Р Е Ш Е Н И Е

32

 

      13.05.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Дванадесети април

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

41

 

2016

 
 


                                       НАХД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 9/04.02.2016г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което на основание чл.28 от ЗАНН, във връзка с чл. 265, ал.3, чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите, на жалбоподателя „В.Х.“ АД е наложена глоба в размер на 3000,00 (три хиляди) лева, за това, че на 05.11.2015 г. в отдел 467, подотдел 1, в местността „Мали Кладни дял“ в землището на град Стрелча, на територията на ТП ДГС Панагюрище, представляваща горски територии- държавна собственост, жалбоподателите са извършвали промишлен добив на подземни богатства – натриев петиатит, без да е променено предназначението на територията по установения за това ред в Закона за горите, раздел Пети, като нарушението е установено в присъствието на инж. И.Д.К. и инж. А.А.Ю.,***. Това наказателно постановление е  издадено въз основа на Акт вх. № 9 от 18.1.2016 г. на РДГ Пазарджик.

В жалбата се сочи, че жалбоподателите не са извършили посоченото в наказателното постановление нарушение, тъй като не е извършван добив на подземни богатства в горски територии, представляващи държавна собственост без да е променено предназначението на територията по установения за това ред. Жалбоподателите твърдят, че са концесионери на находище „Стрелча Мерата“ с участъци (кариери) в местностите: „Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“, по силата на представената от Държавата концесия за добив на индустриални минерали и има право да осъществява този добив от цялото находище, респективно от участък „Мали Кладни дял“. Сочи се, че това дружество е концесионер на находището от 30.06.2010 г., когато предходният концесионер- „В“АД, му е прехвърлил правата и задълженията по предоставената концесия. В жалбата се сочи, че още на 14.11.2006 г. с Решение на МС № 780/14.11.2006 г. Министерският съвет на Р България е предоставил на „В“ АД концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали пегматити от находището. Въз основа на приетото решение на МС е сключен концесионен договор, по който МС е представляван от Министъра на икономиката и енергетиката. Договорът е вписан в Националния концесионен регистър и е публично известен заедно с решението на МС. В жалбата се сочи, че на основание решение на Министерския съвет № 157 от 23.03.2010 г. е сключено и Допълнително споразумение № 1 към договора за концесия за добив на неметални полезни изкопаеми, находище „Стрелча Мерата“ с участъци „Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“. Жалбоподателите твърдят, че процедурата по промяна на предназначението на горската територия и предоставянето на правото на „В“ АД да експлоатира участък (кариера) „Мали Кладни дял“ е проведена и завършена през период 1967-1969 г., съгласно действащия тогава Закон за горите и Закона за мините и кариерите. Сочат се доказателства в този смисъл като се твърди, че на 18.12.2006 г. Министерският съвет на Р България е съставил финансова обосновка на решението за предоставяне на концесията, одобрена от Министъра на финансите, като в обосновката е посочено, че не съществува риск по отношение на придобиване на права върху терените, покриващи находището и смяна на предназначението на земите, тъй като такава вече има и от години се извършва добив на полезни изкопаеми от концесионния обект. В жалбата се твърди още, че освен проведената процедура през 1967-1969г., с която е променено предназначението на горските площи за кариера „Мали Кладни дял“ е налице и обстоятелството, че с договор от 01.12.1998 г. „В“ АД е приватизирано. В съставения информационен меморандум всички активи, които държавата е продала са надлежно описани и в т.3 от Раздел „Сметка 201-земя“ подробно са описани всички обекти в землището на град Стрелча, включително и кариерата „Мали Кладни дял“, с площ от 49 533 кв.м.

В жалбата се сочи още, че със Заповед № 177/02.10.2015 г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище е наложена принудителна административна мярка за кариера „Мали Кладни дял“ – спиране извършване на кариерните дейности в държавна горска територия, с мотив, че не е променено предназначението на територията по установения за това ред, като заповедта е обжалвана, но няма произнасяне на съда по нея.

Видно от приложения по делото Договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали – пегматити, от находище „Стрелча Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“ е видно, че предмет на концесията, отдадена от Министерския съвет на Р България на „В“ АД, в качеството на концесионер, на 18.12.2006 г. е предоставена концесия за добив на индустриални минерали, която представлява изключителна държавна собственост чрез добив от находище местностите „Стрелча Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“ с площ от 87 008 кв.м., индивидуализирана с номера на контура на запасите и ресурсите, съгласно координатен регистър в координатна система от 1970 г., като концесионната площ е с размер от 193 122 кв.м. и включва площ, покриваща находище „Стрелча Мерата“, както и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията във всеки един от участъците.  Концесионерът има право да добива подземни богатства, като придобива и право на собственост върху добитите подземни богатства, право на собственост върху технологичните отпадъци от добива, като има право и да извършва необходимите дейности за експлоатационно проучване в границите на концесионния обект и да складира отпадъците въз основа на проекти, съгласувани с Министерство на икономиката и енергетиката и МОСВ. Съгласно този договор срокът на концесията е за 20 години, считано от 08.12.1998 г. Към договора е приложена координатна система от 1970 г., в която е приложен конкретен участък и координатен регистър на контура на участъка „Мали Кладни дял“.

Видно от приложеното по делото Допълнително споразумение № 1 към Договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали от находище „Стрелча Мерата“, сключено на 30.06.2010 г., е видно, че Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, „В“ АД и „В.Х.“ АД са се договорили „В“ АД да прехвърли на „В.Х.“ АД изцяло правата и задълженията си, произтичащи от решение № 157/23.03.2010 г. на МС и сключения на 18.12.2006 г. договор за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – пегматити от находище „Стрелча Мерата“, от който се установява, че всички права и задължения по концесионния договор са станали собственост на дружеството-жалбоподател „В.Х.“ АД.

По делото е приложен Държавен вестник бр. 10/05.02.1971 г., от който се вижда, че е създаден Минно-обогатителен комбинат „В“, със седалище ***, Софийско. От Държавен вестник бр. 44, издаден на 06.06.1986 г. се установява още, че считано от 01.05.1986 г., комбинат „Нерудни минерални суровини“- МОК „В“ е със статут на юридическо лице.

Видно от решение, постановено на 01.11.1991 г. от Трети състав на Фирмено отделение на Софийски градски съд, е, че е регистрирано Еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „В“ ООД. Преобразуването на „В“ ЕООД във „В“ ЕАД е осъществено с решение № 3 от 28.11.1995 г., а от решение № 7, постановено на 10.03.1999 г. от Фирмено отделение на Софийски градски съд, се констатира, че е осъществено вписването на нов устав, както и промяна на наименованието от „В“ ЕАД във „В“ АД.

Съгласно приложената по делото Заповед № 2559/15.09.1967 г. на Министерство на строежите, е разрешено на ДМП „В“ да открие и разработи кариера за добив на кариерни материали върху осем декара залесена горска площ в местността „Мали Кладни дял“, в землището на с. Стрелча, Пазарджишки окръг, подотдел 1А от Горското стопанство на град Панагюрище, без да се изключва площта от държавния горски фонд до края на 1970 г.

Със заповед № 1062 от 28.10.1969 г. председателят на Окръжния народен съвет Пазарджик, Директорът на Горско стопанство Панагюрище и председателят на Общински НС Стрелча, заедно с председателя на ТКЗС град Стрелча, са разгледали искането на ДМП „В“ за изключване от горския фонд на площ от 89 000 кв.м. С протокол от 31.10.1969 г., на основание чл. 12 от Правилника за приложени на Закона за горите, е разгледано искането на ДМП „В“ за разрешаване разработването на кариера, с което е направено предложение от комисия да бъде разрешено разработването на кариера за добив на фелдшпат върху площ от 37 декара, в отдел 467-1 на Горско стопанство Панагюрище, местността „Мали Кладни дял“. Съгласно приложеното по делото Таксационно описание на отдел 467-1, който е предложен за разработване на кариера за добив на фелдшпат, площта е 4,5 хектара. Таксационното описание е подписано от директора на ДГС Панагюрище и съответния лесничей.

Съгласно Уведомително писмо изх. 9448/17.12.1969 г. на Министерство на горите и горската промишленост, на основание чл. 9 от Закона за мините и кариерите и чл. 31 от Закона за горите, във връзка с чл. 55, ал.4 от ППЗГ, Министерството на горите и горската промишленост е дало съгласие да се разреши на ДМП „В“ разширяване на кариера за добив на фелдшпат върху 37 декара залесена горска площ в местността „Мали Кладни дял“, в землището на град Панагюрище, представляващо подотдел 467-1 на Горското стопанство на гр.Панагюрище.

Видно от приложените по делото скици, съгласно ЛУП от 1969 г., ЛУП от 1979 г. и ЛУП от 1991 г., както и съгласно ЛУП от 2002 г. размерите на кариера за добив на фелдшпат не са се променили значително.

Видно от Договор за продажба на акции от „В“ ЕАД, сключен на 01.12.1998 г., Министъра на промишлеността е продал акции от „В“ ЕАД на „В 21“ АД и „К“ АД. Към договора е приложен информационен меморандум за продажба на 75% от акциите на „В“ ЕАД, в който е посочено, че „В“ ЕАД осъществява своя предмет на дейност чрез пет поделения – рудници и производствени площадки към тях, като в изброените съществува и рудник „Фелшпати“ в гр.Стрелча. Съгласно сметка „201-земя“ на информационния меморандум, рудник „Фелдшпати“ -град Стрелча се състои от четири добивни обекти, преработвателна фабрика и една геолого-проучвателна кариера. За открит рудник е посочен „Мали Кладни дял“ с площ от 49 533 кв.м., „Банчовец“ с площ от 39 283 кв.м., „Мерата“ с площ от 56 868 кв.м., „Смилови поляни“ и „Кози могили“. Посочени са също и площите на преработвателната фабрика.

Видно от приложения по делото Акт № 317 за изключителна държавна собственост, находище „Мали Кладни дял“ е с площ от 22 962 кв.м., представлява открит рудник за натриев пегматит, при съответни координати, като е предоставено право на стопанисване и управление *** 3220/7.12.2011 г. се констатира, че имот № 000017 в землището на гр.Стрелча е с площ от 39,178 дка, с начин на трайно ползване – кариера-чакъл, като собствеността е на юридически лица, макар в документите да е посочено, че скицата е неразделна част от акт за изключителна държавна собственост № 316/23.1.1998 г.

По делото е изготвен и представен констативен протокол серия ЮЦДП № 8602, съставен на 05.11.2015 г. в 12,30 часа, въз основа на който се установява, че инж. Р Г на длъжност „Старши лесничей“ при ДГС Панагюрище, в присъствието на Стоян Гашуров и Иван Вранчев е проверил отдел 467-1 в землището на ГСУ Стрелча, Кариера за натриев пегматит, че в подотдела се извършва добив и товарене на суровина- натриев пегматит, като в момента на проверката в кариерата са намерени множество лица и товарни автомобили, както и земекопна техника.

От становището на актосъставителя инж. М Л., в качеството й на главен експерт „ИГТГП“ при РДГ Пазарджик, процедурата по промяна на предназначението на горската територия е била проведена и завършена през 1969 г., съгласно тогава действащото законодателство и кариерата е експлоатирана 40 години необезпокоявано, като от 18.12.2006 г. „В.Х.“ АД получава концесия по право за добив на индустриални минерали. В становището се сочи, че кариерата наистина работи от 40 години, като в раздел „Сметка 201-земя“ са подробно описани всички обекти в землището на гр.Стрелча и правомощията за ползването на площите от „В.Х.“ АД са уредени с приватизационна сделка. Посочено е, че неправомерно е отменена Заповед № 55/11.05.2011 г. на Директора на РДГ Пазарджик за спиране на кариерните дейности, извършвани в отдел 467 на територията на ТП ДГС Панагюрище, тъй като не е променено предназначението на горската територия по реда, предвиден в Закона за горите, поради което е издаден АУАН и  наказателно постановление.

Видно от приложения по делото АУАН серия Н00 № 5096 от 15.01.2016 г.е, че главният експерт на РДГ Пазарджик М Л., на основание чл. 265, ал.3 от Закона за горите е констатирала административно нарушение – извършване на промишлен добив на подземни богатства – натриев пегматит в горски територии, представляващи държавна собственост, като нарушението се осъществява в отдел 467, подотдел 1, местност „Мали Кладни дял“ в землището на гр.Стрелча. Сочи се, че нарушението се осъществява от „В.Х.“АД. Като свидетели на установяване на нарушението са посочени инж. И.Д.К. и инж. А.А.Ю..

По делото е приложено уведомително писмо изх. № 26-00-248 от 18.03.2016 г. от Главния секретар на Министерство на финансите, от което се установява, че на „В.Х.“ АД е изпратена одобрена финансова обосновка от министъра на финансите Пламен Орешарски относно проект на решение на МС за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали – пегматити, от находище „Стрелча Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“. Към уведомителното писмо е изпратена финансова обосновка рег.индекс № Е-04-00-27 от 11.09.2006 г., в която е посочено, че основната цел за постигане с приемането на проекта на Акт за предоставяне на концесия е добив на неметални полезни изкопаеми. На стр.5 от финансовата обосновка е посочено, че не съществува риск по отношение на придобиване на права върху терените, покриващи находище и смяна на предназначението на земите, тъй като „В“ АД вече има такива и от години извършва добив на неметални подземни богатства от концесионния обект като е посочено, че няма индикации за наличието на каквито и да било екологични и други рискове.

Разпитан в открито съдебно заседание актосъставителят инж.М Л. сочи, че е установила извършването на добив на подземни богатства, като на място в кариерата са заварени работници и техника. Сочи, че ДГС не оспорва самата концесия, а факта, че през 1957 г. е действал Закон за горите, по който не се изисква промяна на предназначението и е разрешена концесия съгласно Закона за енергетиката. Твърди, че през 2006 г., когато е осъществена приватизацията на дружеството-жалбоподател, е следвало да се осъществи процедура по промяна на предназначението на терените. Сочи, че не са представени доказателства за плащания по процедура за промяна на предназначението на терена. Установява, че в кариерата няма как да има дървесна растителност, но около нея има както дървесна растителност, така и горска територия. Сочи, че около кариерата има насипи, но има и дървесна горска растителност. Твърди, че е налице липса на документи за промяна на предназначението на територията, което е наложило съставянето на АУАН.

От показанията на свидетеля И.Д.К. се установява, че кариерата представлява един кратер, образуван от ползването на материали в открита кариера, като в кратера е имало специализирана техника за добив и за товарене на материали. Сочи, че ползването на добива на подземни богатства се осъществява без да е извършена промяна в предназначението на съответната територия, а когато възниква право на концесия по смисъла на Закона за горите, който е действал към момента на промяна на предназначението, не се е изисквала процедура за промяната, а това задължение възниква след приватизацията на дружеството, тъй като тогава излизащите горски територии са предоставени и на други министерства, поради което следва да бъде извършена нова процедура по промяна на предназначението.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че на 05.11.2015 г. в отдел 467, подотдел 1, в местността „Мали Кладни дял“ в землището на град Стрелча, на територията на ТП ДГС Панагюрище, представляваща горски територии- държавна собственост, е извършена проверка, при която е установено, че дружеството-жалбоподател са извършвали промишлен добив на подземни богатства – натриев петиатит, без да е променено предназначението на територията по установения за това ред в Закона за горите, раздел Пети. Нарушението е установено в присъствието на инж. И.Д.К. и инж. А.А.Ю. ***. Въз основа на констатациите в протокола е съставен АУАН серия Н00-5096 от 15.01.2016 г., за това, че в отдел 467, подотдел 1, в местността „Мали Кладни дял“, в землището на гр.Стрелча, жалбоподателите „В.Х.“ АД осъществяват промишлен добив на подземни богатства – натриев петиатит, в горски територии, представляващи държавна собственост. По делото се установи, че този АУАН е дал основание на РДГ Пазарджик да изготвят Наказателно постановление № 9/4.2.2016 г., с което на „В.Х.“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лв. за това, че на 05.11.2015 г. са осъществявали промишлен добив на подземни богатства без да е променено предназначението на територията на отдел 467, подотдел 1, в местността „Мали Кладни дял“ в землището на гр. Стрелча, на територията на ТП ДГС град Панагюрище.

От събраните по делото писмени доказателства безспорно се установи, че осъществяването на дейността по добив на неметални подземни богатства – натриев пегматит в горски територии е отпочнало със Заповед № 2559/15.09.1967 г. Видно от приложен протокол от 31.10.1969 г. по смисъла на чл.12 от ПП ЗГ и Таксационно описание  от неизвестна дата, ДГС Панагюрище е разрешило дейността на кариера за добив на фелдшпат върху 37 дка залесена горска площ, в м. „Мали Кладни дял“, представляващ отдел 467, подотдел 1 на ДГС Панагюрище, като още през 1969 г. добитата дървесина от изсичането на дърветата при разработването на кариерата, е предадена на горското стопанство за изпълнение на плана за лесосечен фонд, като след приключване на експлоатацията на кариерата, съществуващото тогава държавно предприятие „В“ е била задължена да заравни площта по указание на горското стопанство и след това същата да бъде залесена.

По делото се установи, че на 18.12.2006 г. между Министерския съвет на Р България, като концедент и „В“ АД като концесионер, е сключен договор за концесия за добив и експлоатация на подземни богатства – индустриални минерали – пегматити, чрез добив от находище „Стрелча Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“, като договорът е сключен за срок от 20 години, считано от 08.12.1998 г.

По делото безспорно се установи, че промяната в предназначението на горските територии е осъществено още през 1969 г., като с финансова обосновка от 11.09.2006 г. Министерският съвет е установил, че няма индикации за наличието на екологични и други рискове и не е необходима смяна на предназначението на земите, понеже находището има такава от години и извършва добив от концесионния обект.

По делото не се събраха доказателства защо промяната в концесионера налага и нова промяна на предназначението на съответната територия -държавна собственост. Никъде в съставения АУАН и в Наказателното постановление не се сочи, че е налице необходимост от подобна промяна само заради факта, че дружеството „В“ АД е прехвърлило всички свои права и задължения по концесионния договор на „В.Х.“ АД. По делото не се събраха никакви доказателства – писмени или гласни, от които да е видно, че са настъпили промени – екологични или други последствия от експлоатацията на терена, нито се установи защо се налага нова промяна на предназначението на територията, освен посоченото в становище на актосъставителя инж. М Л., че неправомерно е отменена заповед № 55/11.5.2011 г. на Директора на РДГ Пазарджик, касаеща спиране на кариерни дейности, извършвани от фирма „В“ АД в отдел 467, подотдел 1, на територията на ТП ДГС Панагюрище.

Съдът счита, че наказателното постановление, издадено въз основа на АУАН серия Н00 № 5096/15.01.2016 г. и самото Наказателно постановление № 9 от 04.02.2016 г. са незаконосъобразни и същите следва да бъдат отменени.

По делото не се събраха достатъчно доказателства за основание за изготвянето на АУАН и постановлението, като логично в констативния протокол от 05.11.2015 г. е установено, че кариерата се експлоатира и в нея има работници, земекопна и товарна техника и автомобили.

Съдът не счита, че издаденото от ДГС Таксационно описание или заповед № 2559/1967 г. са незаконосъобразни, издадени в разрез със законодателството на Р България не само към тогавашния, а и към сегашния момент. Установява се, че процедурата е започнала през 1967 г. и фактът, че е завършила през 1969 г., както и  че Таксационното описание няма дата, потвърждават, че промяната в предназначението на горската територия е осъществена много отдавна. Същото предназначение не се е променило и факта, че е налице кариера, концесията върху която се осъществява от нов собственик, не е законов повод на ТП ДГС да изисква нова процедура за промяна на предназначението на горската територия. Такава промяна би могло да се иска след изтичане на срока на концесията, в случай, че след изтичането й, Министерския съвет на Р България вземе ново решение относно предназначението на територията.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9/04.02.2016г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Пазарджик, с което на основание чл.28 от ЗАНН, във връзка с чл. 265, ал.3, чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите, на „В.Х.“ АД, с ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление:***, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“ № 28И, представлявано от изпълнителния директор Г.С.С., е наложена имуществена санкция - глоба в размер на 3000,00 (три хиляди) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: