Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

2011г.,17.05.2011г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седемнадесети май

 

2011

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ДАНИЕЛА ПОПОВА

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

П З

 
 

Секретар                                                        

НИКОЛАЙ ТОПКАРОВ

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия ПОПОВА

 

109

 

2011

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура Панагюрище за освобождаване от наказателна отговорност на И.Р.Б. за извършено от него деяние по чл.343в, ал.2, вр.с ал.1 от НК, с налагане на административни наказания по чл.78А от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа предложението така, както е внесено.

В съдебно заседание, обвиняемият се явява лично. Признава вината си и не оспорва фактическите обстоятелства, изложени в обтоятелствената част на постановлението. Изразява съжаление за извършеното и моли за минимално наказание.

Панагюрският районен съд, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото на досъдебното производство доказателства, прие  за установена следната фактическа обстановка:

Обвинаемият И.Р.Б., ЕГН **********, е роден  на ***г*** Д. Живее в гр. Ракитово,ул. ***, българин, български гражданин, не женен, безработен и е неосъждан. Обвиняемият притежава свидетелство за управление на МПС, като има наложено едно наказание за нарушение разпоредбите на Закона за движението по пътищата. С наказателно постановление №001563 от 06.12.2010 год. на Началник РУП гр.Септември, му е наложено административно наказание за нарушение по чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата, а именно – управлява МПС без свидетелство за управление. Наказателното постановление е влязло в сила на 06.01.2011 год.

Свидетелят В.  работи като полицай – младши автоконтрольор към КАТ в РУП гр.Панагюрище. На 18.04.2011г.  бил дежурен по график в гр.Панагюрище, обл.Пазарджик, заедно с колегата си Л. На 18.04.2011 год. около 12,45 часа двамата  патрулирали със служебния автомобил в гр.Панагюрище, когато забелязали лек автомобил марка Сузуки Витара” с ДК№ РА 3358 ВА да се движи по ул.”Райна Княгиня” в града. Автомобилът подал десен пътен показалец и завил по ул.Богдан Овесянин. Полицейските служители го последвали. Подали  звуков и светлинен сигнал ,като полицай Л подал и стоп палка. Автомобилът отбил и спрял в дясно. В хода на проверката установили, че водач е обвиняемият И.Р.Б.. Св.В. поскал от обвиняемия  да му представи свидетелство за управление на МПС, както и документите на автомобила. Същият му предоставил само свидетелство за регистрация на МПС, но не и свидетелство за управление на МПС. За констатираното нарушение св.В. съставил на обв.Б.   акт за установяване на административно нарушение серия „В” № 12876, който обв.Б.   подписал без възражения.

Посочената фактическа обстановка се установява бизпротиворечиво от събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Обвиняемият не оспорва фактите и в обясненията си признава извършеното деяние. Обясненията му се подкрепят от показанията на разпитания в досъдебното производство свидетел – В. – полицейският служител, установили нарушението. Изцяло в съответствие с гласните доказателства са и събраните писмени такива, приобщени по надлежния ред.

С оглед на така събраните доказателства по делото, съдът прие от фактическа и правна страна, за безспорно установено, че И. ***, е осъществил обективните и субективните елементи на престъпния състав по чл. 343в, ал.2 , вр. с ал.1 от НК.

От обективна страна е установено, че обв.Б. ***, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Сузуки”,модел Витара с рег № РА3358ВА,собственост на „***” ООД с. Попинци, без свидетелство за управление на МПС. Деянието е осъществено,в едногодишен срок от наказването му по административен ред -   след като с влязло в сила на 06.01.2011г. наказателно постановление №001563 от06.12.2010 год. на Началник РУП гр.Септември, обв.Б. е бил санкциониран за нарушение по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. От субективна страна деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл – с целени и настъпили обществено опасни последици.

В нормата на закона, за извършеното деяние е предвидено наказание лишаване от свобода до две години. Обв.Б. не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а от деянието на са причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване. Поради това и на основание чл.78А от НК, И.Б. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба в размер на 1 000 лв.

При определяне размерът на глобата съдът изходи степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, която съдът намери за ниска – Б., е позитивно охарактеризиран, касае се за инцидентна проява,  без други съществени нарушения на ЗДвП. При това положение, при наличието само на смекчаващи отговорността обстоятелства – позитивни характеристични данни, оказаното съдействие и изразеното съжаление за стореното, съобразявайки се с имущественото състояние на дееца, съдът прие, че глоба в размер на минималния, посочен в закона – 1 000 лв. е достатъчна, за да доведе до поправяне и превъзпитание на извършителя.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК,1 вр.с чл.78а, ал.1 от НК,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА И. ***, българин, български гражданин, не женен, без образование, безработен, неосъждан,  ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2011 год. в гр.Панагюрище на ул.”Богдан Овесянин, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 001563 от 06.12.2010 год. на Началник РУП гр.Септември, влязло в сила на 06.01.2011 год., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил лек автомобил марка “Сузуки”, модел Витара с рег № РА 3358 ВА, собственост на „***” ООД с. Попинци, без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ с налагане на административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: