Р Е Ш Е Н И Е

34

 

      20.05.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети април

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

НЕНКА ИВАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

52

 

2016

 
 


                                       НАХД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Жалбоподателят П.Г.П. е предявил жалба срещу Наказателно постановление № 3925/19.02.2016г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг“ при Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“- Ангел Г. Милчин. Жалбоподателят сочи, че с Наказателно постановление № 3925/19.02.2016г. му е наложено административно наказание -  глоба в размер на 1000,00лв., на основание чл. 53, ал.1 от Закона за пътищата, според което административно- наказващият орган е приел, че жалбоподателят П. е осъществил движение на извън габаритно превозно средство без разрешително или квитанция за платени пътни такси, издадено по реда на раздел ІV на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ- за движение на извън -габаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя за дейност от специалното ползване на пътищата.

Жалбоподателят твърди, че липсват констатации и данни, от които да се установи, че е извършвал дейност, представляваща специално ползване на пътищата, тъй като никъде от АУАН и от НП не може да се установи, че е налице превозване на тежък или извън-габаритен товар, понеже е налице извън-габаритно ППС, но не е налице извън-габаритен товар. П. твърди, че знак за  равенство за извън-габаритен товар и извън-габаритно превозно средство не може да бъде поставен, защото е възможно едно извън- габаритно превозно средство да не превозва извън-габаритен товар и обратно, а липсата на каквито и да е данни относно наличието на извън-габаритен товар представлява съществено процесуално нарушение на изискванията за форма на НП и АУАН.

П.Г.П. оспорва, че е налице извършването на процесното нарушение, както и техническата изправност на средството, с което е извършена проверката, а именно: ел.везна DFW-KR № 118844, което според жалбоподателя не е било изправно към момента на проверката, понеже не е преминало през изискуемия първоначален и периодичен метрологичен контрол. Твърди още, че не е посочено какво е било измереното натоварване на една ос- на двойната ос, съгласно изискванията на чл.7, ал.1, т.5, б.“в“ от Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ, за да бъде посочено, че натоварването на двойната ос превишава максимално допустимото натоварване от 18 тона. Твърди, че следва да бъде прието за маловажен случай вмененото му нарушение, тъй като движението на извън-габаритното превозно средство не е забранено от закона, а единствено налага заплащане на пътна такса, като същата е заплатена още в деня на установяване на нарушението – 04.02.2016 г. с квитанция за платени пътни такси № 115011510018388. Твърди, че актосъставителят изрично е заявил на П., че ако бъде заплатена дължимата такса няма да му бъде издавано наказателно постановление, което потвърждава хипотезата, че и административно наказващият орган е приел нарушението за маловажно. Твърдят, че съгласно Наредба № 11/03.07.2001 г. не е било необходимо издаването на изрично разрешение от администрацията, управляваща пътя за движението на ППС, а единствено заплащането на пътна такса, защото процесното ППС има обща маса до 45 тона и натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвания на ос, по раздел ІІ от тази Наредба, като сочат и габаритните размери – широчина 2,30 метра, височина 3,95 метра и дължина 9 метра, при допустими по Наредбата габаритни размери: широчина до 3,30 м, височина до 4,30 м и дължина до 22 м.

П.П. моли съда да бъде отменено обжалваното наказателно постановление.

Видно от приложеното по делото Наказателно постановление № 3925 от 19.02.2016 г. на жалбоподателят П.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв., за това, че на 04.02.2016 г., в 10,00 часа, на път ІІІ-606, на 100 метра преди входа на гр.Стрелча, в посока гр. Съединение – гр.Стрелча, П.Г.П. е управлявал и осъществявал движението на ППС с четири оси, с две управляеми оси, марка „ИВЕКО“, модел МП 340Е24Х, с държ. Рег. № РВ 02 83 ВС. Сочи се, че в процеса на проверката е направено измерване, при което е констатирано, че са надвишени нормите, предвидени в Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ, понеже при измерено разстояние 1,40 метра на двойната задвижваща ос, сумата от натоварването на оста е 21,515 тона, при максимално допустимо натоварване от 18 тона, съгл.чл.7, ал.1 т.5 б. „в“ от Наредбата, а измерената обща маса на ППС е 34,325 тона, при допустима максимална маса от 32 тона, съгласно чл. 6, ал.1 т.6 б. „в“ от Наредбата. В наказателното постановление е посочено, че съгласно чл.3 от Наредбата  - при надвишаване на нормите по чл. 6 и чл. 7 от същата, ППС се явява тежко. Проверката е осъществена с ел.везна и ролетка, като по време на проверката ППС е извършвало превоз на бетон. Сочи се още, че при проверката П. не е представил на длъжностното лице валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за движение на извън-габаритно пътно превозно средство. В наказателното постановление е посочено, че водачът е следвало да провери и да се убеди, че параметрите на ППС с или без товар не надвишават максимално допустимите норми от Наредбата и/или разрешените параметри за дейност от специално ползване на пътищата. Сочи се, че нарушението не е маловажно, тъй като повишава рисковете относно безопасността на движение, повреждане и преждевременно износване на пътната инфраструктура, поради което тази дейност се осъществява с разрешение за дейност от специалното ползване на пътищата. По тази причина и заради нарушение на разпоредбите на чл.26, ал.2, т.1, б. „а“ от Закона за пътищата и понеже не е постъпило възражение по акта, съгласно чл.44 от ЗАНН и на основание чл. 53, ал.2, във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за пътищата и чл.53 от ЗАНН, на жалбоподателя П.П. е наложена административна санкция глоба в размер на 1000,00 лв.

По делото е приложена Квитанция за платени пътни такси № 115011510018388, от която е видно, че е заплатена такса за превишена допустима маса над натоварване на оси на обща стойност от 307,24 лева.

От представеното по делото свидетелство за регистрация Част І (първа) № 2718405, издадено на 18.01.2008 г. се установява, че процесното пътно-превозно средство е собственост на „Водстрой Пловдив“ АД и представлява специален автомобил – бетоновоз, марка „ИВЕКО“, с държ. Рег. № РВ 02 83 ВС.

Видно от представения по делото АУАН № 4718, изготвен на 04.02.2016 г., жалбоподателят П. е осъществявал движение на тежко ППС без разрешение, издадено от администрацията, управляваща пътя, за дейности от специално ползване на пътя. Посочено е, че необходимостта от разрешение се доказва от направеното измерване, при което е констатирано, че при разстояние 1,40 метра на двойната задвижваща се ос, сумата от натоварването на оста е 21,515 тона, при максимално допустимо натоварване от 16 тона съгласно Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ, както и че измерената обща маса на ППС е 34,325 тона, при максимално допустима обща маса на ППС -32 тона.

Приложена е и разписка, от която е видно, че измерването е осъществено в 10,11 часа на 04.02.2016 г.

Видно от приложената Експедиционна бележка № 17078, автомобилът е превозвал 7,5 куб. метра бетон, закупен от „Водстрой Пловдив“ АД.

Видно от приложения по делото трудов договор, сключен между „Водстрой Пловдив“ АД и жалбоподателя П.Г.П., същият е служител на дружеството на длъжност „Шофьор на ТТА“, на 8-часов работен ден.

Видно от приложеното по делото Удостоверение за признаване на определен тип средства за измерване № 06.07.4603, издадено от „ЛИБРА Инженеринг“ ООД, на основание чл.32, ал.2 от Закона за измерванията, ел.везна тип DFW-KR с неавтоматично действие,  е със срок на валидност до 20.07.2013 г. и се състои от показващо устройство, клавиатура, устройство за нивелиране, захранващо устройство, аналогово-цифров преобразовател, управляващ блок и устройство за приемане на товар.

Видно от паспорта на ел.везна тип DFW-KR № 118844, е, че същата е с фабр.№ 118844, произведена е през 2007 г. от „ДИНИ АРГЕО Италия“ и е с обхват 20 хил.кг. Видно от извършваните последващи проверки, везната е проверена на 15.04.2015 г. и отговаря на изискванията, като важи до м.април 2016 г.

По делото е приложено Свидетелство за калибриране № 274-01 от 01.10.2010 г. относно щрихова мярка за дължина, от което се установява, че калибрирането е осъществено през периода 30.09.2010 г. до 01.10.2010 г. Калибрирането е осъществено на еталонна ролетка с идентификатор 4689, като отклоненията от номиналната стойност в милиметри е +3,5 мм на 50 метра.

Изслушан в открито съдебно заседание, актосъставителят С.И.П. сочи, че са спрели ППС бетоновоз за проверка около 10,00 часа, на 04.02.2016 г., като при проверката ППС е било видимо пълно, като е представена експедиционна бележка за 7,5 куб.м. бетон. Установява, че тези машини представляват рисков контингент в случай, че надхвърлят допустимото по Наредба № 11 натоварване, като при проверката е констатирано, че на двойната задвижваща ос на ППС, при допустимо натоварване от 18 тона, проверяваният автомобил е имал натоварване от 21,5 тона, а съгласно наредба № 11 общата маса на ППС следва да бъде 32 тона заедно с товара, а масата на управлявания от П. автомобил е възлизала на 34,3 тона. Актосъставителят установява, че запитал П. „има ли платена пътна такса“, но П. заявил, че няма идея за какво става дума, поради което му е съставен АУАН по силата на чл.26 от Закона за пътищата, тъй като е превозвал товар без платени пътни такси при условие, че превишава допустимите стойности на маса и натоварване на една ос. Сочи, че квитанцията за платена пътна такса е изготвена часове след съставяне на АУАН за това, че превозното средство надвишава допустимите норми.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се установи, че на 04.02.2016 г., около 10,00 часа, на път ІІІ-606, в посока гр.Съединение – гр.Стрелча, П.Г.П. е управлявал ППС – товарен автомобил с две управляеми оси, марка „ИВЕКО“, модел МП 340Е24Х, с държ.рег.№ РВ 02 83 ВС, като е превозвал 7,5 куб.м. бетон. Установи се, че проверката е осъществена с ел.везна тип DFW-KR № 118844, същата е с фабр.№ 118844, с обхват 20 хил.килограма и с калибрирана ролетка. При проверката е констатирано, че при разстояние от 1,4 метра на двойната задвижваща се ос, сумата от натоварването на оста е 21,515 тона, при максимално допустимо натоварване на оста 18 тона, а общата маса на ППС възлиза на 34,325 тона, при максимално допустима обща маса на ППС -32 тона.

От събраните по делото доказателства се установи, че измервателните средства са били надлежно калибровани и показанията им не следва да се поставят под съмнение. По делото не се събраха достатъчно доказателства, че към датата на издаване на АУАН процесният автомобил е бил управляван от жалбоподателя П.Г.П. съобразно с административните изисквания на Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извън-габаритни и/или тежки ППС, тъй като е липсвало разрешително или квитанция за платени пътни такси. По делото безспорно се установи, че става дума за специален автомобил, който по време на проверката е превозвал 7,5 куб.м. бетон, което е правило пътното-превозно средство извън-габаритно, без превоза да е бил извън-габаритен, тъй като превозваното количество бетон е било в допустимите технически параметри за превоз на такова количество бетон. Установи се също, че натоварването на ППС на двойната ос е било с 5,515 тона в повече от допустимото, а общото тегло на автомобила е било с над 2,325 тона над допустимите 32 тона съгласно Наредбата, тъй като общата маса на ППС към момента на проверката е възлизала на 34,325 тона.

Съдът не констатира нарушения при извършване на проверката. Не се установиха възражения при съставянето на АУАН. Нещо повече, четири часа след проверката, жалбоподателят е заплатил изискуемите се такси за превишена допустима маса и наднатоварване на реципрочни оси, което потвърждава, че жалбоподателят П. е изпълнил препоръките на административно-наказващия орган, но по време на проверката тези такси не са били заплатени.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3925/19.02.2016г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг“ при Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“- Ангел Г. Милчин, с което на П.Г.П., с ЕГН – **********,***, за нарушение на чл. 53, ал.1, във вр. с чл.26,ал.2 от Закона за пътищата и чл. 53 от ЗАНН, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1000,00 (хиляда) лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: