РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 13.05.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на девети април  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 14/2019 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалбата на К.Р.Б. ***  с ЕГН: **********  против Наказателно постановление № 13 от 02.01.2019 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл.264, ал.1 от ЗМВР и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН на жалбоподателя  е наложено административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лева.

         В жалбата и в пледоарията по същество се излагат доводи за процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се иска. Твърди се, че мястото на извършване на нарушението било погрешно посочено както в АУАН, така и в НП. Твърди се, че нарушението не било правилно квалифицирано.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител, чрез който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено като процесуално незаконосъобразно.  

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител. Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това че на 26.12.2018 г. около 19,20 часа в град Панагюрище, на улица „Райна Княгиня” пред кафе-аперитив „Монограм” съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задълженията си по служба, като отказва да представи документ за самоличност, при наличие на такъв у него, опитва се да избяга и удря полицейски орган. 

      За извършеното нарушение св.Л.К. *** съставил против жалбоподателя АУАН № 13 от 26.12.2018г., въз основа на който било издадено атакуваното НП. 

НП било връчено лично на нарушителя на 11.01.2019 година, като  жалбата против него била  подадена чрез АНО на 17.01.2019г., с оглед на което е процесуално допустима.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите Л.К., И.Ш. и К.В., от които се установява следното:

На 26.12.2018 г. около 19,20 часа свидетелите Л.К. и И.Ш. *** получили сигнал за сбиване в кафе-аперитив „Монограм”, находящ се на улица „Райна Княгиня” в град Панагюрище. Полицаите отишли на място и установили, че жалбоподателят, който бил клиент в заведението безпричинно се сбил с друг клиент. Тъй като жалбоподателят вече бил напуснал мястото, полицаите, след като  взели сведение за местоживеенето му, посетили дома му, находящ се на ул. „******* ********” №  **. Влезли в двора и позвънили на входната врата, но никой не им отговорил. На излизане от двора, забелязали жалбоподателя, който се движил към дома си. Когато наближил, св.К. му поискал документ за самоличност. В отговор, жалбоподателят започнал да прави криволичещи движения, опитвайки се да заобиколи полицаите и да избяга. Тогава св.К. приближил жалбоподателя и го хванал за ръката, а последният го бутнал. При това положение полицаите използвали физическа сила и задържали жалбоподателя, като му сложили белезници. Отвели го в РУ, където го обискирали. При личния обиск полицаите намерили личната карта на жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка  съдът приема, че жалбата е основателна по следните съображения:

 В хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които сами по себе си представляват основание за  отмяна на НП, без да се обсъжда казуса по същество.

Безпротиворечиво се установи от свидетелските показания , че мястото на извършване на нарушението, вменено на жалбоподателя е на улица „******* ******” № ** в град Панагюрище,  пред дома му. В драстично противоречие с фактическата обстановка, която възпроизвежда, св.К. е посочил в АУАН че жалбоподателят е отказал да представи  документ за самоличност, опитал се е да бяга и го е ударил пред кафе „Монограм”, находящ се на улица „Райна Княгиня” в град Панагюрище, където между полицаите и жалбоподателят въобще не е имало контакт. Тази неточност безкритично е пренесена в по-късно издаденото НП.

Съдебната практика константно приема, че мястото на извършване на нарушението е съществен елемент на АУАН и НП  и неговото непосочване, в т.ч.  неточното или грешното му посочване, какъвто е настоящия случай, представлява процесуално нарушение от категорията на съществените, водещо до незаконосъобразност на административния акт. Да се приеме обратното, би означавало, жалбоподателят да бъде наказан за нещо, което не е извършил. В конкретния случай, жалбоподателят е осъществил вмененото му деяние, но не на посоченото в АУАН и НП място, и тъй като последното е съществен елемент на обвинението, съдът е ограничен от очертаната с НП фактическа рамка, т.е. да се произнесе извършено ли е нарушението не въобще, а на посоченото в санкционните актове място.  При това положение, съответно на събраните доказателства, съдът приема, че жалбоподателят не е престирал поведение, представляващо пречене на орган на власт да изпълни задълженията си, пред кафе-аперитив „Монограм” на улица „Райна Княгиня” в град Панагюрище.

По изложените съображения за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е       Ш     И :

 

ОТМЕНЯВА НП № 13 от 02.01.2019 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което на К.Р.Б. ***  с ЕГН: ********** за нарушение на чл.264, ал.1 от ЗМВР и на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН  е наложено административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: