РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 16.05.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на 17.04.2019г., в състав:

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 25/2019 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д.И.Д. ***,  ЕГН: ********** против Наказателно постановление № 18-0310-001000  от 04.12.2018 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДв.П и на основание чл.183, ал.4, т.5, пр.1 от същия закон на жалбоподателя  е наложено административно наказание глоба в размер на 50 (петдесет) лева.

         В жалбата се излагат съображения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се иска.

В съдебно заседание, жалбоподателят  поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено като процесуално незаконосъобразно.  

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител. Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това че на 15.11.2018 г. около 16,20 часа в град Панагюрище, на улица „Георги Бенковски“ е управлявал собствения си лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ ****, с износени гуми.

      За извършеното нарушение св. Й.Й. – мл. автоконтрольор в РУ- Панагюрище съставил против жалбоподателя АУАН № 1188 от 15.11.2018г., въз основа на който било издадено атакуваното НП. 

НП било връчено лично на нарушителя на 21.01.2019 година, видно от разписката към НП на л. 27 в делото, като  жалбата против него била  подадена чрез АНО на 24.01.2019г., с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля Й.Й., от които се установява следното:

На 15.11.2018 г. св. Й. – мл. автоконтрольор в РУ Панагюрище бил на работа по утвърден седмичен график. Около 16,20 часа се намирал на установъчен пункт на ул. „Георги Бенковски“ в гр. Панагюрище. По това време по улицата се движел жалбоподателя със собствения си лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ ****. Свидетелят Й. спрял жалбоподателя за проверка на състоянието на гумите на автомобила, тъй като 15.11.2018 г. бил първият ден, в който водачите на МПС следвало да управляват автомобилите си с гуми, предназначени за зимни условия. Визуално св. Й. установил, че задните гуми на автомобила на жалбоподателя са износени. Субективно той възприел, че грайферът на гумите е по-малък от 4 мм в нарушение на изискването на чл. 139, ал.1, т.4 от ЗДвП за периода от 15-ти ноември до 01 март. Свидетелят Й. не измерил гумите с техническото средство грайферомер, тъй като не разполагал с такова. При това положение, въз основа на своите субективни възприятия той съставил акт на жалбоподателя, по повод на който било издадено обжалваното в настоящото производство НП.

Както с АУАН, така и с НП на жалбоподателя е вменено нарушение по чл. 139, ал.1, т.1 от ЗДвП, според която разпоредба движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни.

При това положение е ясно, че АНО е квалифицирал нарушението неправилно. В Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (чл. 10, ал.1, т. 9, б. „а“ до б. „е“) лимитативно са изброени хипотезите на техническа неизправност по колелата и гумите на ППС, каквито в случая е безспорно, че не са били налице. Свидетелят Й. потвърди, че гумите са били технически изправни.

Грешната правна квалификация води до незаконосъобразност на наказателното постановление и представлява самостоятелна отмяна на същото.

За пълнота следва да се посочи, че дори квалификацията да беше правилната такава по чл. 139, ал.1, т.4 от ЗДвП, нарушението е недоказано. Същото се установява единствено от показанията на св. Й., който сам твърди нарушение на процедурата по установяване годността на автомобилните гуми, признавайки че не е използвал техническо средство за измерване на грайфера, а е направил констатацията за тяхното износване единствено на база своите субективни възприятия. Единствено на базата на същите обаче, при липса на обективна проверка, административно наказателна отговорност  не може да се ангажира. Това е така, тъй като съществува реална опасност от произвол, при най-малкото съмнение за което не може да се направи категоричен извод за нарушение.

По изложените съображения за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е       Ш     И :

 

ОТМЕНЯВА № 18-0310-001000  от 04.12.2018 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Д.И.Д. ***,  ЕГН: ********** на основание чл.183, ал.4, т.5, пр.1 от ЗДвП и за нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 (петдесет) лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                      

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: