РЕШЕНИЕ № ......

Гр.Панагюрище 04.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на 21.04.2016 год. в състав:районен съдия Снежана Стоянова,при секретаря П.З.,като разгледа АНД №35/2016год.,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е  по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.Н.Ш. ***  с ЕГН:********** против НП №1 от 19.01.2016год. на Началника на РУ-Панагюрище,с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.257,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ за нарушение на чл.64,ал.1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер 500 /петстотин/ лева. 

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП,поради което се иска неговата  отмяна.Твърди се,че разпореждането на полицейския орган,за неизпълнението  на което е санкциониран жалбоподателят няма правно основание,тъй като такова липсва  в позитивното право.

Разглеждането на делото от настоящия състав се проведе при спазване принципа на неизменност на състава на съда,като относимите за решаването на спора доказателства бяха събрани отново.Това бе наложително предвид смяната на докладчика.

В съдебното заседание  пред настоящия състав жалбоподателят не се явява и не се представлява. Упълномощения от жалбоподателя защитник- адв.Р З изпраща становище,с което поддържа жалбата и иска отмяна на НП като незаконосъобразно,издадено в нарушение на материалните и процесуалните правила.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован,не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата,след като съобрази становищата на страните,съобразявайки закона,по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят  е санкциониран за това,че на 13.01.2016год. около 12:00 часа в село Блатница,на местността „Дюлгяра” пашува собствените си 34 /тридесет и четири/ броя коне,неизпълнявайки съзнателно разпореждане на полицейски орган с № 310000-88 от 06.01.2016г. по описа на РУ Панагюрище,което разпореждане му е издадено на 04.01.2016г. във връзка с преписка вх.№310000-6242/22.12.2015г. и му е разпоредено да преустанови пашуването.

За извършеното нарушение по чл.64,ал.1 от ЗМВР пол.П.Б. съставил против нарушителя АУАН с фабр.№ 209338 от 13.01.2016 година,който последният отказал да подпише.Отказът е надлежно оформен-с подписа на един свидетел.

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП.Последното било връчено лично на нарушителя на 03.02.2016г.,видно от отбелязването в него,а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 08.02.2016 година,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите  П.Б. и Д.Б..

От цитираните доказателства се установява,че през месец декември 2015г. свидетелят Б. – полицейски инспектор в Участък Стрелча към РУ Панагюрище,получил сигнал от управителя на „Е Х”ООД Г. Д,председателя на земеделска кооперация „С”с.Смилец  и от кметовете на селата Блатница и Смилец,че в землището на селата пашуват стадо коне,собственост на жалбоподателя П.Ш.,които нанасят щети на трайни насаждения.По повод жалбата,св.Б. провел разговор с управителя на „Е Х“ООД Г. Д. Дружеството било арендатор на имот с № 010014,местността „Дюлгяра”,намираща се в землището на  село Блатница. От разговора с Г. Д св.Б.  научил, че Д бил  разрешил на Ш. да пашува конете си в имота му,но след като собствениците на съседните имоти му се оплакали,че конете навлизат и в техните имоти  и унищожават посевите им,му казал да преустанови пашуването и повече да не пуска конете в имота му. Жалбоподателят Ш. не се съобразил с това и продължил да пашува  конете си в наетия от „Е Х”ООД имот.По този повод управителят на дружеството сезирал РП Панагюрище. Била образувана преписка с вх.№16 от 2016г.,по която била разпоредена проверка с оглед евентуално извършено от П.Ш. престъпление от общ характер.Към  преписката на РП била присъединена и по-рано образуваната в РУ  Панагюрище преписка с вх.№310000-6242/22.12.2015г.По повод работата си по преписката,на 04.01.2016г. св.Б. посетил на място имота с №010014 в местността „Дюлгяра” в землището на  село Блатница и установил,че жалбоподателят пашува собствените си 40 броя коне. Св.Б. му разяснил,че има сигнали както  от арендатора на имота,така и от арендаторите на съседните имоти за това,че конете му нанасят щети на насажденията,като следва  да преустанови пошуването им в землището на селата Смилец и Блатница,както и да освободи земеделския имот №010014,в който е установен,по искане на наемателя „Е Х *”ООД с управител Г.С. Д в седемдневен срок. Разпореждането било издадено в писмена форма и заведено от св.Б. *** два дни по-късно-на 06.01.2016г.под№310000-88.Освен разпореждане,на място св.Б. съставил и протокол за предупреждение на жалбоподателя,като собственик на стадо от коне да не допуска  животните да пашуват в землището на Община Стрелча,без законово разрешение и надлежни договори за това,както и да освободи имот №010014 в землището на село Блатница,нает с договор от „Е Х-90”ООД гр.Пазарджик в срок от 7 дни.Жалбоподателят прочел както разпореждането,така и протокола за предупреждение,след което се обадил на  адвокат.След като разговорът приключил,жалбоподателят заявил на св.Б.,че няма да подпише документите. Казал му да пише каквото си иска и да не очаква ще се подчини на разпореждането му,тъй като нямал  къде да пашува конете си /нямал отредено пасище/,като не разполагал със  средства да ги изхранва.Свидетел на отказа да подпише разпореждането на полицай Б. и изготвения от него протокол за предупреждение,станала св.Д.Б.-***,която присъствала на място,тъй като също била адресат на жалби срещу пашуването на конете на жалбоподателя  в землището на селото.

След като изтекъл седмодневния срок,даден на жалбоподателя,за да преустанови пашуването на собственото му стадо коне в землището на селата Смилец и Блатница и да освободи земеделски имот с №010014,представляващ пасище с мера по искане на управителя на арендатора „Е Х 90”ООД  Г. Д,св.Б.,съвместно със св.Б. и Г. Д извършил проверка на място,при което заварил жалбоподателя да пашува 34 броя от конете  си,на същото място,на което се намирал на 04.01.2016г.,т.е. в местността „Дюлгяра” в землището  на с.Блатница,в земеделски имот с №010014.Проверката била извършена около 12,00 часа на 13.01.2016г.,като резултатът от същата бил отразен в констативен протокол и АУАН с фабр.№ 209338,съставени на място от свидетеля Б..Жалбоподателят,след като се запознал със съдържанието на акта,отказал да го подпише. Отказът му бил установен с подписа на св.Б..

При така установеното съдът намира,че извършеното от жалбоподателя П.Ш. запълва състава на вмененото му административно  нарушение.Последното,представляващо неизпълнение на разпореждане на орган на МВР,направено в изпълнение на функциите му,е доказано по един несъмнен и категоричен начин от показанията на свидетелите Б. и Динкова,на които съдът дава пълна вяра,тъй като нямат никакъв личен мотив да уличават жалбоподателя  и да му приписват нарушение,което той не е извършил.Показанията на свидетелите се намират в пълен синхрон с писмените такива,представляващи материалите по преписка с вх.№16/2016 г. по описа на РП Панагюрище,както и заверени копия на два броя обяснения на жалбоподателя по образуваната в РУ Панагюрище преписка,разпореждането на полицейския орган,протокола за предупреждение и констативния протокол от 13.01.2016г.Видно е от писмените обяснения на жалбоподателя на л.66 и л.67 в делото,той  не отрича изложените горе факти.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя,че имал право  да пашува конете си в имота,в който е бил установен от полицейския служител,тъй  като бил общински и наемателят бил длъжен да му разреши това. Ноторно е,че наемателите /арендаторите/ се ползват с владелческа защита и могат да искат преустановяване на всяко противоправно поведение,което е несъвместимо с правата им,както е в настоящия случай,предвид събраните доказателства за нанесени от животните на жалбоподателя материални щети в имота и съседните му.

При така установеното,съдът намира,че административно-наказателната  отговорност на жалбоподателя за посоченото нарушение е правилно ангажирана. Както АУАН,така и НП съдържат всички изискуеми от закона реквизити,като нарушението е ясно формулирано.

Нормата  на чл.257,ал.1 от ЗМВР предвижда за нарушение на чл.64,ал.1 от ЗМВР  наказание глоба от 100 до 500 лв. Пределите на наказанието  в санкционната част на посочената норма и индивидуално наложеното такова на жалбоподателя сочат,че административно наказващият орган е наложил наказание  в максимален размер.

Съдът намира,че така индивидуализирано,наложеното  наказание   е  съответно  на обществената опасност на извършеното нарушение,а и на нарушителя. Аргумент в тази насока е установеният във въззивното производство факт,че поведението на жалбоподателя,наложило разпореждането,на което не се е подчинил  има за резултат нанасяне на материални щети на арендатора на имота с №010014 в землището на село Блатница,местността „Дюлгяра” и на арендаторите на съседните имоти,което прави деянието с висока степен на укоримост.Такова е било и процесуалното поведение на жалбоподателя от началото на административно-наказателно производство до съставянето на НП,като в този  смисъл са показаният на св.Б. /”Поведението му направо си беше арогантно”-стр.3 от съдебния протокол от 21.04,абзац№9/ и  отказите  на жалбоподателя  да подпише съставени по повод поведението му документи,представляващи явна демонстрация за необвързаност от приетите в обществото правила за поведение. Ето защо съдът намира,че наложеното  на жалбоподателя наказание,индивидуализирано в неговия максимален размер,е законосъобразно определено.

       Предвид изложените горе съображения,Панагюрският  районен съд в настоящият състав,след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №1 от 19.01.2016год. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на  П.Н.Ш. ***  с ЕГН:********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.257,ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/ за нарушение на чл.64,ал.1 от ЗМВР му е наложена глоба в размер 500 /петстотин/ лева,като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението при Пазарджишкия административен съд.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: