П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2016                                                                                  град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                             наказателен  състав

на 09 май                                                                                      2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                     

                                                                                               

Секретар: Н.С.

Прокурор: Николай Топкаров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НОХ дело № 103 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

 

 

                ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПАНАГЮРИЩЕ – се явява прокурор Николай Топкаров

ОБВИНЯЕМИЯ Д.В.Р. се явява лично и с адв.В.В. от Пазарджишка АК, редовно упълномощен от досъдебното производство.

Съдът счита, че следва да допусне участието на процесуалния представител на обвиняемия – защитника адв. В.В., поради което

          ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА като защитник на обвиняемия Д.В.Р., адв. В.Н.В. от Пазарджишка АК.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОР ТОПКАРОВ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът с оглед становището на страните и констатирайки липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

          О П Р Е Д Е Л И :            

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на обвиняемия:

ОБВИНЯЕМИЯ Д.В.Р., роден на *** ***, с  постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно-специално образование, на работа като механик «минни машини» в «Асарел-Медет» АД, неосъждан, с ЕГН **********.

На основание чл.274, ал.1 от НПК, съдът УКАЗВА възможността за отвод.

ОТВОД НЕ ПОСТЪПИ.

На основание чл.274, ал.2 от НПК, съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия.

ОБВ. Р.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението и факта,че същото им значение на влязла в сила присъда. Лично съм подписал споразумението. Моля, ако е възможно по преценка на съда и със съгласието на Районна прокуратура, наложеното ми наказание по смисъла на чл. 343г от НК, във връзка с чл. 37 ал.1 т.7 от същия кодекс, да бъде намалено като бъда лишен от правото да управлявам МПС за срок от 9 (девет), а не от 11 месеца, тъй като съществува опасност да не мога да изпълнявам служебните си задължения в твърде дълъг период от време, а това може да даде основание на работодателя ми да ме уволни.

ДОКЛАДВА се споразумението.

ПРОКУРОР ТОПКАРОВ: Уважаема госпожо председател, поддържам споразумението във вида, в който е внесено и моля да бъде вписано съдържанието в протокола от съдебно заседание. Считам, че не е налице пречка да променим размера на наказанието за лишаване от право да управлява МПС от 11 месеца на 9 (девет) месеца с оглед изнесеното и събраното относно неговата личност като характеристични справки, свидетелство за съдимост и справка за нарушител по ЗДвП.

АДВ. В.: Уважаема госпожо председател, поддържам споразумението така както е внесено и също поддържам искането на подзащитния ми и моля съда да го уважи, като намалите лишаването от правоуправление от 11 на 9(девет) месеца, предвид това, че същ3ествува опасност да загуби работата си. Като писмено доказателство сме приложили споразумение към трудовия му договор, от което е видно, че същият има вменено такова задължение да управлява служебно машини в района на предприятието, където работи, за които се изисква свидетелство за правоуправление. Моля, като прецените че вече в този му вид споразумението не противоречи на закона и морала, да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯ Д.В.Р.: Разбирам обвинението. Доброволно съм подписал споразумението. Наясно съм с последиците от споразумението, че има значение на влязла в сила присъда. Признавам се за виновен. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Съдът счита, че така внесеното в съда споразумение, ведно с направеното в днешното съдебно заседание искане за намаляване на размера на наказанието „лишаване от право” да управлява МПС по смисъла на чл. 343г, вр. с чл. 37 ал.1 т.7 от НК като промяната е в смисъл това лишаване да бъде наместо за 11 за 9 (девет) месеца, считано от датата на влизане на настоящото споразумение в сила, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да се впише в протокола окончателния вариант на споразумението ведно с допълнението в днешното съдебно заседание, постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, чрез прокурор Николай Топкаров, адв.В.В. защитник на обвиняемия Д.В.Р. и обвиняемия, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на споразумение, постигнато между Районна прокуратура гр.Панагюрище, чрез прокурор Николай Топкаров, адв.В.В. – защитник на обвиняемия Д.В.Р., съгласно което:

ОБВИНЯЕМИЯ Д.В.Р., роден на *** ***, с  постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно-специално образование, на работа като механик «минни машини» в «Асарел-Медет» АД, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2016 г. по републикански път ІІІ-8003, км 27+523, е управлявал МПС – лек автомобил „Опел Фронтера“, с ДК № РА6212ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез извършена химическа експертиза - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.381, ал.1 и ал.5 от НПК, във вр. с чл.343б, ал.1 от НК и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, ПРИЕМА да изтърпи наказание «лишаване от свобода» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание «глоба» в размер на 1000,00 (хиляда) лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, ведно със сумата от 5,00 (пет) лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба.

       На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Д.В.Р., с ЕГН **********, ПРИЕМА да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Д.В.Р., с ЕГН **********, се съгласява да заплати в полза на ОД на МВР – Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 121,00 лв. (сто двадесет и един лв.) за за химическа и за съдебно-медицинска експертизи по досъдебното производство № 310-ЗМ-39/2016 по описа на РУ на МВР Панагюрище, както и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 5,00 (пет) лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                                           ЗАЩИТНИК:

/Николай Топкаров/                                             /адв.В.В./

 

 

 

                                                ОБВИНЯЕМ:

                                                          /Д.В.Р./

 

Съдът като прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

          О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр.Панагюрище, чрез прокурор Николай Топкаров, адв.В.В. – защитник на обвиняемия Д.В.Р., съгласно което:

ОБВИНЯЕМИЯ Д.В.Р., роден на *** ***, с  постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, със средно-специално образование, на работа като механик «минни машини» в «Асарел-Медет» АД, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2016 г. по републикански път ІІІ-8003, км 27+523, е управлявал МПС – лек автомобил „Опел Фронтера“, с ДК № РА6212ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,24 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез извършена химическа експертиза - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.381, ал.1 и ал.5 от НПК, във вр. с чл.343б, ал.1 от НК и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, ПРИЕМА да изтърпи наказание «лишаване от свобода» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание «глоба» в размер на 1000,00 (хиляда) лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, ведно със сумата от 5,00 (пет) лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба.

       На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Д.В.Р., с ЕГН **********, ПРИЕМА да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Д.В.Р., с ЕГН **********, се съгласява да заплати в полза на ОД на МВР – Пазарджик, направените по делото разноски в размер на 121,00 лв. (сто двадесет и един лв.) за за химическа и за съдебно-медицинска експертизи по досъдебното производство № 310-ЗМ-39/2016 по описа на РУ на МВР Панагюрище, както и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 5,00 (пет) лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 103/2016 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Протоколът се написа на 09.05.2016 г.

Заседанието приключи в 11,00 часа

 

 

 

СЪД.СЕКРЕТАР:                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с произнесеното протоколно определение на 09.05.2016 г. по НОХД № 103/2016г. по описа на Районен съд гр.Панагюрище, с което е постигнато споразумение между страните, съдът намира, че следва да отмени взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „подписка”, предвид на което и на основание чл.309, ал.4 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА взета мярка за неотклонение „подписка” по отношение на обвиняемия Д.В.Р.,***, с ЕГН **********.

Определението е неокончателно и подлежи на обжалване с частна жалба и протест, пред Пазарджишкия окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: