                          Р  Е  Ш  И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА  НП № 308 от 11.12.2018 г.  на  Кмета на Община Панагюрище, с което на Л.С.П. *** с ЕГН: ********** (посочена в НП като Л.П.С. ), за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: