П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

година 2016                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                                       наказателен  състав

На 04 май                                                                                                                 година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                       

Секретар: П.З.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НЧХ дело № 80 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,41 се явиха:

 

Тъжителка М.Н.О., редовно призована се явява лично и с адв.Петър Мулешков от ПАК,надлежно упълномощен да представлява тъжителката като нейн повереник,с пълномощно от днес.

        Явява се подсъдимият В.Н.О.,редовно призован.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. МУЛЕШКОВ: Моля да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ:Да се даде ход на делото.

Съдът намира,че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се инкорпорирания в частната тъжба граждански иск, предявен от тъжителката М.Н.О. против подсъдимият В.Н.О. за сумата от 500.00 /петстотин/ лева,представляваща обезщетение за неимуществени вреди,ведно със законната лихва върху същата сума,считано от инкриминираната дата  08.10.2015г. до окончателното изплащане.

        АДВ.МУЛЕШКОВ: Ув. г-жо съдия, поддържаме така предявения от нас иск. Поддържаме направените искания и направените доводи в тъжбата. Поддържаме и тъжбата.

ПОДСЪДИМИЯТ: Получих препис от тъжбата. Нямам лична карта, не съм си вадил. Със сърцето не съм добре. Не работя.Не мога да кажа нищо за гражданският иск.

Съдът намира,че гражданският иск е своевременно и надлежно предявен в съответствие с изискванията на наказателния кодекс,като приемането му в наказателния процес няма да затрудни разкриването на обективната истина и няма да стане причина за отлагане на делото.

По тези съображения,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от тъжителката М.Н.О. против подсъдимият В.Н.О. граждански иск за сумата от 500.00 / петстотин/ лева,представляваща обезщетение за причинените с престъплението неимуществени вреди,ведно със законната лихва от датата на увреждането – 08.10.2015г. до окончателното изплащане.

КОНСТИТУИРА като граждански ищец в процеса частната тъжителка М.Н.О..

Съдът пристъпи към СНЕМАНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯТ В.Н.О.: Аз нямам документ за самоличност, аз не съм си вадил лична карта.Аз зеленият паспорт съм си върнал в полицията.

Подсъдимият представя АУАН от 03.05.2016г.,с който е санкциониран по чл.7, ал. 1 от ЗБДЛ.

Видно от акта, имената на подсъдимия са В.Н.О.,с ЕГН: **********.

В.Н.О., роден на ***г. в гр.Копривщица, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН:  **********.

ТЪЖИТЕЛКАТА: Подсъдимият е мой брат. Заявявам, че това е той. Това е В.О. срещу който съм предявила граждански иск.

        ПОДСЪДИМИЯТ:Получих препис от частната тъжба. Прочел съм за какво ме предават на съд. Няма да си упълномощавам адвокат. Аз няма да си хващам адвокат. Ако съда реши да ми назначи, да ми назначи.

        На подсъдимият се разясниха правата по чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274  от НПК.

        Не се направиха отводи на съда и секретаря.

СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА.

СПОГОДБА СЕ ПОСТИГНА.

АДВ.МУЛЕШКОВ: Ув. г-жо съдия, аз Ви предлагам следният вариант за приключване на делото.На първо място оттегляме гражданският иск,но спогодбата да бъде в смисъл:Подсъдимият да се извини публично на тъжителката в присъствието на съда,като обещае, че ще поправи поведението си и за в бъдеще няма да проявява агресия към сестра си – тъжителката М.О..

ТЪЖИТЕЛКАТА:Съгласна съм със спогодбата,която представи адвоката ми.Оттеглям гражданският иск.

Предвид изявлението на ч. тъжителка и гр. ищца, съдът

        ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството в гражданската част.

ПОДСЪДИМИЯТ:Съгласен съм с предложената  спогодба.

Съдът като съобрази изявленията на страните намира на първо място,че постигнатата спогодба е процесуално допустима,с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателната спогодба,по силата на което подсъдимият В.Н.О., се ЗАДЪЛЖАВА да се извини на тъжителката М. НЕНЧОВА О.  в съдебната зала, като обещае,че занапред няма да проявява агресия към нея.

ПОДСЪДИМИЯТ: Извинявам се на сестра ми.Повече така няма да правя.Много ти се извинявам.

Съдът възприе извинението и обещанието на подсъдимия според съдържанието на постигнатата спогодба.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ТЪЖИТЕЛ:                                        ПОДСЪДИМ:

         /М.Н.О./            /В.Н.О./

 

 

Съдът намира,че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави,с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба в горепосочения смисъл като непротиворечаща на закона и добрите нрави.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

С оглед постигнатата спогодба,съдът счита,че производството по делото следва да бъде прекратено,поради което и на основание чл.289, ал.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.3 от НПК,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №80/2016г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението в частта,с която е прекратено производството в гражданската част подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протокола изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.15 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: