О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

51

 

03.05.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


         Номер                 Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Трети май

 

2016

 
                

на                                                                          Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

Съдия СТАТЕЛОВА

 

46

 

2016

 
 


                                         ЧНД №                    по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.4, във връзка с чл.244, ал.5 от НПК.

Депозирана е жалба от Р.Г.Б.,***, срещу Постановление за частично прекратяване и спиране на наказателно производство от 19.02.2016г., постановено от Районна прокуратура Панагюрище по Досъдебно производство № 164 от 2014г. по описа на РУ на МВР Панагюрище и Прокурорска преписка № 305/2014г. по описа на РП Панагюрище.

В жалбата на Р.Б. се сочи, че счита постановлението на Районна прокуратура Панагюрище за неправилно, тъй като отговорността за сечта трябва да се търси от получилия разрешителното за сеч, а именно Стефан Фирков, а не от общите работници, които той е наел да извършат сечта. Сочи, че ако секачите са толкова важни за разследването, то преди да получи разрешителното за сеч Стефан Фирков е следвало да представи адресите на секачите.

Видно от приложеното по делото Постановление за частично прекратяване и спиране на наказателното производство, постановено на 19.02.2016г., районният прокурор е приел, че измамата в наказателното и гражданското право имат съвършено различна правна природа. В постановлението се сочи, че измамата в гражданското право представлява умишлено въвеждане в заблуждение на друго лице, с цел то да бъде подтикнато към сключване на определена сделка, докато в наказателната измама деецът цели да набави за себе си или за другиго имотна облага или благоприятно изменение в имущественото състояние. При престъплението измама, според районния прокурор, заблуждението е средство или начин да се мотивира друго лице да вземе решение и да извърши акт на имуществено разпореждане, с който се причинява непосредствено имуществена вреда. В конкретния случай, съгласно постановлението, между жалбоподателя Р.Б. и обвиняемия Стефан Фирков е сключен договор за покупко- продажба на дървесина на корен, като изправната страна може да защити своите интереси чрез граждански иск. Сочи се, че Фирков не може да осъществи престъплението измама, тъй като действията му са обусловени по силата и в рамките на договора, сключен с жалбоподателя Р.Б., като Фирков има възражения към договорното поведение на Б., който се явява изправната страна по договора. Според постановлението на Районна прокуратура, полученото от обвиняемия Фирков по сключения договор не може да се квалифицира като обсебване, тъй като основанието за това получаване е самия договор, сключен между страните и макар у жалбоподателя Б. да е създадена невярна представа, относно определени елементи от сделката, сключена с обвиняемия и относно условията на тази сделка, пряк резултат е сключения договор за продажба на дървесина на корен. Според Районната прокуратура, липсват данни, сочещи че договорните отношения се използват от обвиняемия с измамлива цел, като Фирков изобщо не е имал намерение да изпълни задълженията си.По тази причина Районната прокуратура частично е прекратила производството по отношение на обвиняемия Стефан Фирков за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, като производството е счетено, че следва да се води срещу неизвестен извършител по реда на чл.235, ал.1 от НК и едва след установяване на лицата, извършили реално сечта в имота на жалбоподателя Б. да бъде установено участието на Фирков в това деяние. Районната прокуратура сочи, че реално извършилите на сечта не са установени, поради което не могат да бъдат извършени нови действия по разследването и в този смисъл делото следва да бъде спряно до издирването на автора на инкриминираното деяние по смисъла на чл.235, ал.1 от НК.

На 18.12.2015г. по делото е разпитан жалбоподателя Р.Г.Б., който сочи, че на срещата за узаконяване на сделката пред нотариус, насрочена за декември 2013г., обвиняемия Фирков не се явил, а вместо това през месец януари 2014г. е дошъл баща му, който е донесъл договор за добив и покупко- продажба на дървесина на корен. Жалбоподателят сочи, че след прочитане на договора му направило впечатление, че не става дума за договор за закупуване на цялата гора, а само на дървесината върху терена, но понеже имал нужда от средства, Б. подписал договора и попълнил саморъчно своите данни. Сочи също, че е постъпил лекомислено, като е предоставил всички документи на Стефан Фирков преди да е получил цялата уговорена сума по договора. Твърди, че иска да получи цялата сума, а именно -3300,00лв, която Фирков следва да му преведе по банкова сметка ***. Твърди, че във фейсбук е намерил информация относно Стефан Петров Фирков, който ликвидирал дружество за дърводобив, получил много заявки за изпълнение, но не е изпълнил нищо от тях. Твърди, че не е възможно обвиняемия да знае само първите имена на дървосекачите, които е изпратил да добиват дървесина в неговия имот.

По делото е приложена справка за съдимост № 515/21.12.2015г., издадена от Районен съд Панагюрище, от която се констатира, че обвиняемият Стефан Петров Фирков не е осъждан. Видно от приложената по делото характеристична справка, Стефан Фирков е роден в гр.Велинград и има две криминалистични регистрация, датирани от 27.02.2013г. -на VІІ РУ на СДВР и криминалистична регистрация на РУ на МВР Панагюрище от 19.12.2014г.

По делото е приложено и прието заключение на комплексна лесотехническа и оценъчна експертиза, от което се установява, че позволително за сеч № 158647 от 19.01.2014г. е регистрирано без да са спазени принципите, разпоредбите и изискванията на Закона за горите и Наредба № 8 от 2011г. за сечта в горите. Вещото лице сочи, че в материалите по досъдебното производство няма приложено в пълен обем досие по чл.64 от Наредбата за извършена сеч в поземлен имот с идентификатор 55302.716.8 отдел 249“Д“. Вещото лице сочи, че общото добито количество от маркирани и немаркирани дървета в поземления имот от бял бор, дъб и цер е в размер на 38,75 м3 на обща стойност 3544,60лв. Съгласно заключението, видно от констативен протокол серия Н – 8 № 1141 от 08.05.2014г., в близост до поземлен имот с идентификатор 55302.716.8 са отсечени общо 199 броя дървета от бял бор и 58 броя дървета от дъб с общ обем от 18,48 куб.метра, на стойност 1475,08лв. Вещото лице сочи още, че изчислените количества и стойност на добитата в имота дървесина в размер на 3544,60лв. следва да се считат за имуществена щета на наследниците на Георги Радков Б..

От показанията на обвиняемия Стефан Петров Фирков, дадени пред разследващия полицай се установява, че през есента на 2013г. Коста от Панагюрище го завел до дома на жалбоподателя Б. и ги запознал, като е посочил, че Б. продава гора, а Фирков, занимавайки се с дърводобив, се интересувал от покупката на горски площи. Обвиняемият сочи, че заявил на жалбоподателя Б. желанието си да купи имота му, след което го поканил да отидат да огледат гората, но до самите площи не достигнали, а Б. му показал някаква гора, твърдейки, че е негова. Обвиняемият установява, че жалбоподателя му поискал твърде висока цена, при което Фирков му отговорил че няма да купи гората, ако не смъкне от цената. Установява също, че са разменили телефонните номера, след което Стефан Фирков си тръгнал. Твърди, че когато с Б. се чули отново и му съобщил нова цена за гората са били сами. Тогава Б. го поканил да го посети отново, за да се разберат за цената и тогава се разбрали, че гората ще бъде продадена за сумата от 3300,00лв. Установява, че и тогава с жалбоподателя са били сами, договорката е била устна и Фирков веднага е предал на Б. сумата от 300,00лв., като поискал жалбоподателя да се снабди с всички необходими документи, за да бъде финализирана сделката пред нотариуса. Сочи, че тогава с Б. са стигнали до споразумение сумата от 3000,00лв. да бъде предадена на жалбоподателя при сключване на сделката в нотариална форма. Сочи, че това е било през месец ноември 2013г., а по-късно Б. му се обадил по телефона и му заявил, че е  готов с документите и е разговарял с нотариус, пред който да се изповяда нот.акт за покупко- продажба. Обвиняемият сочи в обясненията си, че отново посетил гр.Панагюрище и двамата с Б. тръгнали да обикалят нотариалните кантори в Панагюрище, тъй като констатирал, че Б. изобщо не е разговарял с нотариус. Фирков сочи в обясненията си, че си тръгнал обратно, понеже му се родило бебе, имало проблеми с него и трябвало незабавно да се завърне в София, а с Б. се разбрали, че ще го посети отново, когато се определи дата за изповядване на сделката. В обясненията си Фирков твърди, че от тогава Б. всеки ден му звънял по телефона и му обяснявал, че парите му трябват спешно, като искал обвиняемия отново да дойде в Панагюрище и да му даде парите. Според Фирков, седмица по-късно той отново посетил Панагюрище, заедно със свидетелката Мария Гатева. Именно тогава се видял с Б. и му предал останалата сума от 3000,00лв., като свидетел на предаването е била Мария Гатева. Установява, че с жалбоподателя се срещнали в центъра на Панагюрище, Фирков слязъл от колата и дал на Б. 3000,00лв., а свидетелката Гатева стояла в колата. Гатева е констатирала, че при слизането от колата Фирков е носел пари, а след срещата с Б. се завърнал само с документи относно бъдещата сделка. Твърди, че с жалбоподателя се условили, когато приключат проблемите с детето му, обвиняемият отново да посети гр.Панагюрище и да се осъществи прехвърлянето на недвижимия имот. В обясненията си обвиняемия твърди, че понеже е заплатил цялата сума за покупко –продажбата, но е нямал никакви официални документи и не е можел да извършва сеч в гората, която е закупил, през януари 2014г. е изпратил баща си, който е трябвало да се срещне с жалбоподателя Б. и да се сключи договор за сеч, заради която е закупил земята и гората върху нея. Според обвиняемия Фирков, той е предупредил Б., че ще изпрати баща си за да се сключи поне договор за продажба на дървесина на корен и да може да се извърши сеч в гората, а по-късно да се осъществи нотариалното изповядване на договора за покупко -продажба на гората. Така Б. се съгласил и според обвиняемия сам е написал данните си и е подписал договор за покупко- продажба на дървесина на корен. Сочи, че в договора, понеже е бланков, е посочено, че следва сумата да бъде преведена по банкова сметка, *** Б. е получил парите на ръка. Твърди, че ако не е платил цялата сума за покупката,Б. е нямало да се съгласи да сключи с него договор за продажба на дървесина на корен. Сочи, че не дължи никакви пари на жалбоподателя, не го е мамил и не го е въвеждал в заблуждение.

Съгласно протокол за очна ставка, проведена на 11.01.2016г. пред разследващ полицай на РУ на МВР Панагюрище, жалбоподателят сочи, че Б. се е свързал с Фирков, благодарение на обява във вестник, публикувана от обвиняемия. Докато Фирков установява, че с жалбоподателя са го запознали Коста и Мария от Панагюрище. И двамата не отричат, че са се виждали един или два пъти, като са били само двамата и никой не е присъствал на тези срещи. Потвърждават, че на 14.01.2014г. е сключен договор за добив и покупко -продажба на дървесина на корен, но не е сключвана сделка за покупко -продажба на гора. Според Б. този договор е сключен защото имал нужда от средства, и договора го е устройвал, като именно бащата на обвиняемия Фирков му го е подонесъл за подпис. Фирков изяснява, че при сключването на договора е нямало възможност да посети гр.Панагюрище и договора е донесен на Б. от неговия баща. Според Б. сумата от 3300,00лв. е трябвало да му бъде преведена по банкова сметка, ***, че сумата от 3300,00лв. е трябвало да се заплати при изповядване на сделката пред нотариуса. От очната ставка Р.Б. е посочил, че е получил само 300,0лв. като капаро за сключването на договора, а остатъкът е следвало да му бъде преведен по банкова сметка. ***, той е изплатил цялата сума на жалбоподателя на ръка преди сключването на договор за добив на дървесина на корен. От съставения протокол се установява, че те нямат въпроси помежду си.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че с определение № 74/08.06.2015г., постановено по ЧНД № 16/2015г. по описа на Панагюрския районен съд, настоящият състав е потвърдил постановление на Районна прокуратура Панагюрище, с което частично е прекратено дознание № 164/2014г. по описа на РУП Панагюрище и прокурорска преписка № 305/2014г. по описа на Районна прокуратура Панагюрище, за престъпление по смисъла на чл.209, ал.1 от НК и спиране на наказателното производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.235, ал.1 от НК.

Със свое определение № 494/03.11.2015г. Окръжен съд Пазарджик е отменил определение № 74/08.06.2015г. на Районен съд Панагюрище, както и постановление на Районна прокуратура Панагюрище с което наказателно производство по дознание № 164/2014г. и прокурорска преписка № 305/2014г. е спряно, като делото е върнато на Районната прокуратура за правилното прилагане на закона.

По делото се установи, че Районната прокуратура е осъществила разпити на жалбоподателя Б., както и на обвиняемия Стефан Фирков, приложени са множество писмени доказателства за обвиняемия.

От показанията дадени от жалбоподателя Б. се установи, че според Б. уговорката помежду им с обвиняемия била за покупко-продажба на земя и гора, а не само за продажба на дървесина на корен.

От справката за съдимост се установи, че Стефан Фирков не е осъждан. Установи се също, че същия има само една криминалистична регистрация, а от приетата по делото лесотехническата и оценъчна експертиза се констатира безспорно и категорично, че позволителното за сеч не отговаря на изискванията на Закона за горите, общото количество от маркирани и немаркирани дървета в поземления имот с идентификатор 55302.716.8 отдел 249“Д“, е на обща стойност от 3544,60лв., като размерът на добитата в имота дървесина, с която е нанесена имуществена вреда на наследниците на Георги Б. възлиза на тази сума.

Съдът счита, че от събраните допълнителни доказателства не се установява наличието на престъпни намерения по смисъла на чл.209, ал.1 от НК от страна на обвиняемия Фирков. От допълнителните доказателства не може да се направи извода, че Фирков е предприел действия с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага. Напротив, установи се, че въпреки, че не е осъществено нотариално изповядване на покупко- продажбата на недвижимия имот, Фирков е заплатил сумите, дължими на жалбоподателя Б. и на практика е осъществен фактически състав само на деяние по смисъла на чл.235, ал.1 от НК.

Съдът счита, че следва да потвърди постановление на Районна прокуратура Панагюрище за частично прекратяване и спиране на наказателното производство от 19.02.2016г., с което се прекратява наказателното производство по отношение на извършено от Стефан Фирков престъпление по смисъла на чл.209, ал.1 от НК, като следва производството да продължи да се води срещу неизвестен извършител до установяване на това, кой е извършил незаконна сеч по смисъла на чл.235, ал.1 от НК.

 

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл.243, ал.4, във връзка с чл.244, ал.5 от НПК,

        

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура гр.Панагюрище от 19.02.2016г., за частично прекратяване и спиране на наказателно производство по Досъдебно производство № 164/2014г. по описа на РУ на МВР гр.Панагюрище и Прокурорска преписка  305/2014г. по описа на Районна прокуратура Панагюрище, водено срещу Стефан Петров Фирков, с ЕГН-**********,***, за престъпление по смисъла на чл. 209, ал.1 от НК и спиране на наказателното производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.235, ал.1 от НК.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Пазарджишки окръжен съд в седемдневен срок от получаването на препис от него, в частта му относно прекратяване на наказателното производство по отношение на Стефан Петров Фирков.

В останалата му част определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: