ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  …………..         

 

 17.05.2016 г.,гр.Панагюрище

 

 

ПАНАГЮРСКИ РАЙОНЕН СЪД,на седемнадесети май  през две хиляди и шестнадесета  година в закрито заседание в състав:

 

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стоянова ЧНД №111 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243,ал.4 от НПК.

Образувано е по жалба на адв.Благой Благоев в качеството му на пълномощник на Д.Х.И.  против Постановление на Районна прокуратура Панагюрище от 28.04.2016г.,с което наказателното производство по ДП №114/2015г. по описа на РУ-Панагюрище и пр. вх.№907/14г. по описа на РП-Панагюрище е частично прекратено по отношение на Т.Д.К. *** за престъпление по чл.131,ал.2,предложение 13-то,т.3 във връзка с чл.130,ал.1от НК,постановено е продължаване на разследването срещу неизвестен извършител и спиране на производството.

Обобщено казано,в жалбата се сочи,че атакуваното постановление е незаконосъобразно,т.к. е постановено при неправилно интерпретирана фактическа обстановка.Необосновано не са били кредитирани една група гласни доказателства, при което са били направени и погрешни фактически и правни изводи.Сочи се,че са допуснати съществени процесуални  нарушения,изразяващи се в непредявяване на разследването на пострадалия.Иска се отмяна на атакуваното прокурорско постановление и връщане на делото на прокурора с указания за внасянето му с обвинителен акт в съответния съд.

След като се запозна с доводите в жалбата и с материалите по ДП,за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Досъдебното производство е образувано против  неизвестен извършител за престъпление по чл.131,ал.2предл.13-то,т.3  във връзка с чл.130,ал.1 от НК за това,че на 25.10.2014г. в гр.Панагюрище,в сградата на ФСМП-Панагюрище е причинил лека телесна повреда,изразяваща се в причиняване на разстройство на здравето,извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК-травматичен оток с голям хематом в тилната част на дясната теменно слепоочна област с диаметър 5 см. на доктор Д.И.-медицински специалист-лекар при ФСМП-Панагюрище,при изпълнение на службата му. В хода на разследването като обвиняем в извършване на престъплението е бил привлечен Т.К..

След извършване на редица процесуално следствени действия – разпит на общо 11 свидетели и приобщаване на писмени доказателства,наблюдаващият прокурор е направил извод, че от доказателствата по делото не се установява по несъмнен начин,че Т.К.  е осъществил  вменения му престъпен състав.Безспорно било установено само извършеното деяние,но не и неговия автор в лицето на обвиняемия К..

За да формира този свой извод прокурорът е отказал да даде вяра на показанията,ползващи обвинителната теза,а именно тези на свидетелите И.,Грънчарова,Спасова и Костадинова.Прокурорът е аргументирал извода си с факта на противоречия между показанията на пострадалия свидетел И. и тези на св.Грънчарова относно това кой е потърсил съдействието на полицията чрез тел.112,както и с опровергаването на тези твърдения чрез показанията на полицейските служители Шопов и Вранчев и приложената  на л.105-106  в ДП извадка от дневника за получени сигнали в ОДЧ на РУ Панагюрище.

Според настоящия съдебен състав опровергаването на твърденията  на пострадалия свидетел И. и на свидетелката Грънчарова за това,че непосредствено след инцидента са сигнализирали дежурния в РУ Панагюрище,който бил изпратил двама  полицаи,които се отзовали,не е достатъчно,за да се дискредитират показанията на пострадалия и на свидетеля -очевидец Петка Спасова относно подлежащия на доказване главен факт-ударил ли е обв.Т.К. свидетеля И.. Прокурорът не е изложил мотиви за това защо не дава вяра на цитираните преки доказателства и кои са тези,които ги дискредитират в частта относно нанесения удар и неговия автор в лицето на обвиняемия. Излагането на мотиви в прокурорския акт в указаната насока е задължително,за да бъде осъществен контрол за законосъобразност от съда. Прокурорът дължи конкретни съображения,а не общи фрази за това кога се дължи предаване на обвиняемия на съд. 

В настоящия казус,показанията на пострадалия и свидетеля очевидец Петка Спасова следва да се проверят детайлно,посредством събирането на всички възможни преки или косвени доказателства.Към момента те се подкрепят от приложеното съдебно-медицинско удостоверение и извършената въз основа на него съдебно-медицинска експертиза,които прокурорът кредитира с уговорката,че не доказват авторството. Пострадалият и св.Спасова обаче твърдят,че автор на констатираното с приложеното СМУ нараняване е обв.К.. Ето защо прокурорът е бил длъжен да събере доказателства  за проверка  на това писмено доказателство. Внимателният прочит на медицинското удостоверение сочи,че то е под №167-І от 28.10.2014г. При тази констатация би следвало да се изясни практика ли е в отделението по съдебна медицина при МБАЛ Пазарджик АД да се издават удостоверения,при които след поредният номер да има допълнение с римски цифри /в случая „–І“/,ако не - кое е наложило  тази номерация на приложеното по делото СМУ.Следва да се изиска извадка от журнала за посещенията и извършените прегледи в отделението за периода от 20.10.2014г. до 30.10.2014г.,евентуално /при положение че се води такъв/ регистър на издадените СМУ.Следва да се изиска и приложи документ,удостоверяващ плащането на прегледа на пострадалия св.И.,като се провери,вкл. и със  счетоводна експертиза ,постъпило ли е плащане за освидетелстването,за което е издадено СМУ №167-І от 28.10.2014г. и кога е станало това.След събиране на посочените доказателства и предвид твърденията на пострадалия за относимостта на медицинския  документ към причиненото  му от страна на обв.К. нараняване,прокурорът следва да изложи съответните изводи,като даде оценка на достоверността на обвинителните гласни доказателства.Същата следва да бъде обоснована и ориентирана към главния факт на доказване- причиненото телесно увреждане.   

Проверката в указания смисъл  е особено необходима,тъй като резултатите от същата биха могли да бъдат основание да се преосмисли възприетата фактология, евентуално да се установи коя група свидетели не казва истината относно подлежащия на доказване главен факт.

При тези данни съдът счита, че постановлението на РП Панагюрище  за частично прекратяване на ДП и спиране на същото срещу неизвестен извършител е незаконосъобразно,т.к. е постановено при наличие на доказателствен дефицит-не са събрани всички необходими доказателства за проверка на противоречивите гласни.Ето защо постановлението следва да бъде отменено,а  делото да бъде върнато на Районна прокуратура Панагюрище  за извършване на следващите се  процесуално-следствени действия.Независимо от вида на заключителния прокурорски акт,след  приключване на допълнителното разследване,ДП следва да бъде предявено освен на обвиняемия,и на повереника на пострадалия,предвид редакцията на чл.227,ал.2 от НПК.

По изложените съображения и на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК Панагюрския районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ постановление на Районна прокуратура – Панагюрище  от 28.04.2016г.,с което наказателното производство по ДП №114/2015г. по описа на РУ-Панагюрище  и пр. вх.№907/14г. по описа на РП-Панагюрище е частично прекратено по отношение на Т.Д.К. *** за престъпление по чл.131,ал.2,предложение 13-то,т.3 във връзка с чл.130,ал.1от НК,постановено е продължаване на разследването срещу неизвестен извършител и спиране на производството.

 

Определението може да се обжалва и протестира пред Пазарджишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на  РП Панагюрище,обвиняемия,защитниците му,пострадалия и неговия повереник.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: