МОТИВИ

към присъда, постановена по НOХД № 68/2016 г. на Панагюрския районен съд

 

Против подсъдимия Т.И.Н.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено престъпление по смисъла на чл.195, ал.1, т.4, във връзка с чл. 194, ал.1 от НК.

         Въпросите, свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието, са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт, а именно:

През месец март 2015г. фирма „Б“ ООД гр.София е изпълнила проект отвеждане на скатни води, чрез монтаж на ПВЦ тръби с диаметър от 315 мм и дължина 180 метра в „Асарел Медет“ АД гр.Панагюрище, като монтажът е извършен през периода 12.03.2015г. до 25.03.2015г. След завършване на проекта, обектът е предаден на свидетеля инж.С.Т., заемащ длъжността ** в „Асарел Медет“ АД, който отговаря за него. В обвинителния акт срещу подсъдимия Т.И.Н., Районна прокуратура Панагюрище сочи, че положената тръба е била близо до повърхността на канал и в по-голямата си част е била открита. На 16.07.2015г., около 15,30 часа, свидетелят С.Т. е установил, че част от тръбата липсва, и то именно откритата част на тръбата, в размер на около 150 метра. Свидетелят констатирал, че не е взета само онази част от тръбата за отвеждане на скатни води, която минавала под път. В обвинителния акт се сочи, че на 02.07.2015г. свидетелят Т. е констатирал, че тръбата е на мястото си и нищо не е липсвало, но към 16.07.2015г. свидетелят не е можел да установи нито кога, нито кой е откраднал тръбата. На 17.07.2015г. около 10 часа в РУ на МВР Панагюрище е получен сигнал от Началник на фирмена сигурност Б Г, като сигналът е сочел на това, че от водосборник в района на фирма „Асарел Медет“ АД „Западно насипище“ липсват около 150 метра ПВЦ тръба с диаметър 315 мм и материално отговорно лице на обекта- инж.С.Т.. Извършени са комплекс от оперативно- издирвателни мероприятия, в резултат на които е установено, че процесната тръба е транспортирана и нарязана в двор на вилен имот в местността „Кьой дере“, в землището на село Чавдар, област София, представляващо собственост на наследници на С Д. ***. Установено е, че на 10.07.2015г. подсъдимият е взел автомобила на свой приятел – свидетеля К И. *** и отишъл на водосборника, собственост на „Асарел Медет“ АД. Когато пристигнал на мястото, Н. видял положена в земята пластмасова тръба, която в по-голямата си част не била покрита с пръст. Решил да вземе тръбата, да я нареже и да я продаде, като осъществил замисъла си посредством една моторна резачка, която останала в автомобила на К И. от преди няколко дни, когато му послужила за рязане на дърва. Нарязал тръбата, натоварил я в лекия автомобил, марка „Мерцедес“ и я откарал във вилата на свидетеля И.Ц. в местността „Кьой дере“, в землището на село Чавдар, като на следващия ден продал тръбата на минаващи по пътя роми, които изкупували пластмасови отпадъци.

Разпитан в досъдебното производство, подсъдимият Н. не си спомнял каква сума е получил продавайки тръбата, както и колко метра е била дължината й.

С протокол за доброволно предаване от 18.07.2015г. подсъдимият Н. е предал на полицията моторен трион, лек автомобил марка „Мерцедес“, с ДК № СО 3329 АС и чифт обувки, които вещи е използвал при извършване на престъплението.

От приложения по Досъдебно производство № 214/2015г. по описа на РУ на МВР Панагюрище и Прокурорска преписка № 544/2015г. по описа на Районна прокуратура Панагюрище, се установява, че огледът на местопроизшествието е извършен на 17.07.2015г., от 11,35 часа до 12,30 часа, в слънчево време, при дневна светлина и добра видимост. Огледът е извършен на входа на западно насипище, собственост на „Асарел Медет“ АД гр.Панагюрище, където е намерена Г-образна бетонна стена с височина 100 см и дебелина 30 см, като на разстояние от 90 см от източния край на стената и на 57 см от горния ръб на същата, както и на 16 см от долния ръб на стената, е намерена срязана черна на цвят тръба, със син кант и диаметър 315 мм. При огледа в отвора на тръбата са намерени пластмасови черни трици, а източно от стената, върху черен път, са намерени следи от гуми на превозно средство с широчина на грайфера от 280 мм и разстояние между външните ръбове на гумите от 192 см. Сочи се, че южно от бетонната стена се намира изкоп с дължина 20 метра, дълбочина 3,5 метра и ширина 4 метра, който прави завой в посока изток и продължава с дължина 30 метра. Сочи се, че след този изкоп е разположен мост, под който са оформени четири бетонови пръстена с два водостока, в единия от които се намира канал с дължина от 80 метра. При огледа е констатирано, че той е празен, а в другия му край има срязана тръба. В изкопа са намерени следи от подметки на обувки със специфичен грайфер.

По делото е приложен Протокол от втори оглед, също проведен на 17.07.2015г., в имот находящ се в местността „Кьой дере“, в землището на село Чавдар, който оглед е проведен от 18,45 часа до 19,25 часа, в слънчево време и при дневна светлина, като при огледа се е констатирало, че до имота се стига по асфалтов път, пресичащ река Тополница. В протокола се сочи, че имотът е собственост на наследниците на С Д. *** и представлява ограден с метална мрежа двор и двуетажна постройка. Според протокола за оглед, постройката е двуетажна, но само първия етаж е монолитен, а втория е паянтов. В двора е разположен втори вход, който е непреграден и излиза на землист път. При огледа е констатирано, че тревата между двата входа и изхода на вилния имот е била отъпкана от превозно средство и в нея са намерени множество пластмасови черни и сини стружки. На осем метра от източния вход към имот е намерена следа от обувка със специфичен грайфер.

Видно от протокол за доброволно предаване, изготвен на 18.07.2015г., подсъдимият Т.И.Н. е предал на РУ на МВР Панагюрище лек автомобил тип „Джип“, марка „Мерцедес“, клас G, с ДК № СО 3329 АС, без акумулаторна батерия и преден регистрационен номер, ведно с моторен трион с червен на цвят корпус и надпис „5200“, както и чифт сиви обувки с надпис „DACHSTEIN“, с обяснението, че е използвал тези вещи при извършването на кражба на пластмасова тръба собственост на „Асарел Медет“ АД, като в протокола се сочи, че кражбата е извършена рано сутринта на 10.07.2015г.

По делото е разпитан свидетеля И.Д.Ц., от чийто показания се констатира, че на 15.07.2015г., около 20,00 часа, на свидетеля е позвънил подсъдимия Т.Н., който го попитал дали може да ползва вилата на дядото на И.Ц. – С Ц., която се намира в местността „Кьой дере“ в землището на село Чавдар. Свидетелят помислил, че Н. ще заведе там своя приятелка и не го попитал за какво му трябва вилата, а на 16.07.2015г. сутринта, когато посетил вилата констатирал, че Н. е рязал нещо пластмасово с моторна резачка. На въпроса на свидетеля Ц., подсъдимият е отговорил, че е намерил пластмасова тръба, нарязал я и я предал за скрап.

От показанията на свидетеля С.С.Т. се констатира, че същият работи на длъжност „**“ в „Асарел Медет“ АД- Панагюрище и през месец март 2015г. „Б“ ООД са завършили проект отвеждане на скатни води, чрез монтаж на ПВЦ тръби с диаметър 315 мм и дължина 180 метра, като монтажът е завършен на 25.03.2015г. Свидетелят изяснява, че тръбата е положена на повърхността на канал и е била открита, като на 16.07.2015г. именно свидетелят Т. е констатирал, че тръбата липсва, за което, след съгласуване с ръководството, на 17.07.2015г. е сигнализирал РУ на МВР Панагюрище. Свидетелят изяснява, че е липсвала откритата част на тръбата с дължина около 155 метра, като е останала само онази част от тръбата, която е монтирана под пътя. С.Т. сочи, че приблизителната стойност на открадната тръба възлиза на 20150,00лв.

По делото е разпитан свидетеля И.К.М., който в показанията си сочи, че работи на длъжност „Технически ръководител“ към „Б“ ООД София и изяснява, че положената тръба е монтирана съобразно с всички технически изисквания, като монтажът е извършен през периода 12.03.2015г. до 25.03.2015г., осъществено е захващане на тръбата в канал и укрепване на същата с арматура и носачи. Установява, че част от тръбата се е намирала на повърхността на канала и е била открита, като на 15.07.2015г. е забелязал, че тръбата липсва.

От приетото заключение на съдебно- оценъчната експертиза се констатира, че общата стойност на движимата вещ – тръба, по пазарни цени към момента на извършване на престъплението – 10.07.2015г. и след приспадане на съответно овехтяване, възлиза на сумата от 20890,62лв.

По делото е приета съдебно- трасологична експертиза, съгласно заключението на която трасологичната следа заснета с фотоапарат на 17.07.2015г. от земната повърхност на входа на западно насипище, в района на рудник „Асарел“ собственост на „Асарел Медет“ АД е оставена от подметката на лявата обувка марка „DACHSTEIN“ № 42, предадена от Т.И.Н. с протокол за доброволно предаване от 18.07.2015г. Съгласно трасологичната експертиза, отпечатъкът от гуми на автомобил, заснет на 17.07.2015г. от земната повърхност на същото западно насипище, е възможно да бъде оставено от гумите на автомобил марка „Мерцедес“, с ДК № СО 3329 АС, предаден от подсъдимия Н. на 18.07.2015г. в РУ на МВР Панагюрище.

По делото е приложена Справка за съдимост рег. № 295/23.07.2015г., издадена от Районен съд Панагюрище, от която се констатира, че подсъдимият Т.И.Н. е осъждан за престъпление по смисъла на чл.343б, ал.1 от НК- за управление на автомобил с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда.

От приложената по делото Характеристика изх. № 347р-4692 от 20.08.2015г. на подсъдимия Т.И.Н.,***, се констатира, че Т.Н. живее при родителите си И.Д.Н. и Недялка Димитрова Найденова. Сочи се, че подсъдимият е завършил средно образование в ПГ гр.Пирдоп и от 2010г. работи като „***“ във фирма „А България“ АД, като същият е регистриран през 2013г. за противообществена проява по смисъла на чл.343б от НК.

Видно от приложената по делото Етапна епикриза изх. № 29965 от 23.10.2015г. издадена от клиника по неврохирургия гр.София, подсъдимия Т.И.Н. е претърпял операция под ултразвуков контрол, тъй като страда от интраакциална туморна формация на главния мозък.

Съгласно приложената по делото декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на подсъдимия Т.и.Н. същият не е семеен, годишните му трудови доходи възлизат на 7000,00лв. не притежава недвижими имоти и е собственик на лек автомобил марка Мерцедес модел С 320.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че през месец март 2015г. в западното насипище на рудник Асарел , собственост на „Асарел Медет“ АД е изпълнен проект за отвеждане на скатни води, посредством монтаж на ПВЦ тръба с диаметър 315 мм и дължина 180 метра, като след приключване на проекта обекта е предаден на свидетеля С.Т.. Тръбата е положена на повърхността на канал и в голямата си част е била открита. На 16.07.2015г. около 15,30 часа свидетеля Т. е констатирал, че тръбата липсва и на 17.07.2015г. „Асарел Медет“ ад са уведомили РУ на МВР Панагюрище за извършената кражба. След огледи на насипището е установено, че откритата част на тръбата липсва, а от оглед на вила собственост на наследници на С Д. ***, която е разположена в местността „Кьой дере“ в землището на село Чавдар са открити множество черни и сини на цвят ленти и стружки в тревата на двора на вилното място. По този начин е установено, че подсъдимият Т.Н. е извършил рано сутринта на 10.07.2015г. кражбата, като е ползвал вилата на свидетеля И.Д.Ц. за да нареже тръбата и да я предаде на случайно преминаващи изкупвачи на пластмасови изделия.

От изготвените по делото експертизи се констатира, че общата стойност на откраднатата тръба възлиза на сумата от 20890,62лв.

От трасологичната експертиза безспорно се установява, че следите оставени от подсъдимия Н. в землището на западното насипище са оставени от предадените доброволно от него на 18.07.2015г. обувки с особен грайфер, а следите оставени в дворното място на Цачеви в землището на село Чавдар са оставени изцяло от управлявания от него автомобил марка Мерцедес с ДК С СО 3329 АС.

По делото се установи, че подсъдимият е осъждан за престъпление по смисъла на чл.343б от НК, а именно за управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите 1,2 на хиляда.- Същият съгласно приложената характеристична справка, е със средно образование, дълго време работи при един и същи работодател, а от приложената по делото епикриза се установи, че подсъдимият Н. е преживял тежка мозъчна операция.

Като отегчаващи вината обстоятелства съдът прие липсата на съзнание, че кражбата може да доведе до струпване на значителни количества вода в промишлен възел на производствено предприятие, което може да доведе до сериозни поражения не само върху иму3щгеството на дружеството, но и около околната среда в землището на Панагюрище.

Съдът прие, че така наложеното на Т.И.н. по размер и вид наказание е справедливо и ще изиграе своята превъзпитаваща роля, както за подсъдимия, така и за останалите членове на обществото. Съдът счита, че именно с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието следва да се търси в ниската правна и гражданска култура на подсъдимия Н. и ниската степен на обществено съзнание у осъдения.

По изложените съображения, съдът постанови своята присъда и уважи предявения граждански иск в неговия пълен размер.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: