Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

На

 

съдия-докладчик  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

          Днес,  31.05.2016 год., Снежана Стоянова - районен съдия в Районен съд-гр.Панагюрище, след като се запознах в качеството си на съдия-докладчик с материалите по АНД № 121/2016 г. по описа на Районен съд-гр.Панагюрище, намирам, че са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл.377 от НПК, като съдебното производство по делото бъде прекратено и същото бъде върнато на Районна прокуратура Панагюрище.

Това е така, защото делото е образувано в Панагюрския РС по повод внесено постановление по реда на чл.375 от НПК, с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, но в същото време не са налице основанията на чл.78а от НК.

Една от материалноправните предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е регламентирана в нормата на чл.78а, ал.1, буква ”А” от НК и тя изисква за престъплението да се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 /три/ години или друго по-леко наказание,когато е умишлено.

В конкретния случай престъплението,за което обвиняемият Р.Г. е предаден на съд е по чл.234в, ал.1 от НК,а именно за това,че на 22.02.2016г. в гр.Панагюрище е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителнта система,което е създало условия за непълно отчитане на потребената вода.Това престъпление е умишлено и за същото се предвижда наказание лишаване от свобода  до 5 /пет/ години и глоба до 15000 /петнадесет хиляди/ лева /редакция ДВ бр. 33/2011 г. /.Предвиденото наказание в санкционната част на престъпния състав по чл. 234, ал. 1 от НК е пречка делото да бъде разгледано по диференцираната процедура,рекламентирана в чл.375 и сл. от НПК.

Не разполагайки с процесуалната възможност за отстраняване на посоченото по-горе нарушение съдията-докладчик намира,че следва да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора, за извършване на следващите се процесуални действия.

Воден от горните съображения и на основание чл.377 от НПК,

 

                                      Р А З П О Р Е Д И Х:

 

          ПРЕКРАТЯВАМ  съдебното производство по АНД № 121/2016 год. по описа на Районен съд –гр.Панагюрище и ВРЪЩАМ  делото на Районна прокуратура-гр.Панагюрище за отстраняване на допуснатите съществени  процесуални нарушения.

          Препис от разпореждането да се изпрати на РП Панагюрище и на обвиняемия.

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от получаване на съобщението.

         

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: