РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 13.05.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският  районен съд, в публичното заседание на  17.04.2019 година в състав:   

                                                                

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова , като разгледа докладваното от районен съдия  СТОЯНОВА АНД № 24/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

  Образувано е по жалба на С.Р.Д. *** с ЕГН: ********** против Електронен фиш серия К, № 2466010  на ОДМВР - Пазарджик, с който на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДП и за нарушение на чл.21, ал.2 във връзка с ал.1  от ЗДП на жалбоподателката е наложена глоба в размер на 300 (триста) лева. 

  Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на ЕФ, чиято отмяна се иска. Твърди се,  че към датата на вмененото нарушение  – 12.12.2018г.,  преди участък км.86+000 на републикански път ІІ-37 (мястото, посочено като място на извършване на нарушението), скоростта първо била ограничена от 90 км./час на 60 км./час (намалена с 30 км./час) със знак В 26 – 60, след  който знак скоростта била ограничена отново от 60 км./час на 40 км./час (намалена с още 20 км./час) със знак В 26 – 40, като разстоянието между пътните знаци В 26, ограничаващи скоростта поетапно, било по-малко от нормативно определения минимум от 40 метра в приложение № 16 към Наредба №18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. В този случай не можело да бъде направена законово предвидената в чл.8 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на АТСС за контрол на правилата за движение по пътищата, преценка как да е разположено техническото средство – да   е разположено така, че да извърши измерването след като МПС вече е навлязло в зоната с ограничение на скоростта, след като самата зона с ограничение на скоростта е некорктно определена от  пътни знаци В 26, поставени в грубо нарушение на закона. По този начин незаконосъобразно  краткото разстояние между знаците В 26, ограничаващи скоростта, поставяли водача в невъзможност да намали скоростта съответно на указаната във време, че да не бъде  засечен от АТСС.

  В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от надлежно упълномощен представител – адвокат, който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено като незаконосъобразно.

  За ответникът по жалбата – териториалната структура на ОДМВР Пазарджик, редовно призована, не се явява представител.

  Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото  доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

  Жалбоподателката  е санкционирана  за това, че на 12.12.2018  г. в 16,12 часа на републикански път ІІ-37 км 86+000 в посока от гр. Панагюрище за гр. Пазарджик е управлявала специален автомобил „Ситроен Джъмпер“ с ДК № ** **** **, като се е движела с превишена скорост от 72 км/час при въведено ограничение от 40 км/час със знак В 26 – 40, при което превишаването било от 32 км/час. Скоростта  била установена и фиксирана с мобилна радарна система TFR1-М 631.

Въз основа на заснетото нарушение бил издаден атакуваният ЕФ, като от засечената скорост бил приспаднат толеранс от 3 км/час в полза на нарушителя. Същият бил връчен на жалбоподателката на 08.01.2019 год., видно от отбелязването в разписката на л. 8 в делото.

Жалбата против ЕФ била подадена до Панагюрския РС чрез ОДМВР Пазарджик  на 15.01.2019 г., видно от документа на л. 6 в делото, с оглед на което е процесуално допустима, като подадена в срок и от активно легитимирано лице да инициира съдебен контрол за законосъобразност на атакувания санкционен акт.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на приетите  по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля И.И., които  са непротиворечиви.

При така установеното е видно, че жалбата против атакувания ЕФ е основателна. Съображенията за това са следните:

Видно е от изисканите и приети по делото схеми на път ІІ-37 в участъка Панагюрище – Пазарджик от км 85+800 до км. 86+000 към 12.12.2018 г. разстоянието между пътни знаци В 26 – 60 и В 26 – 40 е 30 метра. Впоследствие към 22.02.2019 г. пътен знак В 26-60 е бил демонтиран, като същият бил монтиран на км 85+800, с което разстоянието между пътните знаци, въвеждащи поетапно ограничение на скоростта В 26-60 и В 26-40 е било увеличено на 90 метра.

Съгласно Приложение № 16 към Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, при ограничаване на скоростта на движение от 60 км/час на 40 км/час разстоянието между пътен знак В 26, ограничаващ скоростта на 60 км/час и пътен знак В 26, ограничаващ скоростта на 40 км/час не може да бъде по-малко от 40 метра. Този законоустановен минимум не е случаен и е установен с цел да може водачът да има необходимото време за реакция за намаляване на скоростта и същата да бъде коректно измерена при използване на АТСС от страна на компетентните органи. В случая към датата на извършване на нарушението, нормативно установеното минимално разстояние между пътни знаци В 26-60 и В 26-40 не е било спазено, което води до съмнение за правилното прилагане на чл. 8 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г., а именно че измерването е законосъобразно извършено. В този смисъл съдът е напълно солидарен с възраженията в жалбата, поддържани и в пледоарията по същество, като счита че неспазването на нормативните изисквания при поставяне на пътните знаци, въвеждащи ограничение на скоростта, е довело до незаконосъобразност на издадения ЕФ.

По изложените съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                       Р Е Ш И:

 

  ОТМЕНЯВА  Електронен фиш  серия К, № 2466010  на ОДМВР - Пазарджик,, с който на С.Р.Д. *** с ЕГН: **********  на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДП и за нарушение на чл.21, ал.2 във връзка с ал.1  от ЗДП е наложена глоба в размер на 300 (триста) лева, като незаконосъобразен.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: